eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koło › Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,499 tOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,499 t

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311022989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 200

1.5.2.) Miejscowość: Koło

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 2610576

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dt@pzdkolo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdkolo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,499 t

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b64ff093-c71b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045014/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b64ff093-c71b-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z SWZ- rozdział 12

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z dokumentami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z dokumentami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.TPBN.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
„Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,499 t”


Wymagania:
• typ zabudowy nadwozia: Van, Furgon,
• rok produkcji: od 2022,
• stan techniczny: nieuszkodzony, fabrycznie nowy,
• przebieg: do 20 km,
• ilość miejsc siedzących (podlegających rejestracji): 3,
• kabina z podwójnym rzędem siedzeń: nie,
• ilość drzwi: 4 i więcej,
• centralny zamek sterowany z pilota z minimum 2 kompletami kluczy: tak,
• kolor nadwozia: biały, żółty, czerwony, pomarańczowy, inny jasny,
• ogrzewane lusterka wsteczne boczne: tak,
• paliwo: diesel,
• norma emisji spalin: Euro 6,
• moc silnika: powyżej 138 KM,
• ilość cylindrów: 4 i więcej,
• skrzynia biegów: manualna,
• ilość biegów: 6 i bieg wsteczny,
• wspomaganie kierownicy: tak,
• klimatyzacja: tak,
• minimalna wysokość przestrzeni załadunkowej 1,8 m,
• maksymalna wysokość przestrzeni załadunkowej: 2,0 m,
• minimalna długość przestrzeni załadunkowej 3,4 m,
• maksymalna długość przestrzeni załadunkowej: 4,4 m,
• ogrzewanie przestrzeni załadunkowej tak,
• zabezpieczenie antykorozyjne nadwozia: ocynk,
• system bezpieczeństwa: ABS, ESP
• tylny hak o uciągu minimum 2500 kg z homologacją : tak,
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości do 80 km od siedziby Zamawiającego: tak,
• okres gwarancji: minimum 2 lata,

4.2.6.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
A – cena oferty: 60%
B – okres rękojmi i gwarancji fabrycznej : 40%
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji fabrycznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum dwie dostawy samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,499t - załącznik nr 5 do SWZ.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymóg zawarty w art. 68 ust. 3 z uwzględnieniem art. 36a ustawy z 11.01.2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1083 ze zm.)

Wykonawca musi wskazać pojazdy samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, używane przy wykonywaniu przedmiotowego zadania, aby wykazać iż spełnia na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania: łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm. ), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2a do SWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia, o którym mowa powyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Wykazanie przez Wykonawcę, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum dwie dostawy samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,499 t - załącznik nr 5 do SWZ
2) Udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na podst. art. 68 ust. 3 z uwzględnieniem art. 36a ustawy z 11.01.2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1083 ze zm.) – załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i wskazywać: postępowanie którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólne o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 9 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku:
1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści Umowy,
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, w tym podatku VAT- wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości,
3)gdy nie może zostać dochowany termin wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 wskutek działania siły wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, lub innych obiektywnych a niezawinionych przez Dostawcę przyczyn. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:05

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 SWZ w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym : https://ezamowienia.gov.pl/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.