eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koło › Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,499 tOgłoszenie z dnia 2023-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,499 t

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311022989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 200

1.5.2.) Miejscowość: Koło

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 2610576

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dt@pzdkolo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdkolo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b64ff093-c71b-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,499 t

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b64ff093-c71b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00210379

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045014/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144430

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD.TPBN.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
„Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,499 t”


Wymagania:
• typ zabudowy nadwozia: Van, Furgon,
• rok produkcji: od 2022,
• stan techniczny: nieuszkodzony, fabrycznie nowy,
• przebieg: do 20 km,
• ilość miejsc siedzących (podlegających rejestracji): 3,
• kabina z podwójnym rzędem siedzeń: nie,
• ilość drzwi: 4 i więcej,
• centralny zamek sterowany z pilota z minimum 2 kompletami kluczy: tak,
• kolor nadwozia: biały, żółty, czerwony, pomarańczowy, inny jasny,
• ogrzewane lusterka wsteczne boczne: tak,
• paliwo: diesel,
• norma emisji spalin: Euro 6,
• moc silnika: powyżej 138 KM,
• ilość cylindrów: 4 i więcej,
• skrzynia biegów: manualna,
• ilość biegów: 6 i bieg wsteczny,
• wspomaganie kierownicy: tak,
• klimatyzacja: tak,
• minimalna wysokość przestrzeni załadunkowej 1,8 m,
• maksymalna wysokość przestrzeni załadunkowej: 2,0 m,
• minimalna długość przestrzeni załadunkowej 3,4 m,
• maksymalna długość przestrzeni załadunkowej: 4,4 m,
• ogrzewanie przestrzeni załadunkowej tak,
• zabezpieczenie antykorozyjne nadwozia: ocynk,
• system bezpieczeństwa: ABS, ESP
• tylny hak o uciągu minimum 2500 kg z homologacją : tak,
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości do 80 km od siedziby Zamawiającego: tak,
• okres gwarancji: minimum 2 lata,

4.5.3.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 223358,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 223358,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 223358,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Auto Idea Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5422575613

7.3.3) Ulica: Narodowych Sił Zbrojnych 9

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-690

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 223358,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.