eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Organizacja konferencji podsumowującej projekt ochrony gatunków i siedlisk w Lasach Państwowych (OPL)Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja konferencji podsumowującej projekt ochrony gatunków i siedlisk w Lasach Państwowych (OPL)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KOORDYNACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140738585

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 5/7

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-217

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp@ckps.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ckps.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja konferencji podsumowującej projekt ochrony gatunków i siedlisk w Lasach Państwowych (OPL)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5ae9d3b-c4a4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143695

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ckps

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ckps zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III pkt 1 niniejszej SWZ. Instrukcja korzystania z systemu stanowi załącznik nr 3_1 do SWZ, Regulamin Platformy stanowi załącznik 3_2 do SWZ.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty wykonawca jest zobowiązany zapoznać się
z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej oraz Regulaminem Platformy (załącznik nr 3_1
i 3_2 do SWZ). Instrukcja i Regulamin zostały zamieszczone także bezpośrednio na ww. Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ckps
2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej:
- Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwanym dalej Regulaminem na Platformie.
- Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 Ustawy. 5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za Pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
Za datę:
- przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
- zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia przycisku „Wyślij wiadomość”, po czym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.270.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 179585,33 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest Organizacja konferencji podsumowującej projekt ochrony gatunków i siedlisk w Lasach Państwowych (OPL).
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: usługę organizacji dwudniowej konferencji, w tym m.in. zapewnienie usług cateringowych, sali konferencyjnej, usług noclegowych, materiałów konferencyjnych oraz usług transportowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ).
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ,
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

22462000-6 - Materiały reklamowe

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia następujących elementów:
a) usług tłumacza polskiego języka migowego podczas obu dni konferencyjnych – zależnie od potrzeb uczestników konferencji przekazanych w zgłoszeniach. O skorzystaniu z opcji Zamawiający zdecyduje w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu rekrutacji uczestników konferencji.
b) zwiększenia liczby uczestników konferencji, dla których Wykonawca zapewni transport podczas wizyty studyjnej – zależnie od liczby uczestników, którzy zgłoszą się na 2. dzień konferencji. O skorzystaniu z opcji Zamawiający zdecyduje w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu rekrutacji uczestników konferencji.
c) zwiększenia liczby miejsc parkingowych – zależnie od potrzeb uczestników konferencji przekazanych w zgłoszeniach. W ramach opcji Zamawiający ma możliwość zamówienia dodatkowo maksymalnie 50 miejsc parkingowych. O skorzystaniu z opcji Zamawiający zdecyduje w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu rekrutacji uczestników konferencji.
2. Maksymalna szacunkowa wartość opcji wynosi 10753,33 PLN.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans ceny i liczby punktów przyznanych za pozacenowe kryteria oceny ofert, tj. otrzyma najwyższą ocenę punktową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena opcji

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Standard hotelu (S)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja działań promocyjno-rekrutacyjnych (K)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe usługi dla uczestników konferencji (DU)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej dwie usługi, z których każda polegała na organizacji wydarzenia o charakterze konferencji lub szkolenia lub podobnym (np. forum, kongres, seminarium) w formule stacjonarnej dla minimum 100 osób, które obejmowały m.in. zapewnienie sali konferencyjnej, obsługi technicznej (w zakresie urządzeń i wyposażenia) oraz usługi cateringowej, w tym co najmniej jedna usługa obejmująca usługi noclegowe.
Uwaga: W przypadku usług, które są w trakcie trwania (dot. świadczeń okresowych lub ciągłych), wykonawca musi wykazać, że zrealizował już usługę w wymienionym zakresie i potwierdzić jej należytą realizację stosownym dowodem.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 6 ppkt 1 powyżej, wykonawcy wykazują łącznie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą mającą doświadczenie w zorganizowaniu i koordynowaniu co najmniej trzech wydarzeń o charakterze konferencji lub szkolenia lub podobnym (np. forum, kongres, seminarium) w formule stacjonarnej dla minimum 100 osób każde wydarzenie.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 6 ppkt 2 SWZ, wykonawcy wykazują łącznie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
- Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
- Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Dokumenty składane razem z ofertą
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie wskazanym w rozdziale II pkt 6 i 7 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II pkt 8 ppkt 2 SWZ.
3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
4. Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/ każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp.
6. Do oferty wykonawca załącza również:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, chyba że zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, a wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do
wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów
udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
b) Pełnomocnictwo
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.
c) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych: a) siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej – w tym zakresie Zamawiający przewiduje zmianę zakresu przedmiotu zamówienia oraz terminu realizacji, włącznie z możliwością przeprowadzenia konferencji w formie online, a także zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, b) sytuacją epidemiologiczną lub konfliktem zbrojnym, lub innymi okolicznościami, co do których zostaną wystosowane oficjalne komunikaty przez organy administracji publicznej lub inne uprawnione podmioty, w tym zarządzenia, rozporządzenia, decyzje, alerty, komunikaty itp., w związku z którymi wystąpi zagrożenie zdrowia i życia uczestników konferencji – w tym zakresie Zamawiający przewiduje zmianę zakresu przedmiotu zamówienia oraz terminu realizacji, włącznie z możliwością przeprowadzenia konferencji w formie online, a także zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, c) innym niż ww. zdarzeniem, w związku z którym niezbędna będzie zmiana lokalizacji i/lub terminu konferencji np. nagła awaria w hotelu lub wystąpienie znaczących utrudnień komunikacyjnych; w przypadku zmiany miejsca organizacji konferencji Wykonawca zapewni jej organizację w hotelu o standardzie nie niższym niż zaproponowany w ofercie – w tym zakresie Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji, a także lokalizacji wskazanej w ofercie, d) koniecznością zwiększenia liczby uczestników konferencji korzystających z usług noclegowych w stosunku do maksymalnych liczb określonych w § 4, ust. 3 Umowy; dodatkowe koszty wynikające z tej zmiany nie mogą spowodować przekroczenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 1 umowy – w tym zakresie Zamawiający przewiduje zmianę zakresu przedmiotu zamówienia, e) zaistnienie w trakcie trwania konferencji okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które uniemożliwią lub znacząco utrudnią realizację dalszej części konferencji – w tym zakresie Zamawiający przewiduje zmianę zakresu przedmiotu zamówienia oraz terminu realizacji pozostałej części konferencji, włącznie z możliwością przeprowadzenia konferencji w formie online, a także zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, f) zaistnienie okoliczności niezależnych od Zamawiającego, w związku z którymi nie będzie możliwe powierzenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – w tym zakresie Zamawiający przewiduje zmianę zakresu przedmiotu zamówienia, a także zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności zmniejszenie lub wyłączenie zakresu obsługi procesu rekrutacji, obsługi zakwaterowania w hotelu uczestników konferencji, wydruku identyfikatorów, zapewnienia ubezpieczenia NNW dla uczestników wizyty studyjnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na platformie, na której prowadzone jest postępowanie.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia
Termin organizacji konferencji: dwa dni robocze następujące bezpośrednio po sobie w zakresie dat od 29.05.2023 r. do 16.06.2023 r. Konkretny termin organizacji konferencji proponuje wykonawca, a akceptuje zamawiający, po podpisaniu umowy. Propozycja terminu musi pomijać: 7-9.06.2023 r.
Wykonawca zakończy realizację przedmiotowej umowy nie później niż 30.06.2023 r.
Cd. Projektowane postanowienia umowy/Informacje o projektowanych postanowieniach umowy/Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia
3. Strony zastrzegają możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku niezebrania min. 50 uczestników wizyty studyjnej. Informacja o zrezygnowaniu z realizacji wizyty studyjnej zostanie potwierdzona najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed jej planowanym terminem. W takim przypadku zakres zamówienia zostanie pomniejszony o usługę transportową, koszt ubezpieczenia NNW oraz usługę cateringową: obiad w formie ogniska.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 3, Zamawiający dokona zmniejszenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy o wartość zmniejszonego zakresu na podstawie cen przysługujących za dany element zamówienia zgodnie z § 4 ust. 3 umowy.
5. Zmiany dotyczące wskazanych w treści umowy osób do kontaktów, zmiany numeru rachunku Wykonawcy do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zmiany siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób świadczących usługi nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiana powyższych danych, w przypadku braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków dla drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną.
6. Zmiany umowy zostały wskazane w § 7 zał. do SWZ -PPU.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.