eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługi szkoleniowe (6 części) w ramach projektu "Zawody uszyte na miarę"Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi szkoleniowe (6 części) w ramach projektu "Zawody uszyte na miarę"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365274690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 115

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-542

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cez.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cez.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi szkoleniowe (6 części) w ramach projektu "Zawody uszyte na miarę"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5dda47be-c784-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143398

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00088676/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Szkolenie Rodzaje i zastosowanie wyrobów tekstroniczych dla uczniów/uczennic

1.3.7 Szkolenie Podstawy projektowania odzieży z drukiem 3D dla uczniów/uczennic

1.3.8 Szkolenie Projektowanie z wykorzystaniem skanowania 3D dla uczniów/uczennic

1.3.9 Szkolenie Rodzaje i zastosowanie wyrobów tekstroniczych dla nauczycieli

1.3.10 Szkolenie Podstawy projektowania odziezy z drukiem 3D dla nauczycieli

1.3.11 Szkolenie Projektowanie z wykorzystaniem skanowania 3D dla nuaczycieli

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Zawody uszyte na miarę", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5dda47be-c784-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną
a) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
https://ezamowienia.gov.pl, ePUAPu, oraz poczty elektronicznej,
b) Zamawiający informuje, iż przekazywanie oferty oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia
Przekazywanie pozostałych dokumentów i oświadczeń może nastąpić w sposób określony powyżej w lit. b) lub za pośrednictwem
email
a) e- mail: sekretariat@cez.lodz.pl
b) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl, należy odszukać zamówienie po
identyfikatorze ocds-148610-5dda47be-c784-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem
Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99
lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w kafelku „Moje
zgłoszenia w Centrum pomocy” – „Nowe zgłoszenie" lub w kafelku "FAQ" - "Nie znalazłem rozwiązania, chcę zgłosić problem". W
szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy
e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: uzp.zamowienia@uzp.gov.pl
(nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zamawiającego (administratora) o
przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia
Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
1. Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) -
Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi,
(ul. Stefana Żeromskiego 115, 90-542 Łódź), e-mail: sekretariat@cez.lodz.pl, reprezentowany przez
Dyrektora.
3. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych:
email:
rafal.bieniek@cez.lodz.pl. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej:
https://cezlodz.bip.wikom.pl/strona/ochrona-danych-osobowych.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z pełnieniem przez Dyrektora obowiązkówkierownika zamawiającego w
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Miasta5. Przetwarzania danych
osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa:
5.1 art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
5.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.), zwaną dalej PZP.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy PZP.
7. Zgodnie z art. 222 ust. 5 PZP dane wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym są
udostępniane na stronie BIP, tak jak ogłoszenie o wykonaniu umowy na podstawie art. 448 PZP.
(pozostała treść z uwagi na ograniczoną ilość znaków znajduje się w pozycji : RODO (ograniczenia
stosowania)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ust. 1 PZP, a także podmioty upoważnione na podstawie i w granicach prawa oraz podmiotom, z
którym Administrator Danych Osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzanie danych oraz
odbiorcy danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, podmioty świadczące usługi
pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne.
9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do realizacji zadań, o których mowa w
pkt 3, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego i tam przechowywane odpowiednio:
9.1 dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówień publicznych - zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeliczasobowiązywania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas
obowiązywania
umowy;
9.2 dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zadania realizowane z
dofinasowaniem ze środków Unii Europejskiej - przez okres wymagany przez Instytucję Zarządzającą
danym programem operacyjnym skąd
pozyskano środki.
10. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz prawo żądania
ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych (tym samym prawo do usunięcia danych) z uwagi na konieczność
wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w PZP oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.
11. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/ZUNM/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie szkolenia z tematu Rodzaje i zastosowanie wyrobów tekstroniczych dla uczniów / uczennic kierunku technik tekstronik kształcących się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. Przewidywana liczba uczestników/uczestniczek – maksymalnie 15 osób. Zamawiający przewiduje realizację 1 grupy szkoleniowej, grupa ma zrealizować 20 godzin/grupę.
Przez godzinę zajęć należy rozumieć 60 minut – w tym 45 minut zajęć oraz 15 minut przerwy, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Liczba godzin szkolenia w trakcie jednego dnia nie może być większa niż 8 godzin.
Termin realizacji: Termin realizacji zajęć dla wszystkich grup to 3 miesiące od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 16.06.2023.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty (w każdej części odrębnie) zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny (w każdej części odrębnie) ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert w danej części
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – doświadczenie wykładowcy - 40% (odrębnie dla każdej części)

W kryterium doświadczenie wykładowcy, który będzie prowadził szkolenie Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe wykładowcy w następujący sposób (odrębnie dla każdej części):


Za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie ostatnich 3 lat od dnia otwarcia ofert - szkolenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w danej części - wykonawca może otrzymać punkty wg niniejszego wzoru.
T = (To / Tmax) x 40

gdzie:
Tmax – największa ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez wykładowcę - spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w danej części
To – ilość szkoleń z zakresu danej tematyki wskazana w ofercie badanej w danej części.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na realizacji szkoleń lub kursów, obejmującą tematykę z zakresu:


Część 1: Rodzaje i zastosowanie wyrobów tekstroniczych
Za przeprowadzenie szkolenia z tematu: Rodzaje i zastosowanie wyrobów tekstroniczych Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkoleń / kursów / zajęć dydaktycznych (w szkole/na uczelni), które obejmowały następujący zakres tematyczny: geneza i rozwój tekstroniki, rodzaje materiałów i wyrobów tekstronicznych, przykłady zastosowań materiałów tekstronicznych (użytkowe, sportowe, medyczne, moda, ochronne/militarne), przykłady zastosowań elastycznej elektroniki i fotowoltaika w branży tekstylno-odzieżowej. Szkolenie powinno trwać min. 10 godzin (dydaktycznych).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykładowcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Miejsce realizacji: m. Łódź, w salach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zamawiający udostępnia salę na przeprowadzenie szkolenia, dostęp do sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym Windows 11 oraz oprogramowaniem MsOffice 365.
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia wymaga oprogramowania specjalistycznego za jego dostępność oraz jego legalność odpowiada Wykonawca.

Opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkolenia z tematu Podstawy projektowania odzieży z drukiem 3D dla uczniów / uczennic kierunku technik projektant tekstyliów kształcących się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. Przewidywana liczba uczestników/uczestniczek – maksymalnie 5 osób. Zamawiający przewiduje realizację 1 grupy szkoleniowej, grupa ma zrealizować 40 godzin/grupę.
Przez godzinę zajęć należy rozumieć 60 minut – w tym 45 minut zajęć oraz 15 minut przerwy, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Liczba godzin szkolenia w trakcie jednego dnia nie może być większa niż 8 godzin.
Termin realizacji: Termin realizacji zajęć dla wszystkich grup to 3 miesiące od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 16.06.2023.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty (w każdej części odrębnie) zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny (w każdej części odrębnie) ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert w danej części
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – doświadczenie wykładowcy - 40% (odrębnie dla każdej części)

W kryterium doświadczenie wykładowcy, który będzie prowadził szkolenie Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe wykładowcy w następujący sposób (odrębnie dla każdej części):


Za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie ostatnich 3 lat od dnia otwarcia ofert - szkolenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w danej części - wykonawca może otrzymać punkty wg niniejszego wzoru.
T = (To / Tmax) x 40

gdzie:
Tmax – największa ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez wykładowcę - spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w danej części
To – ilość szkoleń z zakresu danej tematyki wskazana w ofercie badanej w danej części.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na realizacji szkoleń lub kursów, obejmującą tematykę z zakresu:


Część 2: Szkolenie Podstawy projektowania odzieży z drukiem 3D
Za przeprowadzenie szkolenia z tematu: Podstawy projektowania odzieży z drukiem 3D Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkoleń / kursów / zajęć dydaktycznych (w szkole/na uczelni), które obejmowały następujący zakres tematyczny: projektowanie odzieży tj. konstrukcja i modelowanie odzieży, podstawy projektowania odzieży w programie graficznym, produkcja odzieży, druk 3D tj. zastosowanie, rodzaje druku 3D, wady i zalety poszczególnych metod), omówienie budowy drukarki od strony mechanicznej i elektrycznej, podstawy modelowania, odpowiednie przygotowywanie plików z przeznaczeniem do druku 3D, omówienie oprogramowania używanego do tworzenia plików obsługiwanych przez drukarkę, omówienie parametrów druku, podstawy grafiki 3D, wspólne wykonanie projektu dla wybranego modelu + wydruk.
Szkolenie powinno trwać min. 10 godzin (dydaktycznych).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykładowcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkolenie Projektowanie odzieży z wykorzystaniem skanowania 3D, 30 godzin/grupę , 1 grupa, 5 osób, usługa
Miejsce realizacji: m. Łódź, w salach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zamawiający udostępnia salę na przeprowadzenie szkolenia, dostęp do sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym Windows 11 oraz oprogramowaniem MsOffice 365.
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia wymaga oprogramowania specjalistycznego za jego dostępność oraz jego legalność odpowiada Wykonawca.

Opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkolenia z tematu Podstawy projektowania odzieży z wykorzystaniem skanowania 3D dla uczniów / uczennic kierunku technik projektant tekstyliów kształcących się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. Przewidywana liczba uczestników/uczestniczek – maksymalnie 5 osób. Zamawiający przewiduje realizację 1 grupy szkoleniowej, grupa ma zrealizować 30 godzin/grupę.
Przez godzinę zajęć należy rozumieć 60 minut – w tym 45 minut zajęć oraz 15 minut przerwy, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Liczba godzin szkolenia w trakcie jednego dnia nie może być większa niż 8 godzin.
Termin realizacji: Termin realizacji zajęć dla wszystkich grup to 3 miesiące od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 16.06.2023.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty (w każdej części odrębnie) zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny (w każdej części odrębnie) ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert w danej części
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – doświadczenie wykładowcy - 40% (odrębnie dla każdej części)

W kryterium doświadczenie wykładowcy, który będzie prowadził szkolenie Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe wykładowcy w następujący sposób (odrębnie dla każdej części):


Za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie ostatnich 3 lat od dnia otwarcia ofert - szkolenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w danej części - wykonawca może otrzymać punkty wg niniejszego wzoru.
T = (To / Tmax) x 40

gdzie:
Tmax – największa ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez wykładowcę - spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w danej części
To – ilość szkoleń z zakresu danej tematyki wskazana w ofercie badanej w danej części.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na realizacji szkoleń lub kursów, obejmującą tematykę z zakresu:


Część 3: Projektowanie odzieży z wykorzystaniem skanowania 3D
Za przeprowadzenie szkolenia z tematu: Projektowanie odzieży z wykorzystaniem skanowania 3D Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkoleń / kursów / zajęć dydaktycznych (w szkole/na uczelni), które obejmowały następujący zakres tematyczny: skanowanie 3D tj. definicja i obszary zastosowania skanowania 3D, proces skanowania 3D, rodzaje i zastosowanie różnych skanerów 3D, obsługa oprogramowania do skanowania 3D, druk 3D – zastosowanie i przegląd technologii wytwórczych, wydruki 3D, projektowanie odzieży tj. konstrukcja i modelowanie odzieży, podstawy projektowania odzieży w programie graficznym, produkcja odzieży
Szkolenie powinno trwać min. 10 godzin (dydaktycznych).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykładowcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rodzaje i zastosowanie wyrobów tekstroniczych, 20 godzin/grupę, 1 grupa, 3 osoby, usługa
Miejsce realizacji: m. Łódź, w salach Wykonawcy
Opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkolenia z tematu Rodzaje i zastosowanie wyrobów tekstroniczych dla nauczycieli / nauczycielek uczących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi na kierunku technik tekstronik oraz technik projektant tekstyliów. Przewidywana liczba uczestników/uczestniczek – 3 osoby. Zamawiający przewiduje realizację 1 grupy szkoleniowej, grupa ma zrealizować 20 godzin/grupę.
Przez godzinę zajęć należy rozumieć 60 minut – w tym 45 minut zajęć oraz 15 minut przerwy, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Liczba godzin szkolenia w trakcie jednego dnia nie może być większa niż 8 godzin.
Termin realizacji: Termin realizacji zajęć dla wszystkich grup to 3 miesiące od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 16.06.2023.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty (w każdej części odrębnie) zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny (w każdej części odrębnie) ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert w danej części
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – doświadczenie wykładowcy - 40% (odrębnie dla każdej części)

W kryterium doświadczenie wykładowcy, który będzie prowadził szkolenie Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe wykładowcy w następujący sposób (odrębnie dla każdej części):


Za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie ostatnich 3 lat od dnia otwarcia ofert - szkolenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w danej części - wykonawca może otrzymać punkty wg niniejszego wzoru.
T = (To / Tmax) x 40

gdzie:
Tmax – największa ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez wykładowcę - spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w danej części
To – ilość szkoleń z zakresu danej tematyki wskazana w ofercie badanej w danej części.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na realizacji szkoleń lub kursów, obejmującą tematykę z zakresu:


Za przeprowadzenie szkolenia z tematu: Rodzaje i zastosowanie wyrobów tekstroniczych Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkoleń / kursów / zajęć dydaktycznych (w szkole/na uczelni), które obejmowały następujący zakres tematyczny: geneza i rozwój tekstroniki, rodzaje materiałów i wyrobów tekstronicznych, przykłady zastosowań materiałów tekstronicznych (użytkowe, sportowe, medyczne, moda, ochronne/militarne), przykłady zastosowań elastycznej elektroniki i fotowoltaika w branży tekstylno-odzieżowej. Szkolenie powinno trwać min. 10 godzin (dydaktycznych).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykładowcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkolenie Podstawy projektowania odzieży z drukiem 3D, 40 godzin/grupę , 1 grupa, 5 osób, usługa
Miejsce realizacji: m. Łódź, w salach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zamawiający udostępnia salę na przeprowadzenie szkolenia, dostęp do sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym Windows 11 oraz oprogramowaniem MsOffice 365.
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia wymaga oprogramowania specjalistycznego za jego dostępność oraz jego legalność odpowiada Wykonawca.

Opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkolenia z tematu Podstawy projektowania odzieży z drukiem 3D dla nauczycieli / nauczycielek uczących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi na kierunku technik tekstronik oraz projektant tekstyliów. Przewidywana liczba uczestników/uczestniczek –5 osób. Zamawiający przewiduje realizację 1 grupy szkoleniowej, grupa ma zrealizować 40 godzin/grupę.
Przez godzinę zajęć należy rozumieć 60 minut – w tym 45 minut zajęć oraz 15 minut przerwy, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Liczba godzin szkolenia w trakcie jednego dnia nie może być większa niż 8 godzin.
Termin realizacji: Termin realizacji zajęć dla wszystkich grup to 3 miesiące od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 16.06.2023.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty (w każdej części odrębnie) zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny (w każdej części odrębnie) ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert w danej części
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – doświadczenie wykładowcy - 40% (odrębnie dla każdej części)

W kryterium doświadczenie wykładowcy, który będzie prowadził szkolenie Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe wykładowcy w następujący sposób (odrębnie dla każdej części):


Za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie ostatnich 3 lat od dnia otwarcia ofert - szkolenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w danej części - wykonawca może otrzymać punkty wg niniejszego wzoru.
T = (To / Tmax) x 40

gdzie:
Tmax – największa ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez wykładowcę - spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w danej części
To – ilość szkoleń z zakresu danej tematyki wskazana w ofercie badanej w danej części.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na realizacji szkoleń lub kursów, obejmującą tematykę z zakresu:


Za przeprowadzenie szkolenia z tematu: Podstawy projektowania odzieży z drukiem 3D Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkoleń / kursów / zajęć dydaktycznych (w szkole/na uczelni), które obejmowały następujący zakres tematyczny: projektowanie odzieży tj. konstrukcja i modelowanie odzieży, podstawy projektowania odzieży w programie graficznym, produkcja odzieży, ruk 3D tj. zastosowanie, rodzaje druku 3D, wady i zalety poszczególnych metod), omówienie budowy drukarki od strony mechanicznej i elektrycznej, podstawy modelowania, odpowiednie przygotowywanie plików z przeznaczeniem do druku 3D, omówienie oprogramowania używanego do tworzenia plików obsługiwanych przez drukarkę, omówienie parametrów druku, podstawy grafiki 3D, wspólne wykonanie projektu dla wybranego modelu + wydruk.
Szkolenie powinno trwać min. 20 godzin (dydaktycznych

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykładowcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 6
Szkolenie Projektowanie odzieży z wykorzystaniem skanowania 3D, 30 godzin/grupę , 1 grupa, 5 osób, usługa
Miejsce realizacji: m. Łódź, w salach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zamawiający udostępnia salę na przeprowadzenie szkolenia, dostęp do sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym Windows 11 oraz oprogramowaniem MsOffice 365.
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia wymaga oprogramowania specjalistycznego za jego dostępność oraz jego legalność odpowiada Wykonawca.

Opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkolenia z tematu Podstawy projektowania odzieży z wykorzystaniem skanowania 3D dla dla nauczycieli / nauczycielek uczących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi na kierunku technik tekstronik oraz technik projektant tekstyliów. Przewidywana liczba uczestników/uczestniczek –5 osób. Zamawiający przewiduje realizację 1 grupy szkoleniowej, grupa ma zrealizować 30 godzin/grupę.
Przez godzinę zajęć należy rozumieć 60 minut – w tym 45 minut zajęć oraz 15 minut przerwy, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Liczba godzin szkolenia w trakcie jednego dnia nie może być większa niż 8 godzin.
Termin realizacji: Termin realizacji zajęć dla wszystkich grup to 3 miesiące od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 16.06.2023.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty (w każdej części odrębnie) zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny (w każdej części odrębnie) ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert w danej części
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – doświadczenie wykładowcy - 40% (odrębnie dla każdej części)

W kryterium doświadczenie wykładowcy, który będzie prowadził szkolenie Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe wykładowcy w następujący sposób (odrębnie dla każdej części):


Za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie ostatnich 3 lat od dnia otwarcia ofert - szkolenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w danej części - wykonawca może otrzymać punkty wg niniejszego wzoru.
T = (To / Tmax) x 40

gdzie:
Tmax – największa ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez wykładowcę - spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w danej części
To – ilość szkoleń z zakresu danej tematyki wskazana w ofercie badanej w danej części.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na realizacji szkoleń lub kursów, obejmującą tematykę z zakresu:


Za przeprowadzenie szkolenia z tematu: Projektowanie odzieży z wykorzystaniem skanowania 3D Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkoleń / kursów / zajęć dydaktycznych (w szkole/na uczelni), które obejmowały następujący zakres tematyczny: skanowanie 3D tj. definicja i obszary zastosowania skanowania 3D, proces skanowania 3D, rodzaje i zastosowanie różnych skanerów 3D, obsługa oprogramowania do skanowania 3D, druk 3D – zastosowanie i przegląd technologii wytwórczych, wydruki 3D projektowanie odzieży tj. konstrukcja i modelowanie odzieży, podstawy projektowania odzieży w programie graficznym, produkcja odzieży
Szkolenie powinno trwać min. 20 godzin (dydaktycznych).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykładowcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wykonawcy z udziału w
postępowaniu żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
2.1 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835):
2.1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
(Dz.Urz.UE L 134 z 20.05.2006r. z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014
z dnia
17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających ( Dz.Urz. UE L 78 z 17.03.2014r. z późn. zm.), zwanego dalej
„rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzyoraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o
ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2.1.2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 2.1.1.
2.2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość weryfikacji braku zaistnienia ww. podstaw wykluczenia w stosunku do
konkretnego podmiotu za pomocą wszelkich dostępnych środków. Jako przykład takich metod weryfikacji można wskazać chociażby
ogólnodostępne rejestry takie jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) wypełniony formularz oferty – wg zał. nr 1 do SWZ (wzór),
b) wypełniony formularz cenowy – wg zał. nr 2 do SWZ (wzór),
c) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – wg zał. nr 5 do SWZ (wzór),
d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały
wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej – jeśli dotyczy,
e) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie tzw. „konsorcja” oraz spółek cywilnych) – jeśli dotyczy,


3. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania - aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych wymienionych poniżej:
a) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu (wzór) – wg zał. nr 6 do SWZ,
4. Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. 1 w rozdziale IV SWZ należy składać w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a następnie zaszyfrować wraz z plikami
stanowiącymi ofertę. W przypadku składania oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej należy je podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami w pkt. 1 lit, c) i d) w części VIII SWZ.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu,o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o
udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika) o którym mowa w pkt. 1 w rozdziale V
SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 5 do SWZ (wzór).
4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej
wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki
cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 5 do SWZ (wzór).
5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej
żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany treści niniejszej umowy, jak też oświadczenia woli stron w związku z jej wykonywaniem, wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia Umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wytycznych
lub innych regulacji w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, w szczególności związanych ze zmianą sytuacji
epidemiologicznej w kraju w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób
zakaźnych .
3. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy z przyczyn:
a) wynikających ze zmiany harmonogramu realizacji projektu lub przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy w
postępowaniu lub przedłużającej się procedury podpisywania umowy;
b) wynikających ze zmiany harmonogramu lub szczegółowego programu szkolenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
w szczególności związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych .
4. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane:
a) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy;
b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego zamówienia, w tym zmiany stawki
VAT;
c) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym, lub w interesie Zamawiającego, w tym np. w przypadku braku uznania
danego szkolenia za niekwalifikowane;
d) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,
którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
e) zmiany terminu realizacji umowy pod warunkiem nieprzewidzianych zdarzeń których nie dało się przewidzieć
f) zmiany ilości osób, które mają być przeszkolone.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty;
4) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej
samej cenie lub koszcie;
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
7) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263;
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły
okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
4. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest
miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3) Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1 powyżej, na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy ustalenie dokładnego terminu dostawy i prac w Szkole z Zamawiającym, w taki
sposób aby nie kolidowały z prowadzonymi zajęciami.
6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą,
jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą realizowane
będą w złotych polskich PLN.
7. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z przesłankami określonymi we wzorze umowy -
załącznik nr 4 do SWZ.
8. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2
Nie dotyczy.
9. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których
mowa w art. 94 Pzp
Nie dotyczy.
10. Wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenie katalogów elektronicznych do
oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp
Nie dotyczy.
11. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.