eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługi szkoleniowe (6 części) w ramach projektu "Zawody uszyte na miarę"Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi szkoleniowe (6 części) w ramach projektu "Zawody uszyte na miarę"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365274690

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 115

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 90-542

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cez.lodz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cez.lodz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144098

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00143398

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 1)

Przed zmianą:
Przy wyborze oferty (w każdej części odrębnie) zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny (w każdej części odrębnie) ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert w danej części
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – doświadczenie wykładowcy - 40% (odrębnie dla każdej części)

W kryterium doświadczenie wykładowcy, który będzie prowadził szkolenie Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe wykładowcy w następujący sposób (odrębnie dla każdej części):


Za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie ostatnich 3 lat od dnia otwarcia ofert - szkolenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w danej części - wykonawca może otrzymać punkty wg niniejszego wzoru.
T = (To / Tmax) x 40

gdzie:
Tmax – największa ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez wykładowcę - spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w danej części
To – ilość szkoleń z zakresu danej tematyki wskazana w ofercie badanej w danej części.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na realizacji szkoleń lub kursów, obejmującą tematykę z zakresu:


Część 1: Rodzaje i zastosowanie wyrobów tekstroniczych
Za przeprowadzenie szkolenia z tematu: Rodzaje i zastosowanie wyrobów tekstroniczych Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkoleń / kursów / zajęć dydaktycznych (w szkole/na uczelni), które obejmowały następujący zakres tematyczny: geneza i rozwój tekstroniki, rodzaje materiałów i wyrobów tekstronicznych, przykłady zastosowań materiałów tekstronicznych (użytkowe, sportowe, medyczne, moda, ochronne/militarne), przykłady zastosowań elastycznej elektroniki i fotowoltaika w branży tekstylno-odzieżowej. Szkolenie powinno trwać min. 10 godzin (dydaktycznych).

Po zmianie:
Przy wyborze oferty (w każdej części odrębnie) zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny (w każdej części odrębnie) ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert w danej części
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – doświadczenie wykładowcy - 40% (odrębnie dla każdej części)

W kryterium doświadczenie wykładowcy, który będzie prowadził szkolenie Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe wykładowcy w następujący sposób (odrębnie dla każdej części):


Za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie ostatnich 3 lat od dnia otwarcia ofert - szkolenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w danej części - wykonawca może otrzymać punkty wg niniejszego wzoru.
T = (To / Tmax) x 40

gdzie:
Tmax – największa ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez wykładowcę - spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w danej części
To – ilość szkoleń z zakresu danej tematyki wskazana w ofercie badanej w danej części.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na realizacji szkoleń lub kursów, obejmującą tematykę z zakresu:


Część 1: Rodzaje i zastosowanie wyrobów tekstroniczych
Za przeprowadzenie szkolenia z tematu: Rodzaje i zastosowanie wyrobów tekstroniczych Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkoleń / kursów / zajęć dydaktycznych (w szkole/na uczelni) dla min 7 osób, które obejmowały następujący zakres tematyczny: geneza i rozwój tekstroniki, rodzaje materiałów i wyrobów tekstronicznych, przykłady zastosowań materiałów tekstronicznych (użytkowe, sportowe, medyczne, moda, ochronne/militarne), przykłady zastosowań elastycznej elektroniki i fotowoltaika w branży tekstylno-odzieżowej. Szkolenie powinno trwać min. 10 godzin (dydaktycznych).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 2)

Przed zmianą:
Przy wyborze oferty (w każdej części odrębnie) zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny (w każdej części odrębnie) ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert w danej części
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – doświadczenie wykładowcy - 40% (odrębnie dla każdej części)

W kryterium doświadczenie wykładowcy, który będzie prowadził szkolenie Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe wykładowcy w następujący sposób (odrębnie dla każdej części):


Za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie ostatnich 3 lat od dnia otwarcia ofert - szkolenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w danej części - wykonawca może otrzymać punkty wg niniejszego wzoru.
T = (To / Tmax) x 40

gdzie:
Tmax – największa ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez wykładowcę - spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w danej części
To – ilość szkoleń z zakresu danej tematyki wskazana w ofercie badanej w danej części.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na realizacji szkoleń lub kursów, obejmującą tematykę z zakresu:


Część 2: Szkolenie Podstawy projektowania odzieży z drukiem 3D
Za przeprowadzenie szkolenia z tematu: Podstawy projektowania odzieży z drukiem 3D Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkoleń / kursów / zajęć dydaktycznych (w szkole/na uczelni), które obejmowały następujący zakres tematyczny: projektowanie odzieży tj. konstrukcja i modelowanie odzieży, podstawy projektowania odzieży w programie graficznym, produkcja odzieży, druk 3D tj. zastosowanie, rodzaje druku 3D, wady i zalety poszczególnych metod), omówienie budowy drukarki od strony mechanicznej i elektrycznej, podstawy modelowania, odpowiednie przygotowywanie plików z przeznaczeniem do druku 3D, omówienie oprogramowania używanego do tworzenia plików obsługiwanych przez drukarkę, omówienie parametrów druku, podstawy grafiki 3D, wspólne wykonanie projektu dla wybranego modelu + wydruk.
Szkolenie powinno trwać min. 10 godzin (dydaktycznych).

Po zmianie:
Przy wyborze oferty (w każdej części odrębnie) zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny (w każdej części odrębnie) ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert w danej części
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – doświadczenie wykładowcy - 40% (odrębnie dla każdej części)

W kryterium doświadczenie wykładowcy, który będzie prowadził szkolenie Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe wykładowcy w następujący sposób (odrębnie dla każdej części):


Za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie ostatnich 3 lat od dnia otwarcia ofert - szkolenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w danej części - wykonawca może otrzymać punkty wg niniejszego wzoru.
T = (To / Tmax) x 40

gdzie:
Tmax – największa ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez wykładowcę - spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w danej części
To – ilość szkoleń z zakresu danej tematyki wskazana w ofercie badanej w danej części.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na realizacji szkoleń lub kursów, obejmującą tematykę z zakresu:


Część 2: Szkolenie Podstawy projektowania odzieży z drukiem 3D
Za przeprowadzenie szkolenia z tematu: Podstawy projektowania odzieży z drukiem 3D Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkoleń / kursów / zajęć dydaktycznych (w szkole/na uczelni) dla min 7u osob , które obejmowały następujący zakres tematyczny: projektowanie odzieży tj. konstrukcja i modelowanie odzieży, podstawy projektowania odzieży w programie graficznym, produkcja odzieży, druk 3D tj. zastosowanie, rodzaje druku 3D, wady i zalety poszczególnych metod), omówienie budowy drukarki od strony mechanicznej i elektrycznej, podstawy modelowania, odpowiednie przygotowywanie plików z przeznaczeniem do druku 3D, omówienie oprogramowania używanego do tworzenia plików obsługiwanych przez drukarkę, omówienie parametrów druku, podstawy grafiki 3D, wspólne wykonanie projektu dla wybranego modelu + wydruk.
Szkolenie powinno trwać min. 10 godzin (dydaktycznych).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 3)

Przed zmianą:
Przy wyborze oferty (w każdej części odrębnie) zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny (w każdej części odrębnie) ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert w danej części
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – doświadczenie wykładowcy - 40% (odrębnie dla każdej części)

W kryterium doświadczenie wykładowcy, który będzie prowadził szkolenie Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe wykładowcy w następujący sposób (odrębnie dla każdej części):


Za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie ostatnich 3 lat od dnia otwarcia ofert - szkolenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w danej części - wykonawca może otrzymać punkty wg niniejszego wzoru.
T = (To / Tmax) x 40

gdzie:
Tmax – największa ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez wykładowcę - spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w danej części
To – ilość szkoleń z zakresu danej tematyki wskazana w ofercie badanej w danej części.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na realizacji szkoleń lub kursów, obejmującą tematykę z zakresu:


Część 3: Projektowanie odzieży z wykorzystaniem skanowania 3D
Za przeprowadzenie szkolenia z tematu: Projektowanie odzieży z wykorzystaniem skanowania 3D Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkoleń / kursów / zajęć dydaktycznych (w szkole/na uczelni), które obejmowały następujący zakres tematyczny: skanowanie 3D tj. definicja i obszary zastosowania skanowania 3D, proces skanowania 3D, rodzaje i zastosowanie różnych skanerów 3D, obsługa oprogramowania do skanowania 3D, druk 3D – zastosowanie i przegląd technologii wytwórczych, wydruki 3D, projektowanie odzieży tj. konstrukcja i modelowanie odzieży, podstawy projektowania odzieży w programie graficznym, produkcja odzieży
Szkolenie powinno trwać min. 10 godzin (dydaktycznych).

Po zmianie:
Przy wyborze oferty (w każdej części odrębnie) zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny (w każdej części odrębnie) ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert w danej części
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – doświadczenie wykładowcy - 40% (odrębnie dla każdej części)

W kryterium doświadczenie wykładowcy, który będzie prowadził szkolenie Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe wykładowcy w następujący sposób (odrębnie dla każdej części):


Za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie ostatnich 3 lat od dnia otwarcia ofert - szkolenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w danej części - wykonawca może otrzymać punkty wg niniejszego wzoru.
T = (To / Tmax) x 40

gdzie:
Tmax – największa ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez wykładowcę - spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w danej części
To – ilość szkoleń z zakresu danej tematyki wskazana w ofercie badanej w danej części.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na realizacji szkoleń lub kursów, obejmującą tematykę z zakresu:


Część 3: Projektowanie odzieży z wykorzystaniem skanowania 3D
Za przeprowadzenie szkolenia z tematu: Projektowanie odzieży z wykorzystaniem skanowania 3D Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkoleń / kursów / zajęć dydaktycznych (w szkole/na uczelni), dla min 7 osób które obejmowały następujący zakres tematyczny: skanowanie 3D tj. definicja i obszary zastosowania skanowania 3D, proces skanowania 3D, rodzaje i zastosowanie różnych skanerów 3D, obsługa oprogramowania do skanowania 3D, druk 3D – zastosowanie i przegląd technologii wytwórczych, wydruki 3D, projektowanie odzieży tj. konstrukcja i modelowanie odzieży, podstawy projektowania odzieży w programie graficznym, produkcja odzieży
Szkolenie powinno trwać min. 10 godzin (dydaktycznych).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 4)

Przed zmianą:
Przy wyborze oferty (w każdej części odrębnie) zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny (w każdej części odrębnie) ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert w danej części
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – doświadczenie wykładowcy - 40% (odrębnie dla każdej części)

W kryterium doświadczenie wykładowcy, który będzie prowadził szkolenie Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe wykładowcy w następujący sposób (odrębnie dla każdej części):


Za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie ostatnich 3 lat od dnia otwarcia ofert - szkolenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w danej części - wykonawca może otrzymać punkty wg niniejszego wzoru.
T = (To / Tmax) x 40

gdzie:
Tmax – największa ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez wykładowcę - spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w danej części
To – ilość szkoleń z zakresu danej tematyki wskazana w ofercie badanej w danej części.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na realizacji szkoleń lub kursów, obejmującą tematykę z zakresu:


Za przeprowadzenie szkolenia z tematu: Rodzaje i zastosowanie wyrobów tekstroniczych Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkoleń / kursów / zajęć dydaktycznych (w szkole/na uczelni), które obejmowały następujący zakres tematyczny: geneza i rozwój tekstroniki, rodzaje materiałów i wyrobów tekstronicznych, przykłady zastosowań materiałów tekstronicznych (użytkowe, sportowe, medyczne, moda, ochronne/militarne), przykłady zastosowań elastycznej elektroniki i fotowoltaika w branży tekstylno-odzieżowej. Szkolenie powinno trwać min. 10 godzin (dydaktycznych).

Po zmianie:
Przy wyborze oferty (w każdej części odrębnie) zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny (w każdej części odrębnie) ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert w danej części
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – doświadczenie wykładowcy - 40% (odrębnie dla każdej części)

W kryterium doświadczenie wykładowcy, który będzie prowadził szkolenie Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe wykładowcy w następujący sposób (odrębnie dla każdej części):


Za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie ostatnich 3 lat od dnia otwarcia ofert - szkolenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w danej części - wykonawca może otrzymać punkty wg niniejszego wzoru.
T = (To / Tmax) x 40

gdzie:
Tmax – największa ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez wykładowcę - spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w danej części
To – ilość szkoleń z zakresu danej tematyki wskazana w ofercie badanej w danej części.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na realizacji szkoleń lub kursów, obejmującą tematykę z zakresu:


Za przeprowadzenie szkolenia z tematu: Rodzaje i zastosowanie wyrobów tekstroniczych Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkoleń / kursów / zajęć dydaktycznych (w szkole/na uczelni) dla min 7 osób , które obejmowały następujący zakres tematyczny: geneza i rozwój tekstroniki, rodzaje materiałów i wyrobów tekstronicznych, przykłady zastosowań materiałów tekstronicznych (użytkowe, sportowe, medyczne, moda, ochronne/militarne), przykłady zastosowań elastycznej elektroniki i fotowoltaika w branży tekstylno-odzieżowej. Szkolenie powinno trwać min. 10 godzin (dydaktycznych).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 5)

Przed zmianą:
Przy wyborze oferty (w każdej części odrębnie) zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny (w każdej części odrębnie) ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert w danej części
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – doświadczenie wykładowcy - 40% (odrębnie dla każdej części)

W kryterium doświadczenie wykładowcy, który będzie prowadził szkolenie Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe wykładowcy w następujący sposób (odrębnie dla każdej części):


Za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie ostatnich 3 lat od dnia otwarcia ofert - szkolenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w danej części - wykonawca może otrzymać punkty wg niniejszego wzoru.
T = (To / Tmax) x 40

gdzie:
Tmax – największa ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez wykładowcę - spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w danej części
To – ilość szkoleń z zakresu danej tematyki wskazana w ofercie badanej w danej części.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na realizacji szkoleń lub kursów, obejmującą tematykę z zakresu:


Za przeprowadzenie szkolenia z tematu: Podstawy projektowania odzieży z drukiem 3D Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkoleń / kursów / zajęć dydaktycznych (w szkole/na uczelni), które obejmowały następujący zakres tematyczny: projektowanie odzieży tj. konstrukcja i modelowanie odzieży, podstawy projektowania odzieży w programie graficznym, produkcja odzieży, ruk 3D tj. zastosowanie, rodzaje druku 3D, wady i zalety poszczególnych metod), omówienie budowy drukarki od strony mechanicznej i elektrycznej, podstawy modelowania, odpowiednie przygotowywanie plików z przeznaczeniem do druku 3D, omówienie oprogramowania używanego do tworzenia plików obsługiwanych przez drukarkę, omówienie parametrów druku, podstawy grafiki 3D, wspólne wykonanie projektu dla wybranego modelu + wydruk.
Szkolenie powinno trwać min. 20 godzin (dydaktycznych

Po zmianie:
Przy wyborze oferty (w każdej części odrębnie) zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny (w każdej części odrębnie) ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert w danej części
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – doświadczenie wykładowcy - 40% (odrębnie dla każdej części)

W kryterium doświadczenie wykładowcy, który będzie prowadził szkolenie Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe wykładowcy w następujący sposób (odrębnie dla każdej części):


Za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie ostatnich 3 lat od dnia otwarcia ofert - szkolenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w danej części - wykonawca może otrzymać punkty wg niniejszego wzoru.
T = (To / Tmax) x 40

gdzie:
Tmax – największa ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez wykładowcę - spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w danej części
To – ilość szkoleń z zakresu danej tematyki wskazana w ofercie badanej w danej części.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na realizacji szkoleń lub kursów, obejmującą tematykę z zakresu:


Za przeprowadzenie szkolenia z tematu: Podstawy projektowania odzieży z drukiem 3D Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkoleń / kursów / zajęć dydaktycznych (w szkole/na uczelni) dla min 7 osób, które obejmowały następujący zakres tematyczny: projektowanie odzieży tj. konstrukcja i modelowanie odzieży, podstawy projektowania odzieży w programie graficznym, produkcja odzieży, ruk 3D tj. zastosowanie, rodzaje druku 3D, wady i zalety poszczególnych metod), omówienie budowy drukarki od strony mechanicznej i elektrycznej, podstawy modelowania, odpowiednie przygotowywanie plików z przeznaczeniem do druku 3D, omówienie oprogramowania używanego do tworzenia plików obsługiwanych przez drukarkę, omówienie parametrów druku, podstawy grafiki 3D, wspólne wykonanie projektu dla wybranego modelu + wydruk.
Szkolenie powinno trwać min. 20 godzin (dydaktycznych

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 6)

Przed zmianą:
Przy wyborze oferty (w każdej części odrębnie) zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny (w każdej części odrębnie) ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert w danej części
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – doświadczenie wykładowcy - 40% (odrębnie dla każdej części)

W kryterium doświadczenie wykładowcy, który będzie prowadził szkolenie Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe wykładowcy w następujący sposób (odrębnie dla każdej części):


Za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie ostatnich 3 lat od dnia otwarcia ofert - szkolenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w danej części - wykonawca może otrzymać punkty wg niniejszego wzoru.
T = (To / Tmax) x 40

gdzie:
Tmax – największa ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez wykładowcę - spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w danej części
To – ilość szkoleń z zakresu danej tematyki wskazana w ofercie badanej w danej części.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na realizacji szkoleń lub kursów, obejmującą tematykę z zakresu:


Za przeprowadzenie szkolenia z tematu: Projektowanie odzieży z wykorzystaniem skanowania 3D Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkoleń / kursów / zajęć dydaktycznych (w szkole/na uczelni), które obejmowały następujący zakres tematyczny: skanowanie 3D tj. definicja i obszary zastosowania skanowania 3D, proces skanowania 3D, rodzaje i zastosowanie różnych skanerów 3D, obsługa oprogramowania do skanowania 3D, druk 3D – zastosowanie i przegląd technologii wytwórczych, wydruki 3D projektowanie odzieży tj. konstrukcja i modelowanie odzieży, podstawy projektowania odzieży w programie graficznym, produkcja odzieży
Szkolenie powinno trwać min. 20 godzin (dydaktycznych).

Po zmianie:
Przy wyborze oferty (w każdej części odrębnie) zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny (w każdej części odrębnie) ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert w danej części
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – doświadczenie wykładowcy - 40% (odrębnie dla każdej części)

W kryterium doświadczenie wykładowcy, który będzie prowadził szkolenie Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe wykładowcy w następujący sposób (odrębnie dla każdej części):


Za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie ostatnich 3 lat od dnia otwarcia ofert - szkolenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w danej części - wykonawca może otrzymać punkty wg niniejszego wzoru.
T = (To / Tmax) x 40

gdzie:
Tmax – największa ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez wykładowcę - spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w danej części
To – ilość szkoleń z zakresu danej tematyki wskazana w ofercie badanej w danej części.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającą na realizacji szkoleń lub kursów, obejmującą tematykę z zakresu:


Za przeprowadzenie szkolenia z tematu: Projektowanie odzieży z wykorzystaniem skanowania 3D Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkoleń / kursów / zajęć dydaktycznych (w szkole/na uczelni) dla min 7 osob, które obejmowały następujący zakres tematyczny: skanowanie 3D tj. definicja i obszary zastosowania skanowania 3D, proces skanowania 3D, rodzaje i zastosowanie różnych skanerów 3D, obsługa oprogramowania do skanowania 3D, druk 3D – zastosowanie i przegląd technologii wytwórczych, wydruki 3D projektowanie odzieży tj. konstrukcja i modelowanie odzieży, podstawy projektowania odzieży w programie graficznym, produkcja odzieży
Szkolenie powinno trwać min. 20 godzin (dydaktycznych).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.