eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa konstrukcji eksponatów do trzeciego modułu nowej wystawy stałej w Centrum Nauki KopernikOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa konstrukcji eksponatów do trzeciego modułu nowej wystawy stałej w Centrum Nauki Kopernik

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Nauki Kopernik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140603313

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Kościuszkowskie 20

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-390

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kopernik.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,117503,f06f422a40f63ce0a49cc264cd01511f.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytucja kultury wpisana do RIK

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


działalność kulturalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa konstrukcji eksponatów do trzeciego modułu nowej wystawy stałej w Centrum Nauki Kopernik

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e93c6dec-b276-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143280

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00108141

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.260.10.2023.JO

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 175000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby CNK konstrukcji eksponatów zgodnych z dokumentacją do trzeciego modułu wystawy „Przyszłość jest dziś”. Poniższe konstrukcje będą elementami eksponatów, grup eksponatów:
1) AEON RAMA – 1 szt. ,
2) MÓZG – 1 szt.,
3) NEANDERTALCZYK – 1 szt. ,
4) PROTEZA 3K – 1. szt. ,
5) PROTEZA – 1. szt. ,
6) SPOT DRZWI – 1 szt. ,
7) SPOT - STAND 32 POCHYLONY – 1 szt. ,
8) SIEDZISKO DUŻE – 6 szt.,
9) SIEDZISKO ŚREDNIE – 4 szt. ,
10) SIEDZISKO MAŁE – 4 szt. ,
11) ELEMENTY DODATKOWE – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:
1) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
2) dokumentacji technicznej złożonej z plików w formacie pdf: 1A.1. – 1A.11.
3) dokumentacji konstrukcji w plikach 3D.
4) projektowanych postanowieniach umowy.
4. Wykonawca we własnym zakresie zapewni transport, rozładunek i montaż (w przypadku konieczności demontażu na potrzeby transportu) w siedzibie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44212300-2 - Konstrukcje i ich części

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 211430,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 306270,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 211430,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Techniczne PLEX sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6312663788

7.3.3) Ulica: Chorzowska 58

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 211430,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.