eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. Janasa w Chorzowie"Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ul. Janasa w Chorzowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bałtycka 8A

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mzuim.chorzow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzuim.chorzow.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ul. Janasa w Chorzowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c71198a-c718-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142780

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030221/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przebudowa ul. Janasa- opracowanie dokumentacji projektowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający
będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:
1) poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://mzuim/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej Platformą przetargową lub Platformą), w wierszu oznaczonym tytułem oraz
znakiem niniejszego postępowania
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: zp@mzuim.chorzow.eu oraz adresy e-mail Wykonawców podane w
dokumentach kierowanych do Zamawiającego. Przy czym po otwarciu ofert kontakt będzie możliwy tylko poprzez adres wskazany
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, nawet jeżeli przed otwarciem ofert Wykonawca kontaktował się z Zamawiającym
z innego adresu e-mail

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć
ofertę zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej, dostępnymi pod adresem:
https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem:
https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu,
którym mowa wyżej.
2. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej:
https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy.
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
− Edge
− Google Chrome
− Mozilla Firefox
− Opera
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach
danych określonych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie
Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
3. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej Właściciel, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D,
lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz.
800 - 1600.
4. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru
opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): podano w pkt XXVI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): podano w pkt XXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.1.5.2023.AB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Janasa w Chorzowie”
2. Prace przedprojektowe:
1) Pozyskanie materiałów geodezyjno – prawnych (m.in. mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntów) wraz z wywiadami branżowymi.
2) Wykonanie mapy do celów projektowych.
3. Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie do dwóch miesięcy od daty zawarcia umowy koncepcji zawierającej minimum 2 warianty. Zamawiający wprowadzi uwagi i wybierze Wariant docelowy, który będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 4 niżej.
4. Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Janasa w Chorzowie”
Zawierające:
1) przebudowę ulicy,
2) budowę, przebudowę zjazdów,
3) budowę, przebudowę skrzyżowań z innymi drogami,
4) budowę chodników, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych,
5) budowę, przebudowę istniejącego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego,
6) rozpoznanie i badanie podłoża, wraz z niezbędnymi badaniami i opracowaniami geologicznymi i geotechnicznymi,
7) plan wyrębu drzew kolidujących z projektem wraz z planem nasadzeń oraz projektem zieleni,
8) przebudowę istniejącego uzbrojenia lub rozbudowę lub zabezpieczenie (o ile będzie konieczność),
9) opracowanie projektów podziału działek zgodnie z wymaganiami dla uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
10) budowę kanału technologicznego,
11) budowę oświetlenia drogowego,
12) zapewnienie odpowiedniego odwodnienia wgłębnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej, zbiorków retencyjnych lub włączenie do istniejącej kanalizacji
13) wykonanie prognoz ruchu
14) opracowanie symulacji przejezdności i przepustowości skrzyżowania z uwzględnieniem prognoz ruchu (zakres do 20 lat) wraz z wizualizacją ruchu - za pomocą programu VISIM lub równoważnego.
15) kamery monitoringu wizyjnego z włączeniem do systemu ITS na skrzyżowaniach Mariańska – Janasa oraz Janasa - Łagiewnicka
16) opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej docelowej organizacji ruchu.
5. Do Wykonawcy należy również opracowanie:
1) Projektu budowlanego, w tym Projekt wykonawczy w 4 egz. oraz Projektu technicznego w 4 egz.
2) Niezbędnych projektów branżowych dotyczących przebudowy ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia terenu w 4 egz. (o ile występują).
3) Przedmiarów robót w 2 egz. (oddzielne dla każdej branży) (forma zapisu Excel).
4) Kosztorysów inwestorskich (oddzielne dla każdej branży) w 2 egz. (forma zapisu Excel). Kosztorys inwestorski opracowany metodą kalkulacji uproszczonej- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczeń planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2021. 2458).
5) Zbiorczego zestawienia kosztów w 2 egz. (forma zapisu PDF i .xls).
6) Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
7) w 2 egz. (forma zapisu PDF i .doc).
8) Projektu i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu w 4 egz.
9) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w 2 egz..
10) Ponadto:
a) uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy, bądź ZRID wynikających z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych przepisów prawa,
b) opracowanie i uzgodnienie geodezyjnego projektu podziału działek pod inwestycję, w celu uzyskania przez inwestora decyzji ZRID,
6. Dokumentację projektową należy opracować z podziałem na dwa odcinki:
1) Etap I - odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Opolskiej, który obejmuje przebudowę istniejącego odcinka ulicy
2) Etap II - odcinek od ul Opolskiej do ul. Łagiewnickiej, który obejmuje przedłużenia ulicy Janasa do ul. Łagiewnickiej
7. Wykonawca dostarczy wszelkie opracowania i dokumenty w wersji papierowej w ilościach wymienionych w ust. 5 wyżej, zaś w wersji elektronicznej 2 kpl.- format zapisu- PDF oraz excel/doc, a rysunki w formacie .DXF/ DWG, nośnik – pendrive.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy.
2. Zakres zamówienia obejmować będzie powtórzenie podobnych usług, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w pełnym zakresie rzeczowym określonym w niniejszej SWZ.
3. Warunki świadczenia przyszłej usługi będą przedmiotem rokowań z Wykonawcą i będą obejmowały wymagania nie gorsze niż ustalone względem zamówienia podstawowego.
4. Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie PZP w trybie zamówienia z wolnej ręki.
5. Wykonawca przystąpi do wykonania usługi wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt. 7 ustawy. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, bez uprzedniego zawarcia umowy z Zamawiającym nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/ częściowe wykonanie usługi.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 i 2 ustawy:
1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
a) Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,- zł,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie łącznie.
2) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, w tym odpowiednie uprawnienia projektowe:
• Kierownik zespołu projektowego – 1 osoba – wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne.
• Projektant nr 1 – 1 osoba:
wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne.
Doświadczenie:
- wykonanie dokumentacji projektowej co najmniej jednego zadania związanego z budową lub przebudową lub rozbudową drogi klasy min. Z wraz z budową lub przebudową co najmniej trzech rodzajów uzbrojenia podziemnego;
• Projektant nr 2 – 1 osoba – wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne;
• Projektant nr 3 - 1 osoba – wymagane uprawnienia w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Kierownika zespołu projektowego i Projektanta nr 1 przez jedną osobę, pod warunkiem, że będzie ona spełniać wszystkie wymogi opisane dla obu tych funkcji. Zamawiający nie dopuszcza łączenia pozostałych funkcji przez jedną osobę.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże osobę spoza terytorium RP osoba ta musi:
 Posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób.
 Posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.
Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania warunku, Wykonawca, który zostanie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych zawrze w Wykazie osób (Załącznik nr 9 do SWZ).

b) Doświadczenie Wykonawcy
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (obejmującej wykonanie projektu budowlanego i technicznego/wykonawczego) budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi klasy min. Z wraz z budową lub przebudową co najmniej trzech rodzajów uzbrojenia podziemnego wraz z opracowaniem wniosku o wydanie Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) z załącznikami.
Uwaga
- Jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, może powoływać się wyłącznie na zakres faktycznie wykonany przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zdolności technicznej lub zawodowej oceniany będzie łącznie, przy czym w przypadku doświadczenia Wykonawcy, w zw. z art. 117 ust. 3 i 4 ustawy PZP, - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane, co oznacza, że treść oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, winna odzwierciedlać sposób w jaki konsorcjum wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. W sytuacji, gdy tylko jeden z członków konsorcjum wykazuje się wymaganymi do realizacji zamówienia zdolnościami (doświadczeniem), to żeby doszło do faktycznego wykorzystania tych zdolności, zgodnie z normą wynikającą z art. 117 ust. 3 ustawy PZP – powinien on uczestniczyć w każdej z czynności składających się na wykonywanie zamówienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Udostępnianie zasobów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3 wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt XX. 1 SWZ:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączenie dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (Załącznik nr 8 do SWZ). Jeżeli
Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, Wykaz o którym
mowa wyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń
powtarzających się bądź ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami; (Załącznik nr 9 do SWZ)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
dokumenty określone wyżej ma obowiązek złożyć ten lub ci Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie
warunków.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w pkt XV. 1 SWZ –
oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w
zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (Załącznik nr 6 do SWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
a) dokumenty określone wyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:
a) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wyżej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączą do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 7 do SWZ), przy czym treść oświadczenia winna odzwierciedlać
sposób w jaki Konsorcjum wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej. W sytuacji, gdy tylko jeden z członków konsorcjum wykazuje się wymaganymi do realizacji zamówienia
zdolnościami (doświadczeniem), to żeby doszło do faktycznego wykorzystania tych zdolności, zgodnie z normą wynikającą
z art. 117 ust. 3 PZP – powinien on uczestniczyć w każdej z czynności składających się na wykonywanie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.