eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. Janasa w Chorzowie"Ogłoszenie z dnia 2023-04-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ul. Janasa w Chorzowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bałtycka 8A

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mzuim.chorzow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzuim.chorzow.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ul. Janasa w Chorzowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c71198a-c718-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00171616

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030221/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przebudowa ul. Janasa- opracowanie dokumentacji projektowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142780

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.1.5.2023.AB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Janasa w Chorzowie”
2. Prace przedprojektowe:
1) Pozyskanie materiałów geodezyjno – prawnych (m.in. mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntów) wraz z wywiadami branżowymi.
2) Wykonanie mapy do celów projektowych.
3. Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie do dwóch miesięcy od daty zawarcia umowy koncepcji zawierającej minimum 2 warianty. Zamawiający wprowadzi uwagi i wybierze Wariant docelowy, który będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 4 niżej.
4. Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Janasa w Chorzowie”
Zawierające:
1) przebudowę ulicy,
2) budowę, przebudowę zjazdów,
3) budowę, przebudowę skrzyżowań z innymi drogami,
4) budowę chodników, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych,
5) budowę, przebudowę istniejącego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego,
6) rozpoznanie i badanie podłoża, wraz z niezbędnymi badaniami i opracowaniami geologicznymi i geotechnicznymi,
7) plan wyrębu drzew kolidujących z projektem wraz z planem nasadzeń oraz projektem zieleni,
8) przebudowę istniejącego uzbrojenia lub rozbudowę lub zabezpieczenie (o ile będzie konieczność),
9) opracowanie projektów podziału działek zgodnie z wymaganiami dla uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
10) budowę kanału technologicznego,
11) budowę oświetlenia drogowego,
12) zapewnienie odpowiedniego odwodnienia wgłębnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej, zbiorków retencyjnych lub włączenie do istniejącej kanalizacji
13) wykonanie prognoz ruchu
14) opracowanie symulacji przejezdności i przepustowości skrzyżowania z uwzględnieniem prognoz ruchu (zakres do 20 lat) wraz z wizualizacją ruchu - za pomocą programu VISIM lub równoważnego.
15) kamery monitoringu wizyjnego z włączeniem do systemu ITS na skrzyżowaniach Mariańska – Janasa oraz Janasa - Łagiewnicka
16) opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej docelowej organizacji ruchu.
5. Do Wykonawcy należy również opracowanie:
1) Projektu budowlanego, w tym Projekt wykonawczy w 4 egz. oraz Projektu technicznego w 4 egz.
2) Niezbędnych projektów branżowych dotyczących przebudowy ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia terenu w 4 egz. (o ile występują).
3) Przedmiarów robót w 2 egz. (oddzielne dla każdej branży) (forma zapisu Excel).
4) Kosztorysów inwestorskich (oddzielne dla każdej branży) w 2 egz. (forma zapisu Excel). Kosztorys inwestorski opracowany metodą kalkulacji uproszczonej- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczeń planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2021. 2458).
5) Zbiorczego zestawienia kosztów w 2 egz. (forma zapisu PDF i .xls).
6) Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
7) w 2 egz. (forma zapisu PDF i .doc).
8) Projektu i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu w 4 egz.
9) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w 2 egz..
10) Ponadto:
a) uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy, bądź ZRID wynikających z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych przepisów prawa,
b) opracowanie i uzgodnienie geodezyjnego projektu podziału działek pod inwestycję, w celu uzyskania przez inwestora decyzji ZRID,
6. Dokumentację projektową należy opracować z podziałem na dwa odcinki:
1) Etap I - odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Opolskiej, który obejmuje przebudowę istniejącego odcinka ulicy
2) Etap II - odcinek od ul Opolskiej do ul. Łagiewnickiej, który obejmuje przedłużenia ulicy Janasa do ul. Łagiewnickiej
7. Wykonawca dostarczy wszelkie opracowania i dokumenty w wersji papierowej w ilościach wymienionych w ust. 5 wyżej, zaś w wersji elektronicznej 2 kpl.- format zapisu- PDF oraz excel/doc, a rysunki w formacie .DXF/ DWG, nośnik – pendrive.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje Załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 222. ust. 4 ustawy PZP przed otwarciem ofert w dniu 28.03.2023 r., udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia,
w wysokości 200 000,- zł brutto.
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej ofert.
W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP, do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty.
Zaoferowane ceny przewyższają jednak kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 218448,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 724470,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.