eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) na rzecz Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) na rzecz Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122492939

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wadowicka 6

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-415

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@czdsigb.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czdsigb.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zakupy dla sądownictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) na rzecz Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e69c84a-c49f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142655

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00120726/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa gazu ziemnego na rok 2024.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami SWZ rozdziału:
X. Opis sposobu przygotowania oferty i forma składanych dokumentów
oraz
XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej i wymaganiach technicznych

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami rozdziału XIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP-2611-1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla celów opałowych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o łącznym przewidywalnym wolumenie 380 000 kWh do:
• Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej, ul. Kity 18, 33-370 Muszyna
2. Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej ilości gazu w okresie trwania umowy. Zmniejszenie ilości gazu, na zasadach wskazanych w pkt 3, nie będzie pociągać dla Zamawiającego (odbiorcy gazu) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora, na zasadach określonych w Rozdz. III pkt 6.
3. Zamawiający gwarantuje, iż minimalny gwarantowany zakres przedmiotu Umowy wyniesie 85% kwoty wskazanej w § 9 ust. 1 Umowy. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia, w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na paliwo gazowe. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 15% wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w którym zostały wskazane również dane dotyczące zużycia w poszczególnych miesiącach, w tym dane historyczne za poprzednie lata, prezentowane wyłącznie w celach poglądowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena ofertowa, czyli cena, za jaką Wykonawca podejmie się zrealizowania zamówienia, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zasad realizacji zamówienia określonych w Załączniku nr 3 do SWZ- Wzorze Umowy, ma zostać wskazana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ), łącznie z podatkiem VAT i jest stała przez cały okres realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w Załączniku nr 3 do SWZ- Wzorze Umowy.
2. Cena jednostkowa dla danej pozycji musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, Formularzem ofertowym oraz warunkami wynikającymi z niniejszej SWZ (podatek akcyzowy, wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i zysk). W cenach jednostkowych powinny być również uwzględnione wszystkie ewentualnie stosowane przez sprzedawców paliwa gazowego opłaty dodatkowe, w tym comiesięczne stałe opłaty związane z handlową obsługą odbiorców oraz koszty bilansowania handlowego, wszystkie podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp.
3. Cena ofertowa może być tylko jedna.
4. Nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Wartości netto i wartości brutto określone w Formularzu ofertowym winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych polskich, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, natomiast cena jednostkowa netto winna być podana z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.
6. Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w walutach obcych.
8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu, dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich wartość bez kwoty podatku, oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który Zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej za spełniony, jeśli Wykonawca posiada uprawienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz w zakresie dystrybucji paliwa gazowego tj. posiada aktualną:
a) Koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) oraz
b) Koncesję w zakresie dystrybucji paliwa gazowego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) lub (jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostawy gazu ziemnego) ważną Umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktu odbioru opisanego w Załączniku nr 2 do SWZ.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w przypadku zajścia okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w formularzu oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

Dodatkowe informacje zawarte w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Umowa obowiązuje i wchodzi w życie od dnia jej zawarcia, przy czym kompleksowa dostawa gazu będzie odbywać się przez okres 12 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2024 r., do ostatniego dnia 12-ego, pełnego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego, w tym w szczególności naliczanie przez Wykonawcę wszystkich opłat związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnym rozwiązaniu dotychczasowej umowy na kompleksową dostawę gazu ziemnego, której Zamawiający jest stroną oraz po skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy - z uwzględnieniem daty wskazanej w Załączniku nr 2 do Umowy jako „Data rozpoczęcia umowy na 2024”, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość dostaw paliwa gazowego do Punktu odbioru właściwego dla Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.