eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) na rzecz Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) na rzecz Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122492939

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wadowicka 6

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-415

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@czdsigb.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czdsigb.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.ms.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zakupy dla sądownictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) na rzecz Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e69c84a-c49f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157250

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00120726/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa gazu ziemnego na rok 2024.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142655

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP-2611-1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 153138,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla celów opałowych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o łącznym przewidywalnym wolumenie 380 000 kWh do:
• Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej, ul. Kity 18, 33-370 Muszyna
2. Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej ilości gazu w okresie trwania umowy. Zmniejszenie ilości gazu, na zasadach wskazanych w pkt 3, nie będzie pociągać dla Zamawiającego (odbiorcy gazu) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora, na zasadach określonych w Rozdz. III pkt 6.
3. Zamawiający gwarantuje, iż minimalny gwarantowany zakres przedmiotu Umowy wyniesie 85% kwoty wskazanej w § 9 ust. 1 Umowy. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia, w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na paliwo gazowe. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 15% wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w którym zostały wskazane również dane dotyczące zużycia w poszczególnych miesiącach, w tym dane historyczne za poprzednie lata, prezentowane wyłącznie w celach poglądowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 193324,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 193324,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 193324,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9730421440

7.3.3) Ulica: Aleje Jerozolimskie 142 A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 193324,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa obowiązuje i wchodzi w życie od dnia jej zawarcia, przy czym kompleksowa dostawa gazu będzie odbywać się przez okres 12 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2024 r., do ostatniego dnia 12-ego, pełnego miesiąca kalendarzowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.