eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów województwa dolnośląskiego w ramach 3 zadańOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów województwa dolnośląskiego w ramach 3 zadań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934644

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-411

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów województwa dolnośląskiego w ramach 3 zadań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57e2fd9d-a39d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142574

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027525/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.44 Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) wybranych powiatów województwa dolnośląskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080040

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DOK-IZ-II.272.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 2 powiatów województwa dolnośląskiego (powiat wrocławski i świdnicki)

4.5.3.) Główny kod CPV: 71354100-5 - Usługi odwzorowania cyfrowego

4.5.5.) Wartość części: 91346,38 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 – aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 2 powiatów województwa dolnośląskiego (powiat m. Wrocław i trzebnicki)

4.5.3.) Główny kod CPV: 71354100-5 - Usługi odwzorowania cyfrowego

4.5.5.) Wartość części: 89740,93 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 3 powiatów województwa dolnośląskiego (powiat jaworski, kamiennogórski i wałbrzyski)

4.5.3.) Główny kod CPV: 71354100-5 - Usługi odwzorowania cyfrowego

4.5.5.) Wartość części: 57226,40 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 164082,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 38000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ERGOGIS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 362294343

7.3.3) Ulica: al. Monte Cassino 6

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-412

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 38000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.