eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karczew › Sprzedaż, dostawa montaż i uruchomienia aparatu USG klasy premium do badań ginekologiczno-położniczych dla potrzeb pracowni USG SPZZLO w KarczewieOgłoszenie z dnia 2022-04-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sprzedaż, dostawa montaż i uruchomienia aparatu USG klasy premium do badań ginekologiczno-położniczych dla potrzeb pracowni USG SPZZLO w Karczewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010487980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Otwocka 28

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@przychodniakarczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://przychodniakarczew.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż, dostawa montaż i uruchomienia aparatu USG klasy premium do badań ginekologiczno-położniczych dla potrzeb pracowni USG SPZZLO w Karczewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3373a55b-c7f3-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00142329

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040634/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Aparat ultrasonograficzny ginekologiczny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/606759

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/606759

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl

4. System jest dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/

5. Warunki korzystania z platformazakupowa.pl zostały określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin.

6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.26.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa montaż i uruchomienia aparatu USG klasy premium do badań ginekologiczno-położniczych dla potrzeb pracowni USG SPZZLO w Karczewie
Zamawiający zamierza dokonać zakupu aparatu USG klasy premium przeznaczonego do głównie do badań ginekologiczno-położniczych
Aparat powinien stanowić wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.).
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt III SWZ oraz załącznikach nr 1A, 4, 5 do SWZ tj. formularzu cenowym, tabeli wymagań ogólnych, tabeli wymaganych parametrów technicznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 8

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej przekraczającej 5 dni roboczych

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena techniczna

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej

Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał z należytą starannością minimum 2 odrębne zamówienia polegające na dostawie minimum jednego aparatu ultrasonograficznego
Zamówienia mogą być zrealizowane dla tego samego Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zamawiający informuje, że podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ

2) Dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanych dostaw żąda złożenia wraz z ofertą wymienionych poniżej przedmiotowych środków dowodowych:

1) Deklarację zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela. (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych oraz wyposażenie niemedycznego)
UWAGA! Jeżeli elementy sprzętu nie posiadają odrębnej deklaracji z uwagi na fakt, że stanowią integralną część wyrobu medycznego należy załączyć do deklaracji oświadczenie Wykonawcy o integralności wyposażenia z oferowanym wyrobem medycznym

2) Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych, poświadczający przeprowadzenie procedur oceny zgodności. (dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylna, I z funkcją pomiarową, II A, IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas A i B)

3) Karty katalogowe producenta i/lub inne materiały źródłowe producenta* potwierdzające wymagane parametry określone w załączniku nr 5 do SWZ. Dokumenty powinny zawierać poza opisem parametrów -nr katalogowy, pełną nazwę produktu, typ, model
*np. foldery, prospekty, dane techniczne, instrukcje oferowanego sprzętu, zdjęcia z opisem, oświadczenie producenta (W sytuacji braku możliwości potwierdzenia parametru w materiałach firmowych producenta Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta potwierdzające fakt spełnienia danego wymogu)

2. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienie w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanych dostaw żąda złożenia wraz z ofertą wymienionych poniżej przedmiotowych środków dowodowych:

1) Deklarację zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela. (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych oraz wyposażenie niemedycznego)
UWAGA! Jeżeli elementy sprzętu nie posiadają odrębnej deklaracji z uwagi na fakt, że stanowią integralną część wyrobu medycznego należy załączyć do deklaracji oświadczenie Wykonawcy o integralności wyposażenia z oferowanym wyrobem medycznym

2) Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych, poświadczający przeprowadzenie procedur oceny zgodności. (dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylna, I z funkcją pomiarową, II A, IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas A i B)

3) Karty katalogowe producenta i/lub inne materiały źródłowe producenta* potwierdzające wymagane parametry określone w załączniku nr 5 do SWZ. Dokumenty powinny zawierać poza opisem parametrów -nr katalogowy, pełną nazwę produktu, typ, model
*np. foldery, prospekty, dane techniczne, instrukcje oferowanego sprzętu, zdjęcia z opisem, oświadczenie producenta (W sytuacji braku możliwości potwierdzenia parametru w materiałach firmowych producenta Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta potwierdzające fakt spełnienia danego wymogu)

2. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienie w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
art. 7 ust. 1 pkt 1), 2), 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Weryfikacja podstaw wykluczenia, o których mowa w 7 ust. 1 pkt 1), 2), 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

1) Zbadanie istnienia podstaw wykluczenia nastąpi na podstawie art. 2 ) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj.
a) Rozporządzeń Rady UE nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r dotyczącego środków organizacyjnych w związku z sytuacja na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str 1 ze zm.)
b) Rozporządzenia Rady UE nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną , suwerenności niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str 6 ze zm.)
c) Listy osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy o.sz.r.w.z.p.w.a.n.u.o.s.o.b.n prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

2) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

4) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zakres zmian określa wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-11 16:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta musi zostać złożona za pośrednictwem platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/606759

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-11 16:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.