eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myszków › ZP/1/2023 Usługa całodobowej ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w MyszkowieOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZP/1/2023 Usługa całodobowej ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Myszkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Myszkowie

1.3.) Oddział zamawiającego: 15/03

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000641822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatkowskiego, 2

1.5.2.) Miejscowość: Myszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 315 98 14

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@myszkow.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.myszkow.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/1/2023 Usługa całodobowej ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Myszkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6999d235-c4d5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141468

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00138802/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia Sądu Rejonowego w Myszkowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6999d235-c4d5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę e-Zamówienia zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych. Wykonawca podpisuje dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe informacje zawarte są w dziale IX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „Rozporządzenie 2016/679”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Myszkowie,
dane kontaktowe: ul. Kwiatkowskiego 2, 42 – 300 Myszków,
tel. 34 315 - 98 - 12
2. dyrektor@myszkow.sr.gov.pl.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pisemnie na adres wskazany w pkt. 1 lub mailowo na adres: iod@myszkow.sr.gov.pl*.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z potrzebą wyłonienia wykonawcy w ramach postepowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanych w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy z Sądem Rejonowym w Myszkowie.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 (w celu zawarcia umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 (obowiązki prawne ciążące na administratorze), innych krajowych lub unijnych przepisów odnoszących się do zamówień i konkursów, przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, oraz wewnętrznych procedur obowiązujących u administratora danych.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane przetwarzaniu polegającym na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stała, bezpośrednia usługa ochrony fizycznej osób i mienia pełniona całodobowo, zmianowo, we wszystkie dni tygodnia – w tym soboty, niedziele i święta na posterunku ochronnym (obserwacyjno – obchodowym), obsłudze bramki do wykrywania metali oraz obsłudze systemu monitoringu obiektu (system wizyjny kamer zewnętrznych i wewnętrznych, systemu włamania i napadu) i innych systemów bezpieczeństwa w siedzibie Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 wraz z przylegającymi parkingami w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy tj. od 01.05.2023 r. do 30.04.2025 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-01 do 2025-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska najkorzystniejszy bilans punktów.
2 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
- cena - waga 80%
- certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 – waga 20%
3 Oferty oceniane będą punktowo (dopuszczalne są punkty ułamkowe).
4 Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag wszystkich kryteriów może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
5 W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według zasad, a następnie zbiorczo wyliczane wg. przedstawionych wzorów:
C1:C2 x 80 = C3
C1 – oferta z najniższą ceną
C2 – oferta badana
80 – wartość wagi kryterium
C3 – wynik punktowy oferty (punkty kryterium cena)
Zmawiający przyzna 20 punktów za posiadanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015
Zbiorcza liczba punktów wszystkich kryteriów dla danej oferty zostaje wyliczona na podstawie wzoru:
A1 + A2 = A3
A1 – punkty kryterium cena
A2 – punkty kryterium certyfikat PN-EN ISO 9001:2015
A3 – łącznie punkty dla danej oferty
6. Ocena końcowa zostanie dokonana przez zsumowanie poszczególnych punktów kryterium przyznanych w danej ofercie. Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: certyfikat PN-EN ISO 9001:2015

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i spełniają wymagania określone w niniejszej SWZ:
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, (Zamawiający uzna spełnienie wymagania w przypadku złożenia aktualnej koncesji jak w pkt. VII. 7.1),
- posiadają wiedzę i doświadczenie, (Zamawiający uzna spełnienie wymagania w przypadku złożenia wykazu usług podobnych określonych w pkt. VII. 7.1),
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (Zamawiający uzna spełnienie wymagania w przypadku złożenia dokumentu poświadczającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej opisanego w pkt. VII.7.1),
-dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (Zamawiający uzna spełnienie wymagania w przypadku zapewnienia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej opisanych w „Opisie przedmiotu zamówienia” zał. Nr 2 do SWZ),
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie przepisów ustawy (art.108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 ustawy PZP)
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki o których mowa w pkt. 7.1 na podstawie złożonych wraz z ofertą wymaganych oświadczeń i dokumentów i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnienie tych warunków, o których mowa w Rozdziale VII SWZ.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w pkt. 7.1, to po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia zgodnie z art. 107 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 108 i/lub 109 ustawy.
4 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpisu lub informacji z krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, a także w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) oraz pkt 3 ustawy PZP wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”),
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 1, składa dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie został prawomocnie skazany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020, poz. 2415), wymagane zapisami SWZ składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ
- zaakceptowany opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ
- zaakceptowany projekt umowy i umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 i 3a do SWZ,
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4 do SWZ
- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 5 do SWZ
- oświadczenie Wykonawcy o przynależności (lub nie) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP wraz z listą ewentualnych podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
– załącznik nr 6 do SWZ
- wykaz usług podobnych wartościowo (nie mniej niż 200.000,00 zł brutto rocznie dla jednej usługi) i rzeczowo (jednostka sektora finansów publicznych) wykonywanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie oferty, z podaniem ich wartości, okresu trwania (co najmniej 12 miesięcy), oraz danych Zamawiających wraz z listami referencyjnymi dot. jakości wykonania usługi od tych Zamawiających przez cały okres wykonywania u nich usługi (min. 2 usługi) lub pisemnego oświadczenia, iż Wykonawca prowadzi tą działalność przez okres krótszy – załącznik nr 7 do SWZ,
- oświadczenie Wykonawcy zgodnie z treścią art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 8 do SWZ
- oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania agresji - załącznik nr 9 do SWZ
- w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego proszę złożyć dokument poświadczający zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 lub wyższą (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność) podlega ocenie w kryterium,
- aktualna koncesja (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność) wydana przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. – o ochronie osób i mienia potwierdzającej uprawnienia w zakresie ochrony osób i mienia (Dz. U. 2021, poz. 1995). Okres ważności koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia.,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące również przedmiotowe usługi na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł brutto na jedno i na wszystkie zdarzenia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dn. 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2020, poz. 2415). (oryginał / kopia poświadczona za zgodność). Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania tego ubezpieczenia w całym okresie trwania umowy,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia wadium zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 10 oraz art. 281 ust. 4 ustawy PZP
2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie, o której mowa w art. 97 ust. 7 pkt ustawy PZP. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 98 ustawy PZP.
3 Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę 8.000,00 (osiem tysięcy złotych 00/100).
4 Wadium, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 1 Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BGK O/Katowice 23 1130 1017 0021 1000 5390 0004 (w tytule przelewu należy podać: znak postępowania ZP/1/2023 oraz nazwę i adres Wykonawcy). Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5 Wadium wniesione w pieniądzu przechowuje się na rachunku bankowym.
6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 pkt. 1 ustawy PZP.
7 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
• Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust.2 lub 128 ust. 1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP lub 106 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP, co spowodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszą
• Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie
• Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 lub 109 ust.1 ustawy PZP, oraz o których mowa w pkt. 7.2. SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument, o którym mowa w pkt. 7.2. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 7.1. składa każdy z Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje mozliwość zmiany zawartej umowy w powołaniu na art. 436 pkt 4 lit b) w związku z art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy PZP oraz zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.