eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa oprogramowania do integracji respiratorów domowych wraz z wdrożeniem - telemedycyna.Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oprogramowania do integracji respiratorów domowych wraz z wdrożeniem – telemedycyna.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092356930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Seminaryjna 1

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-326

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@kpcp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpcp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oprogramowania do integracji respiratorów domowych wraz z wdrożeniem – telemedycyna.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bfaef05-c3d3-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141168

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00077017/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.43 Telemedycyna - integracja respiratorów domowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Budowa Kujawsko – Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – etap I”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w pkt. 13 i 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy: e-mail: iodo@kpcp.pl;
3) przekazane w związku prowadzonym w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019 r. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udokumentowania przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także realizacji umowy;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, a także osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z prowadzeniem postępowania, a następnie realizacją zawartej umowy;
5) przekazane przez Wykonawcę dane osobowe będą przechowywane, zgodnie
z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ponadto w odniesieniu do umów okres ich przechowywania określa Instrukcja Archiwalna KPCP zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną oraz osoby fizyczne reprezentujące Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoba, której dane dotyczą posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
− prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.


** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 16 Z TP 23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do integracji respiratorów domowych wraz z wdrożeniem – telemedycyna (CPV: 48000000-8, 48180000-3, 73100000-3).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia jako jedno zadanie.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych, tzn. oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.
5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do zbierania i analizowania danych z respiratorów domowych. Podział zamówienia na części skutkowałby potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia w jednym czasie i w obrębie jednego obiektu, co znacznie utrudniałoby pracę
i mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
6. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany w ramach projektu pn. „Budowa Kujawsko – Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej
– etap I”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPKP.02.01.00-04-0002/17.
7. Szczegółowe zasady realizacji dostawy oraz przewidywane zmiany umowy określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48180000-3 - Pakiety oprogramowania medycznego

73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Lp. Kryterium Ranga
A. Cena 60 %
B. Tryb realizacji serwisu gwarancyjnego 40 %

2. Opis kryterium cena – 60% – max. 60 pkt.

C = (Cn : Cb) x 60
C - Punktacja za kryterium cena
Cn - Cena brutto najniższa spośród ofert rozpatrywanych.
Cb - Cena brutto oferty badanej.
Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

3. Opis kryterium Tryb realizacji serwisu gwarancyjnego: 40% – max. 40 pkt.

T = (Tb : T max) x 40
T - Punktacja za kryterium tryb realizacji serwisu gwarancyjnego.
Tb - Ilość punktów za tryb realizacji serwisu gwarancyjnego oferty badanej
T max - Maksymalna ilość punktów za tryb realizacji serwisu gwarancyjnego spośród ofert rozpatrywanych.
Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

W tym kryterium badanej ofercie zostaną przyznane punkty w zależności od podanych przez Wykonawcę warunków tryb realizacji serwisu gwarancyjnego. Liczba punktów, jaką oferta otrzyma za stopień spełnienia kryterium, będzie przyznana według następujących zasad:

Parametry Parametr punktowany
Oferuję „Tryb realizacji serwisu gwarancyjnego” z następującymi czasami usunięcia usterki o określonej kategorii
Błąd krytyczny
Czas usunięcia do 48 godzin 0 pkt
Czas usunięcia do 36 godzin włącznie 10 pkt
Czas usunięcia do 24 godzin włącznie 20 pkt

Błąd niekrytyczny
Czas usunięcia do 7 dni 0 pkt
Czas usunięcia do 5 do 6 dni 10 pkt
Czas usunięcia poniżej 5 dni 20 pkt

a) Błąd krytyczny – błąd polegający na zatrzymaniu lub poważnym zakłóceniu pracy Oprogramowania lub jego części skutkujący: (i) utratą lub zafałszowaniem danych przetwarzanych przy użyciu Oprogramowania lub (ii) całkowitym brakiem możliwości realizacji jednej z funkcji Oprogramowania;
b) Błąd niekrytyczny – błąd powodujący niemożność korzystania z istotnych elementów/funkcjonalności Oprogramowania, przerwy w pracy Oprogramowania lub poważny spadek wydajności pracy systemu, wpływający na ciągłość pracy Oprogramowania.


4. Najkorzystniejsza będzie ta oferta, która zdobędzie największą ilość punktów
– obliczonych wg wzoru:

P = C + T
P – punktacja całkowita
C – punktacja za kryterium - cena
T – punktacja za kryterium - Tryb realizacji serwisu gwarancyjnego

Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Tryb realizacji serwisu gwarancyjnego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełni warunek, jeżeli wykaże, że w zakresie zdolności zawodowej: wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje - w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną:
a) dostawę na system lub aplikację lub oprogramowanie analizujące dane pozyskane z urządzeń medycznych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych),
b) dostawę dowolnego systemu informatycznego w jednostkach służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni – złoży aktualne na dzień złożenia, dokument potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 8.2 SWZ, tj.: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wypełniony i podpisany Formularz oferty – załącznik nr 2 do SWZ.
3. Pełnomocnictwo: oryginał lub elektroniczna kopia poświadczona przez mocodawcę lub notariusza – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Oświadczenie w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu składa każdy Wykonawca, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunku udziału. Zapisy pkt. 9 SWZ stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszczają zmianę treści Umowy w sytuacjach wskazanych w treści Umowy oraz w następujących przypadkach:
1) w przypadku działania siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, których strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, których nie można było uniknąć, ani którym strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w zakresie determinowanym wystąpieniem siły wyższej;
2) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy; w takim przypadku strony dopuszczają wydłużenie okresu realizacji Umowy o okres zaistniałych opóźnień;
3) w przypadku zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów wykonawczych zawierających regulacje z zakresu e-zdrowia, a także zarządzeń Prezesa NFZ, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa w takim przypadku zostaną wprowadzone w zakresie koniecznym do dostosowania przedmiotu Umowy do obowiązującego stanu prawnego;
4) w przypadku uzyskania przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji Przedmiotu umowy lub terminu rozliczenia dotacji w celu dofinansowania Przedmiotu umowy poprzez ich skrócenie lub wydłużenie; w takim przypadku strony dopuszczają możliwość skrócenia lub wydłużenia terminów określonych umową, w szczególności terminu zgłoszenia gotowości do odbioru, terminu dokonania odbioru, złożenia faktury i terminu płatności;
5) w przypadku wystąpienia zmian osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
6) w przypadku wystąpienia zmian podmiotowych stron Umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego);
7) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi na etapie prac analitycznych i projektowych, konieczności zmiany:
a) sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji,
b) zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji,
c) konfiguracji Infrastruktury Technicznej – z uwagi na konieczność dostosowania jej parametrów do uwarunkowań stwierdzonych w toku prac analitycznych;
8) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości wynagrodzenia dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym;


UWAGA:
Ciąg dalszy szczegółowych informacji dotyczących rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera projekt umowy - załącznik nr 5 do SWZ - § 10.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie także zapisów pkt. 8.1.2 SWZ dotyczącego art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U.2023 r., poz. 129 ze zm.).

Doprecyzowanie pkt 4.2.10.) ogłoszenia o zamówieniu
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Termin wykonania zamówienia – do 27 czerwca 2023 r., z przewidywanym terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia – kwiecień 2023 r.
Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru w terminie do 22 czerwca 2023 r.,
z zastrzeżeniem czynności przewidzianych do realizacji w późniejszym terminie
oraz w ramach gwarancji. Odbiór końcowy powinien nastąpić najpóźniej do dnia 27 czerwca 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.