eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa oprogramowania do integracji respiratorów domowych wraz z wdrożeniem - telemedycyna.Ogłoszenie z dnia 2023-05-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oprogramowania do integracji respiratorów domowych wraz z wdrożeniem – telemedycyna.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092356930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Seminaryjna 1

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-326

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@kpcp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpcp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oprogramowania do integracji respiratorów domowych wraz z wdrożeniem – telemedycyna.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bfaef05-c3d3-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00215793

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00077017/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.43 Telemedycyna - integracja respiratorów domowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn. „Budowa Kujawsko – Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – etap I”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141168

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 16 Z TP 23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 481889,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do integracji respiratorów domowych wraz z wdrożeniem – telemedycyna (CPV: 48000000-8, 48180000-3, 73100000-3).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia jako jedno zadanie.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych, tzn. oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.
5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do zbierania i analizowania danych z respiratorów domowych. Podział zamówienia na części skutkowałby potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia w jednym czasie i w obrębie jednego obiektu, co znacznie utrudniałoby pracę
i mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
6. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany w ramach projektu pn. „Budowa Kujawsko – Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej
– etap I”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPKP.02.01.00-04-0002/17.
7. Szczegółowe zasady realizacji dostawy oraz przewidywane zmiany umowy określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48180000-3 - Pakiety oprogramowania medycznego

73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 590400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 699870,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 590400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TORUN Technologies Michał Joachimiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 382722711

7.3.3) Ulica: Strużal nr 1C

7.3.4) Miejscowość: Chełmża

7.3.5) Kod pocztowy: 87-140

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 590400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-27

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Doprecyzowanie Sekcji VIII pkt 8.3.)
Termin wykonania zamówienia – do 27 czerwca 2023 r.
Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru w terminie do 22 czerwca 2023 r., z zastrzeżeniem czynności przewidzianych do realizacji w późniejszym terminie
oraz w ramach gwarancji. Odbiór końcowy powinien nastąpić najpóźniej do dnia 27 czerwca 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.