eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Z這toryja › Dostawa oleju nap璠owego i benzyny bezo這wiowej dla Nadle郾ictwa Z這toryjaOg這szenie z dnia 2023-03-17


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju nap璠owego i benzyny bezo這wiowej dla Nadle郾ictwa Z這toryja

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Nadle郾ictwo Z這toryja

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931024149

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Staszica

1.5.2.) Miejscowo嗆: Z這toryja

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-500

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniog鏎ski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 8788 307

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlotoryja@wroclaw.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: zlotoryja.wroclaw.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inna pa雟twowa jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

le郾ictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju nap璠owego i benzyny bezo這wiowej dla Nadle郾ictwa Z這toryja

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-fe7d50f4-c4ba-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00141086

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-17

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zlotoryja/platforma-zakupowa

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu
platformy platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej, z zastrze瞠niem, 瞠 z這瞠nie oferty nast瘼uje wy陰cznie przy u篡ciu
platformy platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_zlotoryja)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokument闚 w postaci papierowej (elektronicznych
kopii dokument闚 stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w
Regulaminie korzystania z platformy paltformazakupowa.pl, stanowi帷ym za陰cznik nr 6 do SWZ. Wykonawca, przyst瘼uj帷 do
niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z ww. platformy.
Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem platformy paltformazakupowa.pl wynosi 150 MB
Za dat przekazania oferty przyjmuje si dat jej z這瞠nia na platformie paltformazakupowa.pl. Za dat przekazania wniosk闚,
zawiadomie, dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub cyfrowych odwzorowa dokument闚 w postaci papierowej
(elektronicznych kopii dokument闚 stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na
adres poczty elektronicznej Zamawiaj帷ego wskazany w pkt 11.9 lit b) SWZ lub z這瞠nia na platformie paltformazakupowa.pl
Zamawiaj帷y informuje, 瞠 niezb璠ne wymagania techniczne umo磧iwiaj帷e prac na platformie okre郵ono w Regulaminie
korzystania z platformy paltformazakupowa.pl (za陰cznik nr 6 Do SWZ)
Ofert oraz o鈍iadczenia, sk豉dane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP , sporz康za si, pod rygorem niewa積o軼i w formie
elektronicznej (tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiaj帷y informuje, i administratorem danych osobowych jest
Nadle郾ictwo Z這toryja .
Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Tomasz Nowi雟ki, z kt鏎ym w sprawach dotycz帷ych przetwarzania danych osobowych mo積a skontaktowa si za po鈔ednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl
2. Zamawiaj帷y przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego w spos鏏
gwarantuj帷y zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiaj帷y udost瘼nia dane osobowe, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO w celu umo磧iwienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony
prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale VI PZP, do up造wu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO mog by dopuszczone wy陰cznie osoby posiadaj帷e
upowa積ienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych s obowi您ane do zachowania ich w poufno軼i
5. Dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z prowadzeniem niniejszego
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz jego rozstrzygni璚iem, jak r闚nie, je瞠li nie ziszcz si przes豉nki
okre郵one w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego oraz jej realizacji, a tak瞠
udokumentowania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym dokumentacja post瘼owania zostanie udost瘼niona w oparciu o
przepisy PZP, a tak瞠 ustawy o dost瘼ie do informacji publicznej.
7. Dane osobowe pozyskane w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego b璠
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia
publicznego, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy w sprawie
zam闚ienia publicznego.
8. Niezale積ie od postanowie pkt 7. powy瞠j, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, dane osobowe
b璠 przetwarzane do up造wu okresu przedawnienia roszcze wynikaj帷ych z umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia mog zosta
przekazane podmiotom 鈍iadcz帷ym us逝gi doradcze, w tym us逝gi prawne, i konsultingowe,
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotycz帷e danych osobowych nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba, kt鏎ej dotycz pozyskane w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania
dane osobowe, ma prawo:
1) dost瘼u do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowi您k闚, o kt鏎ych
mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u Zamawiaj帷y mo瞠 膨da wskazania dodatkowych
informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty bie膨cego b康 zako鎍zonego
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub
uzupe軟ienia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 16 RODO, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie
zam闚ienia publicznego, ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i
protoko逝 oraz jego za陰cznik闚;
3) do 膨dania od Zamawiaj帷ego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem
przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego; prawo to
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, i przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Obowi您ek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach PZP, zwi您anym z udzia貫m w
post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych okre郵a PZP.
Osobie, kt鏎ej dane osobowe zosta造 pozyskane przez Zamawiaj帷ego w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o
udzielenie zam闚ienia publicznego nie przys逝guje:
1) prawo do usuni璚ia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO, okre郵one w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, 瞠 podstaw prawn przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Dane osobowe mog by przekazywane do organ闚 publicznych i urz璠闚 pa雟twowych lub innych podmiot闚 upowa積ionych na
podstawie przepis闚 prawa lub wykonuj帷ych zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w豉dzy
publicznej, w szczeg鏊no軼i do podmiot闚 prowadz帷ych dzia豉lno嗆 kontroln wobec Zamawiaj帷ego. Dane osobowe s
przekazywane do podmiot闚 przetwarzaj帷ych dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.270.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

3.1. Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa paliw p造nnych, poprzez tankowanie pojazd闚 b璠帷ych w dyspozycji Zamawiaj帷ego z zapewnieniem bezgot闚kowego okresowego rozliczania transakcji przy u篡ciu kart paliwowych, na stacjach paliwowych w Z這toryi (woj. dolno郵御kie) lub w odleg這軼i do 5 km (drog publiczn) od siedziby Nadle郾ictwa Z這toryi, przy ul. Staszica 18, a tak瞠 na terenie ca貫go kraju.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09134100-8 - Olej nap璠owy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezo這wiowa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze ofert w ka盥ej cz窷ci zam闚ienia Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ym kryterium oceny ofert:
1) Cena - 60 %,
2) Upust cenowy - 40 %,
2. Spos鏏 obliczania punkt闚:
Punkty przyznane w kryterium „Cena” zostan ustalone na podstawie poni窺zego wzoru:

Cena brutto najta雟zej oferty
C= ----------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto badanej oferty

3. Punkty przyznane w kryterium ,,Upust cenowy”:
Upust badanej oferty
U= -------------------------------------------- x 40 pkt
Upust najta雟zej oferty

Wykonawca dokona wpisu deklarowanego upustu w formularzu oferty.

Przez sta造 upust rozumie si r騜nic pomi璠zy cen detaliczn brutto za dany rodzaj paliwa uwidocznion na dystrybutorze w momencie sprzeda篡, a cen brutto paliwa oferowan dla Nadle郾ictwa Z這toryja, wyra穎n w procentach. Wykonawca mo瞠 zaproponowa upust z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku. Je瞠li wykonawca wpisze upust z wi瘯sz dok豉dno軼i zostanie on zaokr庵lony do dw鏂h miejsc po przecinku zgodnie z zasad matematyczn.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze 瘸dnego upustu, Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca przyj掖 0.


5. Ca趾owita liczba punkt闚 zostanie obliczona wg poni窺zego wzoru:
L = C + U
gdzie:
L – ca趾owita liczba punkt闚,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Upust cenowy”

6. Za najkorzystniejsz ofert uznana zostanie Oferta wykonawcy, kt鏎a uzyska najwi瘯sz sum punkt闚 uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta mo瞠 uzyska maksymalnie 100 punkt闚.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust cenowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. W post瘼owaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia szczeg鏊nych wymaga w zakresie opisu spe軟iania tego warunku udzia逝 w post瘼owaniu.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej:
Warunek zostanie spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠 posiadanie uprawnie do wykonywania dzia豉lno軼i w zakresie obrotu paliwami ciek造mi wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2022r. poz. 1385 ze zm.)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia szczeg鏊nych wymaga w zakresie opisu spe軟iania tego warunku udzia逝 w post瘼owaniu.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Warunek ten, w zakresie potencja逝 technicznego, zostanie uznany za spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa :
a) stacjami paliw zlokalizowanymi na terenie Polski co najmniej w ka盥ym mie軼ie wojew鏚zkim, czynnymi ca這dobowo, zapewniaj帷ymi tankowanie paliwa b璠帷ego przedmiotem zam闚ienia z zapewnieniem bezgot闚kowego okresowego rozliczania transakcji przy u篡ciu kart paliwowych,
b) stacj paliw zlokalizowan w odleg這軼i nie wi瘯szej ni 5 km (drog publiczn) od siedziby Nadle郾ictwa Z這toryi, przy ul. Staszica 18, zapewniaj帷 tankowanie paliwa b璠帷ego przedmiotem zam闚ienia z zapewnieniem bezgot闚kowego okresowego rozliczania transakcji przy u篡ciu kart paliwowych.
2. Ocena spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dokonana zostanie zgodnie z formu陰 „spe軟ia”/„nie spe軟ia”.
3. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. 畝den z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o
udzielenie zam闚ienia nie mo瞠 podlega wykluczeniu z post瘼owania. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych
si o udzielenie zam闚ienia warunki udzia逝 w post瘼owaniu okre郵one w pkt 1 powinni spe軟ia 陰cznie wszyscy Wykonawcy.
4. Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych oraz ekonomicznych lub finansowych podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚 prawnych.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wst瘼nego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania, Wykonawca sk豉da wraz z ofert o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. wst瘼ne o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporz康zone zgodne ze wzorem stanowi帷ym
za陰cznik nr 2A do SWZ.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia, wraz z
o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w zdaniu poprzednim, tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu (zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 2C do SWZ).
3. O鈍iadczenia te sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Zamawiaj帷y przed udzieleniem zam闚ienia, dzia豉j帷 na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta
zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie
z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
1) o鈍iadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z p騧n. zm.),
z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert lub ofert cz窷ciow, albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy
kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty lub oferty cz窷ciowej niezale積ie od
innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej - (wz鏎 o鈍iadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
PZP o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ),
2) o鈍iadczenia wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie
podstaw wykluczenia z post瘼owania okre郵onych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotycz帷ych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotycz帷ych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj帷ego na celu zak堯cenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP (wz鏎 za陰cznik nr 5 do SWZ).
5. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej na zasadach okre郵onych w art.
118 PZP zobowi您any b璠zie do przedstawienia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa w pkt 4, ppkt 2), z這穎ne na
wezwanie, w terminie wskazanym przez Zamawiaj帷ego, nie kr鏒szym ni 5 dni.
6. W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie, dokumenty, o kt鏎ych mowa w pkt. 1 i 4, obowi您any b璠zie
z這篡 ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. W celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w pkt 8.1. SWZ, Wykonawca sk豉da wraz z ofert
o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. wst瘼ne o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝, sporz康zone zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 2B do SWZ.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia, wraz z
o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w zdaniu poprzednim, tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e
spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby (zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 2D do SWZ).
3. O鈍iadczenia te sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. O鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
5. Zamawiaj帷y przed udzieleniem zam闚ienia, dzia豉j帷 na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
a) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestr闚 zawodowych lub handlowych, prowadzonych w pa雟twie cz這nkowskim Unii Europejskiej, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu
udost瘼niaj帷ego zasoby na zasadach okre郵onych w art. 118 PZP

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1) w Formularzu Oferty nale篡 wskaza firmy (nazwy) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie
zam闚ienia;
2) oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by wi您a豉 prawnie wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o
udzielenie zam闚ienia. Osoba podpisuj帷a ofert musi posiada umocowanie prawne do reprezentacji.
Umocowanie musi wynika z tre軼i pe軟omocnictwa za陰czonego do oferty – tre嗆 pe軟omocnictwa powinna dok豉dnie
okre郵a zakres umocowania;
3) wszyscy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia b璠 ponosi odpowiedzialno嗆 solidarn za
wykonanie umowy;
4) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wyznacz spo鈔鏚 siebie Wykonawc kieruj帷ego (lidera),
upowa積ionego do zaci庵ania zobowi您a, otrzymywania polece oraz instrukcji dla i w imieniu ka盥ego, jak te dla
wszystkich partner闚;
5) Zamawiaj帷y mo瞠 w ramach odpowiedzialno軼i solidarnej 膨da wykonania umowy w ca這軼i przez lidera lub od
wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia 陰cznie lub ka盥ego z osobna.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem platformy platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 10:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-04-26

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.