eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Rozbudowa wraz z przebudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego wyposażonego w dźwig osobowy (...)Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa wraz z przebudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego wyposażonego
w dźwig osobowy (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920802

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Staromiejski 6-7

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-007

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943488656

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.podolanczyk@um.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa wraz z przebudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego wyposażonego
w dźwig osobowy (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a4b8199-c4a7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140825

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027593/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa windy w SOSW

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Postępowanie jest prowadzone w ramach przedsięwzięcia „Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie” realizowanego ze środków grantu powierzonego Gminie Miasto Koszalin ze środków projektu nr POWR.04.01.00-00-DS07/19 pn. „Dostępna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8a4b8199-c4a7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl (korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne) oraz poczty elektronicznej: anna.podolanczyk@um.koszalin.pl, z zastrzeżeniem:
1) ppkt 1.3 w pkt 10 Rozdziału I SWZ;
2) ppkt 1 w pkt 14 Rozdziału I SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wyk składa ofertę za pośrednictwem
zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wyk. Sposób przygotowania oferty został szczegółowo opisany w Roz I pkt 13 SWZ, a sposób złożenia oferty został szczegółowo opisany w Roz I pkt 14 SWZ.
2.Komunikacja w postępowaniu (z wyłączeniem składania ofert) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem: 1) „Formularzy do komunikacji” dostępnych na Platformie e-Zamówienia w zakładce „Formularze”; maks rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza) lub 2) poczty elektronicznej, na adres e-mail: anna.podolanczyk@um.koszalin.pl; przy komunikacji za pośrednictwem
poczty elektronicznej Zam lub Wyk na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości; w przypadku niepotwierdzenia ze strony Wyk odbioru przesłanych wiadomości (pomimo takiego żądania) Zam uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wyk.
3.Wyk zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe inf na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określają Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz inf zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”.
Uwaga! Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dok zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw.
konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wyk posługują się sygnaturą BZP-6.271.1.7.2023.AP.
5.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz inf dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6.W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32)7788999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
7.Ofertę, Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, Podmiotowe środki dowodowe, Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wyk do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, Przedmiotowe środki dowodowe oraz Pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r., poz. 57 z późn.zm.) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
8.Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w ppkt 7, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie ww. art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ppkt 2.
9.Zam dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., txt.
10.Maks łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektr opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektr lub w postaci elektr opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Miasto Koszalin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Koszalina – Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl;
2) w Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Mariusz Krasicki Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: iodo@um.koszalin.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy; kryteria ustalania czasu, w którym dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przechowywane określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
___________________________________________________________________________________
* Wyjaśnienie: w przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz: punkt 3.15

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP-6.271.1.7.2023.AP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 413454,54 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa wraz z przebudową istniejącego obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego, wyposażonego w dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda przeznaczona będzie do przewozu uczniów oraz osób przebywających w placówce pomiędzy kondygnacjami nadziemnymi obiektu z wyłączeniem kondygnacji piwnicznej, która pełni funkcję pomieszczeń technicznych. Przebudowa dotyczyć będzie powiększenia otworów okiennych, zlokalizowanych w części nadziemnej północnej elewacji obiektu w celu dostosowania ich do wykorzystania jako otworów drzwiowych szybu windowego. Ponadto przebudowa obejmować będzie połączenie szybu windowego z istniejącym budynkiem, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w zakresie kolidującym z projektowaną dobudową windy oraz wykonanie instalacji elektrycznej związanej z zasileniem windy i oświetleniem szybu windowego.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, zawarte jest w Rozdziale II SWZ, w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45313100-5 - Instalowanie wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
1) Cena (C) – 60%
2) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia (G) – 10%
3) Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (S) – 30%

Ocena ofert (O) zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria oraz ich wagę.
Oferty oceniane będą punktowo w przyjętej skali 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru: O = C + G + S

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
1.1) art. 108 ust. 1 ustawy PZP;
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy PZP;
1.2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn.zm.)
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej 1 budowę, przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, obejmującą dostawę i montaż dźwigu do przewozu osób, o wartości tych robót minimum 300 000,00 zł brutto.
2.2) dysponuje niżej wymienionymi osobami, które będą pełniły funkcje:
2.2.1) kierownika budowy (branża konstrukcyjno-budowlana) – 1 osoba posiadająca co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
2.2.2) kierownika robót elektrycznych – 1 osoba posiadająca co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uwaga!
1. W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).
2. Zamawiający wymaga, aby osoby wymienione w ppkt 2.2.1 i 2.2.2 posiadały biegłą, tj. umożliwiającą bezproblemowe porozumiewanie się w mowie i w piśmie, znajomość języka polskiego. W przypadku gdy personel Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany będzie, na własny koszt, zapewnić tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.
3. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – złożonego
na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SWZ pkt 4, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;
dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SWZ pkt 5.
Uwaga!
a) Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w ppkt 1 liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, Wykaz, o którym mowa w ppkt 1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
c) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
d) Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w Oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 1 Zamawiający żąda od Wykonawcy Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być złożone wraz z ofertą.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy Pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokonuje mocodawca lub może dokonać również notariusz.
4) Zapisy ppkt 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Zapisy ppkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w Rozdziale I pkt 5.1 SWZ.
6. W przypadku, o którym mowa w Rozdziale I pkt 5.1 ppkt 1 SWZ:
6.1) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia* lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6.2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ, OŚWIADCZENIE podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy PZP, według wzoru określonego w Rozdziale III SWZ pkt 2, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3) Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1) pieniądzu;
3.2) gwarancjach bankowych;
3.3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy: Urząd Miejski w Koszalinie Nr rachunku: 78 1140 2118 0000 2444 4400 1304 z dopiskiem:

„Rozbudowa wraz z przebudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego wyposażonego w dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności szkół podstawowych
w Koszalinie” – WADIUM

Informacja dla Wykonawcy Zagranicznego
IBAN: PL78114021180000244444001304
BIC/SWIFT: BREX PL PW

5) Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, przy czym musi to nastąpić przed upływem terminu składania ofert.
6) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ppkt 3.2 – 3.4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w ppkt 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru określonego w Rozdziale III pkt 3 SWZ.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują:
5.1) każdy samodzielnie brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale I pkt 5 ppkt 1 SWZ;
5.2) łącznie spełnianie warunków określonych w Rozdziale I pkt 5 ppkt 2 SWZ.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców OŚWIADCZENIE, o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dotyczących Podwykonawców, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU,
iż proponowany inny Podwykonawca lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dotyczących osób, którymi dysponuje WYKONAWCA na zasadach innych niż określone w ust. 1. W takim przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest wskazać osoby do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje nie niższe niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę na wykonanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1.
4. ZAMAWIAJĄCY może dokonać rezygnacji lub na wniosek WYKONAWCY wyrazić zgodę na rezygnację z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1. Wartość części przedmiotu umowy objętej rezygnacją nie może wynosić więcej niż 10% wartości umowy i obniża wysokość wynagrodzenia.
5. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku:
1) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia
i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
2) braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, w tym wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub bardzo utrudniających prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatura poniżej-5 stopni C);
3) wstrzymania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY lub osoba trzecia;
4) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ;
5) nasilenia zjawisk związanych z COVID-19 lub pojawienie się nowego zdarzenia o charakterze pandemii lub epidemii;
6) zwiększenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zakresu rzeczowego prac objętych zamówieniem;
7) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych;
8) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne).
6. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, 4, 5 będzie protokół konieczności określający wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian.
7. W przypadku wniosku WYKONAWCY o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 i 2 WYKONAWCA obowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazywanych osób pozwalające na stwierdzenie spełniania przez wskazane osoby wymagań SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Sposób składania oferty został opisany w Instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe” dostępnej na Platformie e-Zamówienia w zakładce „Centrum pomocy” oraz w Rozdziale I SWZ w pkt 14.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Tytuł postępowania:
„Rozbudowa wraz z przebudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego wyposażonego w dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie”
II. Wymagany termin realizacji zamówienia: 20 tygodni od dnia zawarcia umowy (ze względu na brak możliwości wyboru w sekcji IV w pkt. 4.2.10. okresu realizacji zamówienia w tygodniach, okres realizacji zamówienia w tym pkt. wskazano w dniach.
III. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
1) wypełnioną tabelę elementów scalonych – Załącznik Nr 2 do Rozdziału I SWZ;
2) szczegółowe kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie własnych przedmiarów robót na które zakres określony został w dokumentacji projektowej. Kosztorysy te powinny zawierać przyjęte
do wyliczeń stawki robocizny, wysokość przyjętych procentowo narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu, przyjęte podstawy wyceny robót, ilości wyliczonych przez siebie robót, ceny jednostkowe wszystkich materiałów oraz ceny jednostkowe najmu sprzętu, wartości poszczególnych pozycji kosztorysowych oraz tabelę elementów scalonych wraz z ich wartościami. Sumaryczna wartość końcowa wszystkich kosztorysów szczegółowych musi być zgodna z oferowaną ceną
za wykonanie całego przedmiotu zamówienia;
3) uprawnienia oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych;
4) polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem, na wartość nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem;
5) w przypadku wyboru oferty złożonej przez „konsorcjum wykonawców” – złoży umowę regulującą współpracę członków konsorcjum;
6) informację dotyczącą organu podatkowego właściwego dla Wykonawcy (np. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie);
7) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.