eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Rozbudowa wraz z przebudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego wyposażonego w dźwig osobowy (...)Ogłoszenie z dnia 2023-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa wraz z przebudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego wyposażonego
w dźwig osobowy (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920802

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Staromiejski 6-7

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-007

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943488656

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.podolanczyk@um.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koszalin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8a4b8199-c4a7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa wraz z przebudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego wyposażonego
w dźwig osobowy (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a4b8199-c4a7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224412

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027593/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa windy w SOSW

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie jest prowadzone w ramach przedsięwzięcia „Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie” realizowanego ze środków grantu powierzonego Gminie Miasto Koszalin ze środków projektu nr POWR.04.01.00-00-DS07/19 pn. „Dostępna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140825

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP-6.271.1.7.2023.AP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 413454,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa wraz z przebudową istniejącego obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego, wyposażonego w dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda przeznaczona będzie do przewozu uczniów oraz osób przebywających w placówce pomiędzy kondygnacjami nadziemnymi obiektu z wyłączeniem kondygnacji piwnicznej, która pełni funkcję pomieszczeń technicznych. Przebudowa dotyczyć będzie powiększenia otworów okiennych, zlokalizowanych w części nadziemnej północnej elewacji obiektu w celu dostosowania ich do wykorzystania jako otworów drzwiowych szybu windowego. Ponadto przebudowa obejmować będzie połączenie szybu windowego z istniejącym budynkiem, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w zakresie kolidującym z projektowaną dobudową windy oraz wykonanie instalacji elektrycznej związanej z zasileniem windy i oświetleniem szybu windowego.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, zawarte jest w Rozdziale II SWZ, w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45313100-5 - Instalowanie wind

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 527777,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 527777,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 527777,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 383856336

7.3.3) Ulica: Kupiecka 3C

7.3.4) Miejscowość: Kołobrzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 78-100

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 527777,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

I. Tytuł postępowania:
„Rozbudowa wraz z przebudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego wyposażonego w dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie”
II. Termin realizacji zamówienia: 16 tygodni od dnia zawarcia umowy (ze względu na brak możliwości wyboru w pkt. 8.3 okresu realizacji zamówienia w tygodniach, okres realizacji zamówienia w tym pkt. wskazano w
dniach).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.