eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechocinek › Objęcie ochroną ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej oraz majątku Uzdrowiska Ciechocinek Spółka Akcyjna na lata 2022-2025Ogłoszenie z dnia 2022-04-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Objęcie ochroną ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej oraz majątku Uzdrowiska Ciechocinek Spółka Akcyjna na lata 2022-2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910869972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 10

1.5.2.) Miejscowość: Ciechocinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-720

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 283 60 78

1.5.8.) Numer faksu: 54 283 62 95

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: w.maciejewski@uzdrowiskociechocinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowiskociechocinek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https:// www.platformazakupowa.pl/pn/uzdrowiskociechocinek

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Objęcie ochroną ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej oraz majątku Uzdrowiska Ciechocinek Spółka Akcyjna na lata 2022-2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f9f9405-b4b3-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00140202

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00109639/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KP 10/04/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 634500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności – dotyczy ubezpieczenia obowiązkowego jak i dobrowolnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.5.) Wartość części: 255000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 – dotyczy ubezpieczenia majątku Zamawiającego: mienie (wszelkie), będące w posiadaniu Zamawiającego jak i zakupione w trakcie okresu ubezpieczenia, które należy do Zamawiającego lub jest w jego posiadaniu na podstawie wszelkich tytułów prawnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.5.) Wartość części: 330000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 – dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności członków Zarządu, członków pozostałych władz Spółki oraz kadry kierowniczej i ich zastępców – D&O.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.5.) Wartość części: 13500,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 – dotyczy ubezpieczenia pojazdów Zamawiającego (OC, AC, ASS, NNW).

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.5.) Wartość części: 36000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 178755,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 178755,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 178755,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A. Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Toruniu

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP : 5260251049

7.3.3) Ulica: ul. Kościuszki 71

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 178755,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-05-01 do 2025-04-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 258291,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 258291,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 258291,00 EUR

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S. A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP : 547-02-06-285

7.3.3) Ulica: Al. Jerozolimskie 142 B

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 258291,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-05-01 do 2025-04-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak ofert

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.