eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z windą mechanicznąOgłoszenie z dnia 2022-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z windą mechaniczną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KROTOSZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301004083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kobierska 5

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 725 31 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzk@krotoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mzk.krotoszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz http://mzk.krotoszyn.pl/zamowienia-publiczne/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zamawiający sektorowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Usługi transportowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z windą mechaniczną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f99a3af0-b0bb-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00140067

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083197/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z windą mechaniczną

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00105293/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZK.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 178788,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego dostosowanego do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z windą mechaniczną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz techniczny, stanowiący zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34115000-6 - Inne samochody pasażerskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 225062,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 225062,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 225062,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ITS System Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021801198

7.3.3) Ulica: Eugeniusza Kwiatkowskiego 22

7.3.4) Miejscowość: Siechnice

7.3.5) Kod pocztowy: 55-011

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 225062,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.