eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Organizacja jednodniowej konferencji pn. "Mazowiecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych" w dniu 21.06.2023Ogłoszenie z dnia 2023-03-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja jednodniowej konferencji pn. „Mazowiecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych” w dniu 21.06.2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016122452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grzybowska 80/82

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-844

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mcps@mcps.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcps.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

zamawiający publiczny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

jednostaka polityki społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja jednodniowej konferencji pn. „Mazowiecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych” w dniu 21.06.2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c92652b-c259-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041694/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.31 Zorganizowanie Sejmiku osób niepełnosprawnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.mcps.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, o której mowa w § 1 SWZ, i formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego” dostępnego
na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”
po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
Instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w przedmiotowym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują
się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma Zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.platformazakupowa.pl/pn/mcps

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej, dane kontaktowe: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 376 85 00 e-mail: mcps@mcps.com.pl, ePUAP:
/mcps1/SkrytkaESP.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@mcps.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem
niniejszego postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji oraz zawarciem umowy o udzielenie zamówienia
publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
na podstawie art. 18 oraz 74 PZP.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w
przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z PZP.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00109436/01 z dnia 2023-02-24
2023-02-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z zastrzeżeniem, że wystąpienie z roszczeniem na podstawie art. 18 ust. 1
RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego do czasu zakończenia tego postępowania;
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (szczegóły na stronie internetowej
https://uodo.gov.pl).
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCPS.ZP/AM/351-27/2023 TP/U/S

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 76800 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowej konferencji pn. „Mazowiecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych”,

4.2.6.) Główny kod CPV: 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
1) Kryterium nr 1 – „Cena” – waga 60%
2) Kryterium nr 2 – Odległość obiektu od siedziby Zamawiającego, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa” – waga 20%
3) Kryterium nr 3 – „Doświadczenie w prowadzeniu przez zaproponowanego konferansjera konferencji – 20%
2. W kryterium „cena” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Zamawiający w kryterium nr 1 „Cena”, będzie oceniał oferty przyznając punkty wg następującego wzoru:

Cena = Cena minimalna / Cena oferty badanej x 60

gdzie:

C = liczba punktów w kryterium „Cena”,
Cena minimalna = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
Cena oferty badanej = cena oferty podlegającej badaniu - ocenie.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w kryterium nr 1 „Cena” wynosi 60 pkt.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Porównywaną ceną będzie łączna cena brutto za realizację zamówienia.
3. W kryterium nr 2 „Odległość obiektu od siedziby Zamawiającego, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa” nie może być większa niż 5 km (wg wskazań Google Maps dla drogi pokonywanej samochodem) punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
• wskazany obiekt otrzyma 20 pkt, jeśli będzie znajdował się w odległości nie większej niż 1 km od siedziby Zamawiającego, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
• wskazany obiekt otrzyma 15 pkt, jeśli będzie znajdował się w odległości większej niż 1 km i nie większej niż 2 km od siedziby Zamawiającego, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
• wskazany obiekt otrzyma 10 pkt, jeśli będzie znajdował się w odległości większej niż 2 km i nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
• wskazany obiekt otrzyma 5 pkt, jeśli będzie znajdował się w odległości większej niż 3 km i nie większej niż 4 km od siedziby Zamawiającego, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
• wskazany obiekt otrzyma 0 pkt, jeśli będzie znajdował się w odległości większej niż 4 km i mniejszej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2 „Odległość obiektu od siedziby Zamawiającego, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa” wynosi 20.

3. W kryterium „Dodatkowe doświadczenie prowadzącego konferencję” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Zamawiający w kryterium nr 2 „Dodatkowe doświadczenie prowadzącego konferencję” będzie punktował doświadczenie osoby prowadzącej konferencję w następujący sposób:
1) prowadzenie 3 do 4 konferencji, eventów i/lub wydarzeń kulturalnych (ponad wykazane na spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonym w § 10 ust. 1 lit. c tiret drugie)
– 10 pkt
2) prowadzenie 5 do 9 konferencji, eventów i/lub wydarzeń kulturalnych (ponad wykazane na spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonym w § 10 ust. 1 lit. c tiret drugie)
– 15 pkt
3) prowadzenie 10 i więcej konferencji, eventów i/lub wydarzeń kulturalnych (ponad wykazane na spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonym w § 10 ust. 1 lit. c tiret drugie) – 20 pkt

Maksymalna liczna punktów do uzyskania w kryterium 3 Doświadczenie w prowadzeniu przez zaproponowanego konferansjera konferencji” wynosi 20 pkt.
Ocena dokonana zostanie na podstawie informacji wskazanych w załącznik nr 8 do SWZ.
Dokument, składany w celu uzyskania dodatkowych punktów w ramach kryterium nr 2 nie będzie uzupełniany. Brak załącznika nie będzie powodował odrzucenia oferty, ale oferta w kryterium nr 3 otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość obiektu od siedziby Zamawiajacego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie w prowadzeniu konferencji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował należycie minimum 2 usługi polegające na przygotowaniu i realizacji konferencji o wartości min. 120 000 zł każda. Zamawiający rozumie wykonanie usługi dla co najmniej 120 osobowej grupy uczestników, obejmującej co najmniej (warunek łączny): zapewnienie sali konferencyjnej oraz cateringu. Wykaz zrealizowanych usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
• Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum dwiema osobami, spośród których Zamawiający wskaże jedną osobę do prowadzenia konferencji. Każda z zaproponowanych osób musi spełnić warunek poprowadzenia, w okresie ostatnich 3 latach przed termin składania ofert, minimum 2 wydarzeń o charakterze konferencyjnym. Wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 PZP, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
b) potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania:
• oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;
• odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (KRS, CEIDG).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zmiany i uzupełnienia umowy – poza przypadkami wskazanymi w jej treści – wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w następujących przypadkach:
1) konieczności zmiany terminu organizacji sejmiku określonego w § 2 ust. 1
umowy, w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w §12 ust. 1 lub wprowadzenia stanu epidemii, mających wpływ na realizację umowy z zastrzeżeniem, że nowy termin realizacji umowy nie będzie późniejszy niż 21
lipca 2023 r.,
2) konieczności zmiany konferansjera i/lub prelegenta wynikającej na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że nowy konferansjer oraz prelegent, spełniają wszystkie wymogi określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca sklada ofertę wraz załacznikami w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy Zakupowej instrukcją w par. 15 ust. 2 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zwanej
dalej UPWAU, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie PZP wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UPWAU;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UPWAU;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UPWAU.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00109436/01 z dnia 2023-02-24
2023

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.