eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › "Dostawa obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników PGK Sp. z o. o. w Koszalinie. "Ogłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników PGK Sp. z o. o.
w Koszalinie. ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330253984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komunalna 5

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-724

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgk@pgkkoszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników PGK Sp. z o. o.
w Koszalinie. ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-140db799-c3df-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie świadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony :
https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings zwanej dalej Platformą. Wykonawcy winni zapoznać się z regulaminem
Platformy, znajdującym się na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, oraz Instrukcjami dla Wykonawców: link:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje , w którym zawarto wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 11.1.2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w pkt 8.1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, UWAGA !!Zamawiający na mocy art. 65 ust. 1 odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej dla dostarczenia przez Wykonawców próbek asortymentu obuwia roboczego i ochronnego, z uwagi na fakt, że próbek tych nie można przekazać
Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dlatego też w tym przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotowych próbek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 ) osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zamawiający na mocy art. 65 ust. 1 odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej dla dostarczenia przez Wykonawców próbek asortymentu obuwia roboczego
i ochronnego, z uwagi na fakt, że próbek tych nie można przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dlatego też w tym przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotowych próbek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 ) osobiście
lub za pośrednictwem posłańca.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Przedsiębiorstwie jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
2) Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej pod adresem: http://pgk.koszalin.ibip.pl/public/?id=216428
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
____________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz punkt.3.15.)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 04/AP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa obuwia roboczego i ochronnego,
dla pracowników PGK Sp. z o. o. w Koszalinie. Szczegółowy asortyment wg załącznika nr 1 A
do SWZ – „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – obuwie robocze i ochronne”.

2. Wymagania dotyczące dostawy przedmiotu zamówienia:
1. Wszystkie wyroby muszą spełniać wymagania polskich norm i posiadać wymagane atesty. Dla wszystkich zadań, każdy wyrób musi posiadać oznaczenie CE umieszczone na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie podczas użytkowania. Wykonawca przedstawi wymagane atesty, certyfikaty i gwarancje w chwili przystąpienia
do przetargu.
2. Wykonawca udziela rękojmi oraz gwarancji jakości na dostarczone wyroby.
3. UWAGA! Obuwie robocze musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach.
W przypadku, gdy zamawiający nie określił konkretnych rozmiarów i kolorystyki obuwia Zamawiający wymaga, aby proponowane obuwie było dostępne w pełnej rozpiętości rozmiarów i kolorystyce dostępnej u producenta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18800000-7 - Obuwie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru i sposób oceny ofert:

Najniższa cena brutto z ocenianych ofert
------------------------------------------------------------- x 100 = ilość uzyskanych punktów.
Cena brutto badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SWZ, tj. art. 112 ust. 2 pkt. 4) :

6.2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku określonego w art. 112
ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się zrealizowaniem co najmniej 2 dostaw obuwia roboczego
i ochronnego o wartości w ramach jednego kontraktu co najmniej 45.000,00 zł netto
wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane z należytą starannością – załącznik nr 6-„Wykaz dostaw”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 3 do SWZ; Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Załącznik nr 4 do SWZ; Oświadczenie dotyczące zakazu udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - Załącznik nr 5 do SWZ; Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia (określonego w punkcie 6.2. niniejszej „ Instrukcji dla wykonawców „) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane z należytą starannością - Załącznik nr 6 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dokumenty przedmiotowe jakie Wykonawcy zobowiązani są dołączyć w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia .:
Przedmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, o których mowa powyżej obejmują:
1) Certyfikat na znak bezpieczeństwa „CE” na cały asortyment,
2) Atest Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - Rozdział IV SWZ
wraz z „Formularzem cenowym” stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
Uwaga ! Nie dołączenie w/w „ Formularza cenowego” skutkować będzie odrzuceniem oferty
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ) Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uwaga !! W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą po 1 szt. / komplet / asortymentu wymienionego w załączniku nr 1A do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - obuwie robocze
i ochronne wraz z wymaganymi atestami i certyfikatami tj. 1.) certyfikat na znak bezpieczeństwa „CE” na cały asortyment. 2.) Atest Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
Uwaga ! Nie dołączenie w/w asortymentu obuwia roboczego i ochronnego wraz z wymaganymi atestami i certyfikatami tj. certyfikatem na znak bezpieczeństwa „CE” na cały asortyment oraz Atestem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy skutkować będzie odrzuceniem oferty
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ) Ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania zostały określone w punkcie nr 10 w Rozdziale I SWZ -"Instrukcja dla wykonawców" tj. 10.1. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.10.2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1 należy dołączyć
do oferty.10.3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika. 10.4. Sposób składania
dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w punktach 8;
12.18.2;, 18.1. oraz 18.3. Rozdział I SWZ.
10.5. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.10.6. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
zawierającą, co najmniej:1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.10.7. W przypadku,
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z oferta
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
2. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w przypadku:
1) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie2) zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 5,
4) zmiany sposobu wykonania zamówienia w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia,
5) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienie okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia – z zastrzeżeniem § 1 ust. 9,
6) wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczności uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy.
7) zmiany terminu wykonania usługi w przypadku jego zdezaktualizowania na skutek przedłużenia postępowania o zamówienie publiczne.
3. Zmiany objęte ust. 2 mogą być zainicjowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego poprzez pisemne żądanie skierowane do drugiej ze stron. W żądaniu winna zostać wskazana przyczyna zmian, jej uzasadnienie, a także szczegółowy zakres zmiany.
4. W przypadku zawarcia umowy na czas dłuższy niż 6 miesięcy możliwa jest nadto zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
5. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 4 Wykonawca może złożyć wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia do Zamawiającego, w którym zobowiązany jest dołączyć Zamawiającemu szczegółową kalkulację podwyższenia wynagrodzenia i pisemne uzasadnienie wpływu zmiany ww. wartości na koszty wykonania zamówienia, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni.
6. W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszego zamówienia:
1) Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia po upływie minimum 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy,
2) waloryzacji podlegać może jedynie wynagrodzenie za niezrealizowaną część zamówienia,
3) Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy po 6 miesiącach od zawarcia niniejszej umowy zmianie ulegnie współczynnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statycznego na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem, że realny wzrost w/w współczynnika wynosić będzie co najmniej 10 %

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.