eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych na potrzeby Instytutu Adama MickiewiczaOgłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych na potrzeby Instytutu Adama Mickiewicza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Adama Mickiewicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140470071

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mokotowska 25

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-560

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kkieloch@iam.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych na potrzeby Instytutu Adama Mickiewicza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a48d0e2-879f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138572

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00111183/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Świadczenia usług rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych na potrzeby Instytutu Adama Mickiewicza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://iam.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://iam.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://iam.ezamawiajacy.pl
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, wymaga założenia konta.
5. Rejestracja i korzystanie z Platformy zostały szczegółowo opisane w Instrukcji dla Wykonawcy, która jest dostępna na Platformie w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plan zamówień publicznych.
6. Zgodnie z 67 ustawy Pzp., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB ram, procesor Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Osx10,4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w tym: Chrome; Mozilla Firefox; Internet Explorer minimalna wersja 10.0, zaleca się jej aktualną wersję;
4) włączona obsługa JavScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/IAM/2023/02

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych na potrzeby Instytutu Adama Mickiewicza .
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.
I. Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych na potrzeby Instytutu Adama Mickiewicza. tj.:
1. wyszukiwanie ofert hoteli,
2. dokonywanie rezerwacji noclegów hotelowych w Polsce i za granicą,
3. pośredniczenie w sprzedaży miejsc hotelowych, dokonywaniu opłat,
4. pośredniczenie w odwoływaniu i zmianach rezerwacji, zwrotach opłat,
II. Wymagania stawiane Wykonawcy
1. dysponuje biurem obsługi na terenie Polski (siedziba główna lub oddział), otwartym co najmniej 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8.00 do 18.00;
2. posiada lub uruchomi dla Zamawiającego linię telefoniczną czynną 24 godziny (7 dni w tygodniu), umożliwiającą dokonywanie zmian w rezerwacjach lub rezerwacji poza godzinami otwarcia instytucji,
3. przydzieli osobę (tzw. opiekuna Zamawiającego) odpowiedzialnego za realizację umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia,
4. przydzieli co najmniej dwie osoby odpowiedzialne za bieżącą obsługę zamówień IAM.
5. udostępni własny system rezerwacyjny on – line, za pomocą którego możliwe będzie dokonywanie oraz modyfikacja rezerwacji przez upoważnionych pracowników IAM (lista upoważnionych pracowników, będzie modyfikowana i przesyłana do Wykonawcy raz na kwartał za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Wykonawcę).
6. system rezerwacyjny powinien:
 sprawnie działać we wszystkich przeglądarkach internetowych,
 zawierać listę ofert wszystkich hoteli dostępnych u operatora,
 zawierać sprawnie działające filtry: co najmniej: standard, cena, lokalizacja, śniadania, internet,
 umożliwiać wyszukiwanie hoteli z poziomu mapy,
 zawierać informację o limitach diet zagranicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 umożliwiać generowanie potwierdzeń oraz voucherów w językach: polskim i angielskim.
7. zapewni możliwość dostępu w systemie rezerwacyjnym Wykonawcy do hoteli stawkowych Zamawiającego - hotele z którymi Zamawiającego łączą porozumienia – wraz ze stawkami i warunkami anulacji.
8. posiada możliwość generowania raportów (ilości osobo-nocy, obrót całkowity – również w podziale na konkretne hotele lub konkretne nazwiska gości).

III. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
Zamawiający podaje następującą szacunkową skalę potrzeb w zakresie rezerwacji miejsc
hotelowych, tj.:


1. Ok. 4000 rezerwacji i zakupów miejsc hotelowych - w tym 3900 rezerwacje pojedyncze oraz 100 rezerwacji grupowych (tj. powyżej 10 osób)
2. Rezerwacje pokoi jednoosobowych, dwuosobowych oraz trzyosobowych.
3. Standard (**) dwie gwiazdki, trzy gwiazdki (***), cztery gwiazdki (****) oraz pięć gwiazdek (*****) w zależności od indywidualnego zapotrzebowania Zamawiającego i kraju zakwaterowania.
4. Zakres geograficzny obejmuje zakwaterowanie hotelowe w Polsce oraz na całym świecie, w szczególności kraje należące do Unii Europejskiej oraz Chiny, Japonia, Korea Południowa, USA, kraje skandynawskie.
5. Rezerwacje hotelowe dokonywane będą dla krajowych i zagranicznych przedstawicieli instytucji kulturalnych, Zamawiający oczekuje pełnego profesjonalizmu, wysokiej jakości obsługi oraz elastycznego podejścia w zakresie kompleksowej realizacji usługi.
6. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu rezerwacji mniejszej ilości miejsc hotelowych niż szacowane.

7. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić, co najmniej trzy warianty wyboru hoteli celem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Czas przesłania oferty maksymalnie 4 h od zapytania, jeśli było ono zadane w godzinach od 8-18, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 h od zapytania, jeśli było ono zadane w innym czasie niż określony w niniejszym ustępie Oferta powinna zawierać:
- informacje o hotelu wraz z adresem i kategorią
- informację o rodzaju pokoju (sgl, dbl, twin, trpl, dla palących / niepalących)
- informację czy w cenę pokoju wliczone jest śniadanie
- informację czy w cenę pokoju wliczone jest korzystanie z internetu
- warunki anulacji
- odległość od podanej przez Zamawiającego lokalizacji.
- cenę w PLN

8. Wykonawca dokona rezerwacji miejsc hotelowych po pisemnym (e-mail) potwierdzeniu zamówienia przez upoważnionego ze strony Zamawiającego pracownika. Wykonawca będzie rezerwował miejsca hotelowe w najtańszym i najdogodniejszym dla Zamawiającego wariancie. Zarezerwowane miejsca hotelowe muszą spełniać międzynarodowe normy jakościowe w zakresie wyposażenia i bezpieczeństwa odpowiednio dla pokoi w hotelach o określonym standardzie.
9. Zamawiający każdorazowo określi szczegółowe wymagania, co do lokalizacji oraz granic cenowych noclegu, a także ewentualnych dodatkowych preferencji w zakresie, jakości hotelu i obsługi.
10. Poza wyjątkowymi sytuacjami hotele za granicą dla IAM muszą mieścić się w limitach diet zagranicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
11. Zamawiający zastrzega, iż może wskazać w zamówieniu preferowane przez siebie
w danej lokalizacji hotele, w tym takie, z którymi wiążą Zamawiającego odrębne porozumienia czy umowy gwarantujące preferencyjne stawki dla Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w proponowanych wariantach przez Zamawiającego danego hotelu.

12. Zamawiający zastrzega, iż może wskazać w zamówieniu lokalizację (adres). W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaoferować Zamawiającemu hotele położone jak najbliżej wskazanej w zamówieniu lokalizacji chyba, że z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest to niemożliwe.
13. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany nazwisk gości do 12 h przed przyjazdem do hotelu.

14. Zamawiający zastrzega możliwość rezerwacji kilku pokoi na jedno nazwisko lub na hasło – np. „Instytut Adama Mickiewicza”.

15. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany dat w rezerwacji do 24 h przed przyjazdem do hotelu (zgodnie z dostępnością pokoi w obiekcie oraz obowiązującą polityką anulacji).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55130000-0 - Inne usługi hotelarskie

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas odpowiedzi na zapytanie dotyczące propozycji hoteli lub rezerwacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opust od ceny katalogowej pobytu w hotelach

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
- co najmniej dwoma osobami posiadającymi doświadczenie minimum 1 rok w obsłudze zamówień dotyczących rezerwacji hoteli w kraju i za granicą. Wykonawca winien wskazać minimum 2 osoby spełniające ww. kryterium i które będą odpowiedzialne za realizacje zamówień składanych przez Zamawiającego;
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej dwie usługi obejmujące łącznie rezerwację i sprzedaż miejsc hotelowych w kraju i za granicą, o wartości co najmniej 2 500 000,00 zł brutto każda usługa (całkowite wynagrodzenie Wykonawcy obejmujące usługę rezerwacji miejsc hotelowych oraz ceny noclegów). Podana wartość musi dotyczyć jednego zamówienia czyli musi wynikać z jednostkowej umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - załącznik nr 5 do SWZ;
3) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).
Dokumenty muszą być wystawione przez Zamawiającego zamówienie/Odbiorcę zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w przypadku gdy upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty;
4) Uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa – o ile dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w art. 455 ustawy PZP i w pozostałych postanowieniach umowy, możliwość zmiany umowy bez obowiązku przeprowadzania nowego postępowania w następujących przypadkach i zakresach:
1) zmiana terminu wykonania zamówienia lub innych postanowień umowy (w tym zmiana sposobu wykonywania umowy, zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadająca mu zmiana wynagrodzenia Wykonawcy) wywołana wystąpieniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonania niniejszej umowy;
2) zmiany postanowień umowy związane ze:
a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony umowy i osób reprezentujących Strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych),
b) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy,
c) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zmiany terminu wykonania zamówienia wskutek wystąpienia okoliczności zawartych z § 2 ust. 2 umowy.
Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości opłat transakcyjnych, o których mowa w § 6 ust. 2 i ust. 3 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
5) zmiany cen materiałów, związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Zmiany osób wskazanych w Wykazie osób.
15. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w ust. 2, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://iam.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

8. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby każda osoba , o której mowa w Szczegółowym opisie zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ), część II pkt. 4 wykonująca czynności związane z realizacją zamówienia tj.: obsługa w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych na potrzeby pracowników IAM oraz uczestników wyjazdów organizowanych przez IAM w Polsce i za granicą, na potrzeby realizacji bieżących zadań Zamawiającego oraz zadań wynikających z realizowanych przez Zamawiającego Projektów, wyszukiwanie ofert hoteli, rezerwacji i sprzedaż miejsc hotelowych w Polsce i za granicą, dokonywanie opłat, pośredniczenie w odwoływaniu rezerwacji, zwrotach opłat czyli realizujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) była zatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w całym okresie realizacji zamówienia.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania umowy przez okres 36 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
2% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy (3 300 000,00 PLN).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.