eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Wykonanie usług na sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości.Ogłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usług na sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO OPOLE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 53141266800000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1A

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-015

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp@um.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług na sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2858797-c3d5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138474

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025384/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Sporządzanie wycen nieruchomości gruntowych: niezabudowanych, zabudowanych budynkami wolnostojącymi lub w zabudowie zwartej oraz odszkodowań i służebności

1.3.4 Sporządzanie wycen nieruchomości: lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, wraz z przynależnym gruntem, lokali mieszkalnych adaptowanych z ustaleniem poniesionych nakładów, wraz z przynależnym gruntem

1.3.5 Sporządzanie wycen nieruchomości dla wykonania opinii, iż po podziale nieruchomości gruntowej nie nastąpił wzrost jej wartości i wycen wzrostu wartości nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału

1.3.6 Sporządzanie wycen nieruchomości miasta Opola dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat za trwały zarząd

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
Platformy zakupowej: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta i załączniki do oferty) może odbywać się
za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: pzp@um.opole.pl
3. Wymagania techniczne w zakresie składania oferty:
a) Oferta ma być złożona przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu
oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie zakupowej dostępnej pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym
postępowaniem. Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie zakupowej:
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności
pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
c) Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy zakupowej: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy zakupowej:
a) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
•Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
b) pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
5. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz.
2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu Platformy
zakupowej, opisane zostały w Regulaminie i Instrukcjach dostępnych pod adresem https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, email:
urzad@um.opole.pl , tel. (+48 77) 45 11 800;
2,inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Opola jest Grzegorz Marcjasz, kontakt: ul. Rynek-Ratusz, 45-015
Opole; e-mail: iod@um.opole.pl *;
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.2.11.2023;
4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Prawa;
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dane
osobowe przechowywane będą bezterminowo;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Prawa;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Prawem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 2

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – Wycena nieruchomości rejon nr I (obręby: Opole, Szczepanowice, Żerkowice, Chmielowice, Wójtowa Wieś, Nowa Wieś Królewska, Grudzice, Malina, Groszowice, Grotowice, Winów):

1. wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
a) jedna działka;
b) każda następna działka;
c) grunt rolny o pow. do 1 ha;
d) grunt rolny o pow. powyżej 1 ha;
e) nasadzenia;
2. wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami wolnostojącymi lub w zabudowie zwartej, z wyszczególnieniem odrębnie ceny zabudowań i gruntu w przypadkach określonych w poszczególnym zamówieniu:
a) budynek wolnostojący lub w zabudowie zwartej wraz z przynależnym gruntem z uwzględnieniem części składowych nieruchomości o pow. użytkowej poniżej 150 m2;
b) budynek wolnostojący lub w zabudowie zwartej wraz z przynależnym gruntem z uwzględnieniem części składowych nieruchomości o pow. użytkowej od 150 m2 do 500 m²;
c) budynek wolnostojący lub w zabudowie zwartej wraz z przynależnym gruntem z uwzględnieniem części składowych nieruchomości o pow. użytkowej powyżej 500 m2;
d) kompleks budynków na jednej nieruchomości (np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, garaż itp.) wraz z przynależnym gruntem;
e) inne budowle (np. ogrodzenie, szambo, plac utwardzony itp. );
3. ustalenia wysokości odszkodowania w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustalenie wysokości odszkodowania w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
b) ustalenie wysokości odszkodowania w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. wyceny służebności:
a) służebność gruntowa czyli prawo przejazdu i przechodu;
b) służebność przesyłu;
c) służebność nawisu;
5. wyceny nieruchomości gruntowych dla potrzeb sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych bez względu na ilość użytkowników wieczystych;
6. dodatkowa wycenę prawa użytkowania wieczystego dla nowych nabywców lokali;
7. wyceny nieruchomości gruntowych dla potrzeb przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przewidywana bez względu na ilość użytkowników wieczystych;
8. dodatkowa wycena prawa użytkowania wieczystego dla nowych nabywców lokali;
9. ustalenia wartości prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych dla potrzeb różnych (m.in. zbycie, zamiana nieruchomości);
10. wyceny nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
11. wyceny nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat za trwały zarząd;

• aktualizacji operatu szacunkowego dot. wycen określonych w pkt 1 – 11 wraz z analizą, o której mowa w art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10 miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: sposób oceny ofert zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zlecenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 – Wycena nieruchomości rejon nr II (obręby: Kolonia Gosławicka, Gosławice, Zakrzów, Półwieś, Bierkowice, Wrzoski, Sławice, Wróblin, Krzanowice, Czarnowąsy, Borki, Świerkle, Dobrzeń Mały, Brzezie)
1. wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
a) jedna działka;
b) każda następna działka;
c) grunt rolny o pow. do 1 ha;
d) grunt rolny o pow. powyżej 1 ha;
e) nasadzenia;
2. wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami wolnostojącymi lub w zabudowie zwartej, z wyszczególnieniem odrębnie ceny zabudowań i gruntu w przypadkach określonych w poszczególnym zamówieniu:
a) budynek wolnostojący lub w zabudowie zwartej wraz z przynależnym gruntem z uwzględnieniem części składowych nieruchomości o pow. użytkowej poniżej 150 m2;
b) budynek wolnostojący lub w zabudowie zwartej wraz z przynależnym gruntem z uwzględnieniem części składowych nieruchomości o pow. użytkowej od 150 m2 do 500 m²;
c) budynek wolnostojący lub w zabudowie zwartej wraz z przynależnym gruntem z uwzględnieniem części składowych nieruchomości o pow. użytkowej powyżej 500 m2;
d) kompleks budynków na jednej nieruchomości (np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, garaż itp.) wraz z przynależnym gruntem;
e) inne budowle (np. ogrodzenie, szambo, plac utwardzony itp. );
3. ustalenia wysokości odszkodowania w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustalenie wysokości odszkodowania w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
b) ustalenie wysokości odszkodowania w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. wyceny służebności:
a) służebność gruntowa czyli prawo przejazdu i przechodu;
b) służebność przesyłu;
c) służebność nawisu;
5. wyceny nieruchomości gruntowych dla potrzeb sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych bez względu na ilość użytkowników wieczystych;
6. dodatkowa wycenę prawa użytkowania wieczystego dla nowych nabywców lokali;
7. wyceny nieruchomości gruntowych dla potrzeb przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przewidywana bez względu na ilość użytkowników wieczystych;
8. dodatkowa wycena prawa użytkowania wieczystego dla nowych nabywców lokali;
9. ustalenia wartości prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych dla potrzeb różnych (m.in. zbycie, zamiana nieruchomości);
10. wyceny nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
11. wyceny nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat za trwały zarząd;
• aktualizacji operatu szacunkowego dot. wycen określonych w pkt 1 – 11 wraz z analizą, o której mowa w art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10 miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: sposób oceny ofert zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zlecenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 – Lokale komunalne – zadanie obejmuje sporządzenie operatów szacunkowych i aktualizacji wycen dla:
1. pojedynczych lokali mieszkalnych wraz z przynależnym gruntem;
2. pojedynczych lokali adaptowanych ze strychów lub innych pomieszczeń z ustaleniem poniesionych nakładów na adaptację wraz z przynależnym gruntem;
3. pojedynczych lokali użytkowych wraz z przynależnym;
4. pojedynczych garaży wraz z przynależnym gruntem;
5. pojedynczych lokali oddawanych w trwały zarząd;
• aktualizacji operatu szacunkowego dot. wycen określonych w pkt. 1 - 5 wraz z analizą, o której mowa w art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10 miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: sposób oceny ofert zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zlecenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 – Opłaty adiacenckie – zadanie obejmuje:
1. sporządzenia operatu szacunkowego wyceny wzrostu wartości nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich (zwanego dalej Operatem);
2. sporządzenia aktualizacji operatu szacunkowego dot. wyceny określonej w pkt 1 wraz z analizą, o której mowa w art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (zwanej dalej „Aktualizacją).
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10 miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: sposób oceny ofert zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zlecenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

1) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 5 wycen nieruchomości.
Wyceny mogą być wykonane w jednym zadaniu lub w kilku zadaniach.
Zamawiający nie określa rodzaju wycenianej nieruchomości.

2) dysponują rzeczoznawcą majątkowym posiadającym uprawnienia do wycen nieruchomości.

W przypadku złożenia oferty na 2 zadania Zamawiający nie wymaga zwielokrotnienia wykonanych wycen nieruchomości oraz większej ilości osób – rzeczoznawców majątkowych.

UWAGI:
− Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osoby wskazanej w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osoby wskazanej w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o nie mniejszych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności.
− W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 2.1 oceniane będą łącznie.
− Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale w pkt. 2.1 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 118 ust. 1 Prawa).
− W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 118 ust. 2 Prawa).
− Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
− Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotytczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych – (art. 274 ust. 1 Prawa):a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączenia dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami , o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Jeżeli, wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
poniższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie o którym mowa w art. 125
ust.1Prawa zamówień publicznych ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby,przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust.1
Prawa zamówień publicznych, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na
jego zasoby. Wykonawca do oferty załącza oświadczenie podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobę/osoby reprezentujące podmiot udostępniający.Oświadczenie wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Prawa). Wzór oświadczenia załączono
do SWZ. Zobowiązanie podmiotu, jeżeli Wykonawca powołuje się na jego zasoby. W przypadku wykazania zdolności
technicznej lub zawodowej, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do oferty załącza zobowiązanie podpisane
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. przez osobę/osoby reprezentujące
podmiot udostępniający.Wzór zobowiązania załączono do SWZ.
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - w przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu
OFERTA PRZETARGOWA adresu strony internetowej lub innej ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych z danymi
rejestrowymi Wykonawcy. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika, pełnomocnictwo obowiązkowe w
przypadku konsorcjum.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Tak jak w sekcji V pkt. 5.4 i 5.11 niniejszego ogłoszenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartych umów - rodzaj i zakres zmian umów oraz warunki ich wprowadzania znajdują się w projektowanych postanowieniach wzorów umów (§ 9), które stanowią załączniki do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta ma być złożona przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją
przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj. wykluczy
się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.