eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie ZwiązkuOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Powiatowo - Gminny "Ziemia Lubaczowska"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364209666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jasna 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ziemialubaczowska@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ziemialubaczowska.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-214011da-c36a-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137891

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00090049/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-214011da-c36a-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl,
zwanej dalej również „Platformą”. Szczegółowe informacje na temat środków komunikacji elektronicznej znajdują się w Specyfikacji
Warunków Zamówienia. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się
z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej zostały opisane Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 30.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
30.2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Związek Powiatowo – Gminny „Ziemia Lubaczowska”;
30.2.1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Związek Powiatowo – Gminny „Ziemia Lubaczowska”, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów;
30.2.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
30.2.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp,
30.2.4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.2.5. Niezależnie od postanowień ppkt 30.1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.2.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
30.2.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
30.2.8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
30.2.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
30.2.10. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPGZL.ZP.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

79933000-3 - Usługi towarzyszące usługom projektowym

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

34928530-2 - Latarnie uliczne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie zadań z części nr 1.
2. W ramach przedmiotu umowy Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania
z prawa opcji skorzystać w całości lub w części;
3. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
4. Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego (oświadczenia),
że zamierza z prawa opcji skorzystać, zawierającego wskazany zakres w ramach przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego;
5. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak obowiązujące przy realizacji zamówienia podstawowego.
6. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym - załączniki nr 8
do SWZ, Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym dotyczącym opcji - załączniki nr 8a do SWZ (stanowiący maksymalny zakres opcji).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji/ rękojmi 40 %
Razem 100 %
Dotyczy części 1 i 2 - zakresu – przy czym dla części nr 1 - ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO (gwarantowanego) ORAZ PRAWA OPCJI – ŁĄCZNIE.

24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.
CENA - 60 %
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta
z najniższą ceną. Ilość punktów
przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie
ze wzorem:


Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej

gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena,
Kp - współczynnik proporcjonalności = 100,
Wc - waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60 %.

24.3. Kryterium OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI (gdzie okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji).
Kryterium OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI (gdzie okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji).
Okres gwarancji/rękojmi na całość przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: wykonane roboty budowalne, wbudowane materiały/wyroby/urządzenia budowalne/konstrukcje.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1 % = 1 pkt) w zakresie kryterium warunki gwarancji/rękojmi.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej minimalnego okresu gwarancji równego 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Zaoferowanie rękojmi i gwarancji na okres krótszy niż 60 miesięcy skutkowało będzie odrzuceniem oferty.

Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie 60 miesięcy otrzyma 0 pkt.
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 61 do 71 miesięcy otrzyma 20 pkt.
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 72 i więcej miesięcy otrzyma 40 pkt.

Zamawiający przyzna punkty za termin gwarancji nie krótszy niż 60 miesiące i nie dłuższy niż 72 miesięcy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 60 miesiące jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 72 miesięcy Zamawiający do porównania przyjmie termin 72 miesięcy, natomiast Wykonawca będzie związany terminem zaoferowanym w ofercie.
Okres rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty odbioru robót budowalnych.
W przypadku braku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający uzna, ze Wykonawca oferuje 60 miesięczny okres
24.4. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużony termin gwarancji i rękojmi (maks. 40).
Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
24.4.1. Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + G
gdzie:
PC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
G - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji/ rękojmi”.
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych
w kryterium „CENA” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium „OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI”.
Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

24.4.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
24.4.3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i odpowiadającymi im
znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji/ rękojmi 40 %
Razem 100 %
24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.
CENA - 60 %
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów
przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena,
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100,
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60 %.
24.3. Kryterium OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI (gdzie okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji).
Okres gwarancji /rękojmi na całość przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: wykonane roboty budowalne, wbudowane
materiały/wyroby/urządzenia budowalne/konstrukcje.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1 % = 1 pkt) w zakresie kryterium warunki gwarancji/rękojmi.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej minimalnego okresu gwarancji równego 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Zaoferowanie rękojmi i gwarancji na okres krótszy niż 36 miesięcy skutkowało będzie
odrzuceniem oferty.
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie 36 miesięcy otrzyma 0 pkt.
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 37 do 43 miesięcy otrzyma 10 pkt.
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 44 do 51 miesięcy otrzyma 20 pkt.
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 52 do 59 miesięcy otrzyma 30 pkt.
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 60 i więcej miesięcy otrzyma 40 pkt.
Zamawiający przyzna punkty za termin gwarancji nie krótszy niż 36 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku
zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesiące jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku
zaoferowania terminu dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający do porównania przyjmie termin 60 miesięcy, natomiast Wykonawca
będzie związany terminem zaoferowanym w ofercie.
Okres rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty odbioru robót budowalnych.
W przypadku braku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający uzna,
ze Wykonawca oferuje 36 miesięczny okres.
24.4. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużony termin gwarancji i
rękojmi (maks. 40)
Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
24.4.1.Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + G
Gdzie:
PC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
G - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji/ rękojmi”.
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości punktów przyznanych wkryterium „OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

15.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
dotyczy części nr 1
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 miliony złotych (słownie: dwa miliony złotych)*, przy czym środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wymaganej przez Zamawiającego wysokości**.

dotyczy części nr 2
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 milion złotych (słownie: jeden milion złotych)*, przy czym środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wymaganej przez Zamawiającego wysokości**.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
Dotyczy części 1:
a) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą (słownie: jedną) pełniącą funkcje Projektanta w zakresie branży sieci i instalacji elektrycznych, która:
posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako Projektant w zakresie branży sieci i instalacji elektrycznych
oraz
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą (słownie: jedną) pełniącą funkcje Projektanta w zakresie branży inżynieryjnej, która:
posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako Projektant branży drogowej,
oraz
c) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która:
posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robot
oraz
d) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował należycie co najmniej trzy roboty budowlane (w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy prawo budowlane) polegające (lub obejmujące swoim zakresem) na budowie lub rozbudowie lub remoncie oświetlenia drogowego, i/lub ulicznego, i/lub ciągu pieszo-jezdnego, i/lub ścieżek rowerowych, i/lub chodników, i/lub peronów, i/lub placów, i/lub parkingów i/lub portów lub/i obiektów sportowych, w ramach trzech oddzielnych zamówień (dla potrzeb zamówienia tzn.: po jednej umowie/jednego stosunku zobowiązaniowego) i wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) każde z zamówień;

Dotyczy części 2
a) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która:
posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót lub budowy,
oraz
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót która:
posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót lub budowy,
oraz
c) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót która:
posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót lub budowy,
oraz

d) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane (w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy prawo budowlane)
w ramach dwóch oddzielnych zamówień (dla potrzeb zamówienia tzn.: po jednej umowie/jednego stosunku zobowiązaniowego) polegających (lub obejmujących swoim zakresem) na budowie lub przebudowie lub remoncie (każde z pojęć w rozumieniu ustawy prawo budowalne) budynku związanych z przedmiotem zamówienia
i wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) każde z zamówienie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa wart. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
d) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia
z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ (dotyczy części nr 1 i nr 2)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dotyczy części 1 i 2
oraz zamówień udzielanych na podstawie prawa opcji (jeżeli dotyczy)
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ),
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 9 do SWZ);
c) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych, - dotyczy zadania częściowego nr 1 - w postaci
 deklaracje zgodności opraw,
 certyfikat ENEC,
 certyfikat ENEC PLUS oprawy lub zamiennie za certyfikat ENEC PLUS dopuszcza się certyfikat i sprawozdanie z badań ośrodka badawczego akredytowanego lub notyfikowanego na potwierdzenie i wykonanie wyrobu zgodnie z obowiązującymi normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598 2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg. ISO/IEC 17067.
Zamawiający informuje, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

 deklaracje zgodności opraw,
 certyfikat ENEC,
 certyfikat ENEC PLUS oprawy lub zamiennie za certyfikat ENEC PLUS dopuszcza się certyfikat i sprawozdanie z badań ośrodka badawczego akredytowanego lub notyfikowanego na potwierdzenie i wykonanie wyrobu zgodnie z obowiązującymi normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598 2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg. ISO/IEC 17067.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

19.5.1. formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
19.5.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 19.2 SWZ - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
19.5.3. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy),
19.5.4. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy),
19.5.5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy),
19.5.6. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 19.7.2. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy),
19.5.7. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy),
19.5.8. wykaz rozwiązań równoważnych Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami (jeżeli dotyczy),
19.5.9. przedmiotowe środki dowodowe (certyfikaty) - dotyczy zadania częściowego nr 1,
19.5.10. dokument zapłaty wadium w przypadku wadium wniesionego w gwarancjach lub poręczeniach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Dotyczy części 1
150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
Dotyczy części 2
25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100).

2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, , według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, o którym mowa w pkt 23 niniejszej SWZ.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Nr 50 9101 0003 2001 0020 1263 0001 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być ZWIĄZEK POWIATOWO - GMINNY „ZIEMIA LUBACZOWSKA” ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy,
c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia,
d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja).
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów)
wchodzących
w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta,
od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć
wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
2) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem),
3) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zostanie wybrana,
zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
5) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się
na „Wykonawcę” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika - lidera lub jednego ze
współpartnerów,
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

26.1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
26.2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 p.z.p. oraz wskazanym
w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 7 i nr 7A do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

19.13. Tajemnica przedsiębiorstwa:
Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne.
Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie
mogą one być udostępnione oraz wykazać,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
powinien przekazać je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający udostępni na wniosek zainteresowanego jawną część dokumentacji.
19.13.1 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich
odtajnieniem.
Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 p.z.p.
i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(obligatoryjne) oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 p.z.p. (fakultatywne).
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku
do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p.,
2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - przez
okres trwania okoliczności określonych w tym przepisie,
3) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na postawie art. 109 ust. 1 ustawy p.z.p.
Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy
osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.