eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mosina › Dostawa umundurowania, odzieży BHP i odzieży motocyklowej dla pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego w 2023r.Ogłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa umundurowania, odzieży BHP i odzieży motocyklowej
dla pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego w 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielkopolski Park Narodowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301997776

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jeziory

1.5.2.) Miejscowość: Mosina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-050

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wielkopolskipn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolskipn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa umundurowania, odzieży BHP i odzieży motocyklowej
dla pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego w 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9f50c99-c311-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136919

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00114257/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa umundurowania, odzieży bhp i odzieży motocyklowej dla pracownikow WPN w 2023 r..

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f9f50c99-c311-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
3. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Szczegółowo wymagania opisane są w rodz. IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula obowiązku informacyjnego (RODO) stanowi załącznik nr 8 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/37/3/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Dostawa umundurowania dla pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego.
1. Zestawienie ilościowe i asortymentowe przedmiotu zamówienia zostało zawarte w zał. nr 2a. Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie formularz cenowy.
2. Wyszczególnione w zał. 2a ilości poszczególnych sortów stanowią szacunkowe zestawienie asortymentu planowanego do dostawy w roku 2023. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości (zwiększenie lub zmniejszenie wielkości) poszczególnych sortów wyszczególnionych w zał. 2a przy zastosowaniu cen jednostkowych zgodnych ze złożoną ofertą.
3. Wskazane w dokumentacji przetargowej znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania zapewniającą uzyskanie parametrów technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i estetycznych nie gorszych od założonych. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załącznikach do Specyfikacji przedmiotu zamówienia minimalnych wymaganiach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.
4. Umundurowanie, odzież BHP i odzież motocyklowa dla pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego w 2023r. winny być dostarczane sukcesywnie na podstawie imiennych zamówień wystawionych na poszczególnych pracowników oraz powinny spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018r. (Dz. U. z 09 lutego 2018r., poz. 344), normami polskimi oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a, 1b i 1c do SWZ.
Wykonawca musi dysponować stacjonarnym punktem sprzedaży położonym nie dalej niż w promieniu 80 km od siedziby Zamawiającego, w którym istnieć będzie możliwość dokonywania przymiarek i zakupów lub Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego na własny koszt pełnej rozmiarówki sortów wyszczególnionych w załączniku nr 1a do SWZ w terminie ustalonym z pracownikiem Zamawiającego (nie dłuższym niż 21 dni od podpisania umowy) celem indywidualnego dopasowania rozmiarów potrzebnych do określenia szczegółowego zapotrzebowania.
5. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie wg kryterium oceny ofert: cena za przedmiot zamówienia - 100 pkt.
Ocenie będzie podlegała cena brutto podana prze Wykonawcę w formularzu oferty.
Ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem: C=(Cmin/Cb) x 100 pkt gdzie:
C- wartość punktowa badanej oferty za kryterium cena
Cmin. - oferowana najniższa cena spośród badanych ofert
Cb - cena oferty badanej.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, który uzyska w wyniku oceny największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Dostawa odzieży bhp dla pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego
1.Zestawienie ilościowe i asortymentowe przedmiotu zamówienia zostało zawarte w zał. nr 2b. Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie formularz cenowy.
2. Wyszczególnione w zał. 2b ilości poszczególnych sortów stanowią szacunkowe zestawienie asortymentu planowanego do dostawy w roku 2023. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości (zwiększenie lub zmniejszenie wielkości) poszczególnych sortów wyszczególnionych w zał. 2b przy zastosowaniu cen jednostkowych zgodnych ze złożoną ofertą.
3. Wskazane w dokumentacji przetargowej znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania zapewniającą uzyskanie parametrów technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i estetycznych nie gorszych od założonych. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załącznikach do Specyfikacji przedmiotu zamówienia minimalnych wymaganiach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.
4. Umundurowanie, odzież BHP i odzież motocyklowa dla pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego w 2023r. winny być dostarczane sukcesywnie na podstawie imiennych zamówień wystawionych na poszczególnych pracowników oraz powinny spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018r. (Dz. U. z 09 lutego 2018r., poz. 344), normami polskimi oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a, 1b i 1c do SWZ.
Wykonawca musi dysponować stacjonarnym punktem sprzedaży położonym nie dalej niż w promieniu 80 km od siedziby Zamawiającego, w którym istnieć będzie możliwość dokonywania przymiarek i zakupów lub Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego na własny koszt pełnej rozmiarówki sortów wyszczególnionych w załączniku nr 1b do SWZ w terminie ustalonym z pracownikiem Zamawiającego (nie dłuższym niż 21 dni od podpisania umowy) celem indywidualnego dopasowania rozmiarów potrzebnych do określenia szczegółowego zapotrzebowania.
5. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie wg kryterium oceny ofert: cena za przedmiot zamówienia - 100 pkt.
Ocenie będzie podlegała cena brutto podana prze Wykonawcę w formularzu oferty.
Ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem: C=(Cmin/Cb) x 100 pkt gdzie:
C- wartość punktowa badanej oferty za kryterium cena
Cmin. - oferowana najniższa cena spośród badanych ofert
Cb - cena oferty badanej.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, który uzyska w wyniku oceny największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – Dostawa odzieży motocyklowej dla pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego.
1. Zestawienie ilościowe i asortymentowe przedmiotu zamówienia zostało zawarte w zał. nr 2c. Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie formularz cenowy.
2. Wyszczególnione w zał. 2c ilości poszczególnych sortów stanowią szacunkowe zestawienie asortymentu planowanego do dostawy w roku 2023. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości (zwiększenie lub zmniejszenie wielkości) poszczególnych sortów wyszczególnionych w zał. 2c przy zastosowaniu cen jednostkowych zgodnych ze złożoną ofertą.
3. Wskazane w dokumentacji przetargowej znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania zapewniającą uzyskanie parametrów technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i estetycznych nie gorszych od założonych. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załącznikach do Specyfikacji przedmiotu zamówienia minimalnych wymaganiach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.
4. Umundurowanie, odzież BHP i odzież motocyklowa dla pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego w 2023r. winny być dostarczane sukcesywnie na podstawie imiennych zamówień wystawionych na poszczególnych pracowników oraz powinny spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018r. (Dz. U. z 09 lutego 2018r., poz. 344), normami polskimi oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a, 1b i 1c do SWZ.
Wykonawca musi dysponować stacjonarnym punktem sprzedaży położonym nie dalej niż w promieniu 80 km od siedziby Zamawiającego, w którym istnieć będzie możliwość dokonywania przymiarek i zakupów lub Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego na własny koszt pełnej rozmiarówki sortów wyszczególnionych w załączniku nr 1c do SWZ w terminie ustalonym z pracownikiem Zamawiającego (nie dłuższym niż 21 dni od podpisania umowy) celem indywidualnego dopasowania rozmiarów potrzebnych do określenia szczegółowego zapotrzebowania.
5. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie wg kryterium oceny ofert: cena za przedmiot zamówienia - 100 pkt.
Ocenie będzie podlegała cena brutto podana prze Wykonawcę w formularzu oferty.
Ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem: C=(Cmin/Cb) x 100 pkt gdzie:
C- wartość punktowa badanej oferty za kryterium cena
Cmin. - oferowana najniższa cena spośród badanych ofert
Cb - cena oferty badanej.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, który uzyska w wyniku oceny największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części I i części II mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:
- zdolności technicznej lub zawodowej – wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat lub jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował min. 1 dostawę umundurowania (część I) o wartości min. 50 000 zł oraz zrealizował min. 1 dostawę odzieży bhp (część II) o wartości min. 50 000 zł.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu mogą spełniać wszyscy wspólnie ubiegający się Wykonawcy łącznie.
3. Zamawiający nie stawia warunków udziału w zakresie dotyczącym części III.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający będzie żądał na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia:
1) Oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP co stanowi załącznik nr 4 do SWZ – dotyczy części I, II i III.
2) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ – dotyczy części I i II.
2. Dokumentów, o których mowa w ust. 1 Wykonawca nie załącza do oferty. Zamawiający będzie ich żądał zgodnie z art. 274 Ustawy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 6
2) wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2a, 2b i 2c
3) wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3 do SWZ, przy czym: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców.
4) Dokument potwierdzający udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego - jeśli dotyczy –załącznik nr 9 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania znajdują się w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.