eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świlcza › Zakup doposażenia wraz z montażem do groty solnej i sali doświadczania świata Dziennego Domu Pomocy w BratkowicachOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup doposażenia wraz z montażem do groty solnej i sali doświadczania świata Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690010308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 168

1.5.2.) Miejscowość: Świlcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-072

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops.swilcza@intertele.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gops.swilcza.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup doposażenia wraz z montażem do groty solnej i sali doświadczania świata Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8b778d8-98d4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135762

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038358/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup doposażenia do Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049311

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GOPS.26.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 76861,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Zakup doposażenia wraz z montażem do groty solnej do Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach w zakresie:
1) tężnia solankowa;
2) ściany wyłożone płytami solnymi;
3) sufit wykonany w technologii imitacji stalaktytów wraz ze światłowodami 300 szt. – tzw. „gwieździste niebo”;
4)opaska drewniana wokół drzwi, soli;
5) oświetlenie awaryjne - oprawa oświetlenia awaryjnego przeznaczona do wskazywania oraz oświetlania drogi ewakuacyjnej podczas braku prądu;
6) grota sterowana czujnikiem obecności;
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 1 określa:
1) Załącznik nr 4a – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 1,
2) Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

4.5.3.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

4.5.5.) Wartość części: 44840,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Zakup doposażenia wraz z montażem do sali doświadczania świata Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach w zakresie:
1) Tuba huraganowa - 2 szt.,
2) Panel lustrzany „9 kul” - 1 szt.;
3) Łóżko wodne 160 cm x 220 cm - 1 szt.;
4) Zestaw:
a. tapeta UV +/- 135 cm x +/- 220 cm - 1 szt.,
b. ramka do tapety UV (wskazanej w punkcie „a”) - 1 szt.
c. lampa UV LED - 1 szt.
5) Woda demineralizowana 100 litrów
6) Tablica świetlna tzw. „kolorowa ściana” - 1 szt.,
7) Kolumna wodna - 1 szt.,
8) Lustro akrylowe 2 mm - 3 szt.
9) Zestaw:
a. projektor - 1 szt.,
b. uchwyt ścienny do w/w projektora - 1 szt.
c. tarcza obrazkowa - 3 szt.,
d. tarcza żelowa - 1 szt.;
10) Baldachim światłowodów półkule - 1 szt.;
11) Pufa tzw. „sakwa” - 1 szt.;
12) Kolorowa drabina, tzw. „kolumna świetlna” z głośnikami - wersja mobilna - 1 szt.;
13) Sensoryczny sześcian LED - 1 szt.;
14) Klepsydra żelowa - 3 szt.;
15) Zestaw 18 piłeczek sensorycznych;
16) Zestaw do aromaterapii - 1 szt.;
17) Zestaw 7 kul lustrzanych dźwiękowych;
18) Lustrzane klocki 24 szt. - 1 komplet;
19) Lustrzane klocki 8 szt. - 1 komplet:
20) Zestaw do wykonywania ćwiczeń/zadań tzw. „zrozumieć uczucia” - 1 komplet;
21) Brokatowe kształty - 1 komplet;
22) Panel podświetlany A3 LED montowany do ściany - 2 szt.;
23) Ściana wodna - 1 szt.;
24. Podstawa muzyczna z głośnikami zewnętrznymi, radiem i wzmacniaczem - 1 szt.;
25) Pryzmy dźwiękowe;
26) Płyta CD z muzyką relaksacyjną - 4 szt.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 2 określa:
1) Załącznik nr 4b – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 2,
2) Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

4.5.3.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

38652100-1 - Projektory

38622000-1 - Lustra

41000000-9 - Woda zlewnicza i oczyszczona

30234300-1 - Płyty kompaktowe (CD)

32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe

43329000-5 - Zestawy sprzętu

32343000-9 - Wzmacniacze

4.5.5.) Wartość części: 49700,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 73800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 375955,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 73800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Misiura Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5492438548

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 73800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46954,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 456958,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46954,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INBAR Firma Handlowo-Usługowa Irena Bartołd

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5831384939

7.3.4) Miejscowość: Pruszcz Gdański

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46954,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.