eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świlcza › Zakup doposażenia wraz z montażem do groty solnej i sali doświadczania świata Dziennego Domu Pomocy w BratkowicachOgłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup doposażenia wraz z montażem do groty solnej i sali doświadczania świata Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690010308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 168

1.5.2.) Miejscowość: Świlcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-072

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops.swilcza@intertele.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gops.swilcza.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup doposażenia wraz z montażem do groty solnej i sali doświadczania świata Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8b778d8-98d4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049311

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038358/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup doposażenia do Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Składanie ofert (wtym
pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, inne dokumentyskładające się
na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie): Ofertę należy złożyć w sposóbprzewidziany w sekcji
III.3.6. ogłoszenia. Ofertę wraz z załącznikami należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza (patrz: sekcja VIII.8.2 ogłoszenia) 2. Sposób
komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): 1) w postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz
przekazywanie informacji (innych niż wskazanych w ust. 1) odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): gops.swilcza@intertele.pl; lub poprzez Platformę,
dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferty
(w tym pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, inne dokumenty
składające się na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie):1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować (zalogować) się na Platformie
i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza; 2) Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie
treści SWZ, składania ofert, wielkości przesyłanych plików, odbierania dokumentów elektronicznych,
zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy
użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje3) ofertę sporządza się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;4) w celu złożenia oferty należy
zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u
dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view5) jeżeli dokumenty
elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”; 6) do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane w ustawie oraz w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum
(ZIP);7) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert;8) Wykonawca po upływie
terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty;9) dane
postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań pod adresem:
https://platformazakupowa.pl ze strony głównej z zakładki Postępowania lub pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza klikając opcję Postępowania.2. Sposób komunikowania
się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)1) w postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz przekazywanie
informacji (innych niż wskazanych w ust. 1) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) lub poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza2) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub numerem
referencyjnym nadanym przez zamawiającego;3) adres poczty elektronicznej do komunikacji
Wykonawców z Zamawiającym (e-mail): gops.swilcza@intertele.pl; 4) za datę przekazania
oświadczeń,
wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz informacji (innych niż wskazanych
w ust. 1) przyjmuje się datę ich przekazania na platformie -
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza lub wpłynięcia na ww. adres poczty elektronicznej;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza168, tel. (17) 85 60 338, fax (17) 85 60 338, e-mail:
gops.swilcza@intertele.pl;- inspektorem ochrony danych
osobowych u Zamawiającego jak wyżej jest Pan Daniel Panek, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
– biuro@mpls.com.pl;-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 1) Zakup doposażenia wraz z montażem do groty solnej Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach; 2) Zakup doposażenia wraz z montażem do sali doświadczania świata Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach,
numer referencyjny:
GOPS.26.2.2023, prowadzonym w trybie
podstawowym;-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dn.
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;- Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;- w odniesieniu
do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;-
posiada Pani/Pan:– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**
;– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;– prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;– prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;- w przypadku korzystania przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z
uprawnienia,o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;-
Zamawiający udostępnia dane
osobowe, o których mowa wart. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale
IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie;- przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz: sekcja III 3.15 ogłoszenia: * Wyjaśnienie:
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; ** Wyjaśnienie: Skorzystanie przez
osobę,której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa
w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są
przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; *** Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.
1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.26.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Zakup doposażenia wraz z montażem do groty solnej do Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach w zakresie:
1) tężnia solankowa;
2) ściany wyłożone płytami solnymi;
3) sufit wykonany w technologii imitacji stalaktytów wraz ze światłowodami 300 szt. – tzw. „gwieździste niebo”;
4)opaska drewniana wokół drzwi, soli;
5) oświetlenie awaryjne - oprawa oświetlenia awaryjnego przeznaczona do wskazywania oraz oświetlania drogi ewakuacyjnej podczas braku prądu;
6) grota sterowana czujnikiem obecności;
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 1 określa:
1) Załącznik nr 4a – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 1,
2) Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Zakup doposażenia wraz z montażem do sali doświadczania świata Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach w zakresie:
1) Tuba huraganowa - 2 szt.,
2) Panel lustrzany „9 kul” - 1 szt.;
3) Łóżko wodne 160 cm x 220 cm - 1 szt.;
4) Zestaw:
a. tapeta UV +/- 135 cm x +/- 220 cm - 1 szt.,
b. ramka do tapety UV (wskazanej w punkcie „a”) - 1 szt.
c. lampa UV LED - 1 szt.
5) Woda demineralizowana 100 litrów
6) Tablica świetlna tzw. „kolorowa ściana” - 1 szt.,
7) Kolumna wodna - 1 szt.,
8) Lustro akrylowe 2 mm - 3 szt.
9) Zestaw:
a. projektor - 1 szt.,
b. uchwyt ścienny do w/w projektora - 1 szt.
c. tarcza obrazkowa - 3 szt.,
d. tarcza żelowa - 1 szt.;
10) Baldachim światłowodów półkule - 1 szt.;
11) Pufa tzw. „sakwa” - 1 szt.;
12) Kolorowa drabina, tzw. „kolumna świetlna” z głośnikami - wersja mobilna - 1 szt.;
13) Sensoryczny sześcian LED - 1 szt.;
14) Klepsydra żelowa - 3 szt.;
15) Zestaw 18 piłeczek sensorycznych;
16) Zestaw do aromaterapii - 1 szt.;
17) Zestaw 7 kul lustrzanych dźwiękowych;
18) Lustrzane klocki 24 szt. - 1 komplet;
19) Lustrzane klocki 8 szt. - 1 komplet:
20) Zestaw do wykonywania ćwiczeń/zadań tzw. „zrozumieć uczucia” - 1 komplet;
21) Brokatowe kształty - 1 komplet;
22) Panel podświetlany A3 LED montowany do ściany - 2 szt.;
23) Ściana wodna - 1 szt.;
24. Podstawa muzyczna z głośnikami zewnętrznymi, radiem i wzmacniaczem - 1 szt.;
25) Pryzmy dźwiękowe;
26) Płyta CD z muzyką relaksacyjną - 4 szt.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 2 określa:
1) Załącznik nr 4b – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 2,
2) Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

38652100-1 - Projektory

38622000-1 - Lustra

41000000-9 - Woda zlewnicza i oczyszczona

30234300-1 - Płyty kompaktowe (CD)

32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe

43329000-5 - Zestawy sprzętu

32343000-9 - Wzmacniacze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określono w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
1) gdy zaistnieje konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wynikająca z wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) gdy zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, uwarunkowana: działaniem siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego, niemożliwego do przewidzenia i przeciwdziałania, uniemożliwiającego wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji dostawy, okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju,
3) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy.
3. Wskazane zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.
4. Zamawiający z powodu uzasadnionych merytorycznie przyczyn lub zmiany założeń projektu, których nie można było przewiedzieć na etapie postępowania, zastrzega sobie również możliwość:
a. zmiany rozpoczęcia - pierwszego dnia - terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
b. nie zrealizowania przedmiotu zamówienia i rozwiązania umowy - Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwać roszczenie finansowe w postaci np. kar czy dodatkowego wynagrodzenia - o tym fakcie Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą pisemną.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do sekcji III.3.6. ogłoszenia: 5)dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę poprzez Platformę, dostępną pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza lub poczty elektronicznej, na
wskazany w pkt 3 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415);Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7
ust. 1 tejże ustawy. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział IX pkt. 4 SWZ.
7. Wizja lokalna:
Zamawiający nie przewiduje możliwości i nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu
dokumentów.
8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty
ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.