eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wolsztyn › Budowa i modernizacja obiektów kubaturowych pełniących funkcje oświatowe i kulturalne w gminie Wolsztyn wraz z budową sieci wodociągowej do m. Nowa ObraOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja obiektów kubaturowych pełniących funkcje oświatowe i kulturalne w gminie Wolsztyn wraz z budową sieci wodociągowej do m. Nowa Obra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLSZTYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Wolsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 683474500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@wolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wolsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja obiektów kubaturowych pełniących funkcje oświatowe i kulturalne w gminie Wolsztyn wraz z budową sieci wodociągowej do m. Nowa Obra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47d56a75-bce3-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135142

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055670/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa i modernizacja obiektów kubaturowych pełniących funkcje oświatowe i kulturalne w gminie Wolsztyn wraz z budową sieci wodociągowej do m. Nowa Obra . Postępowanie obejmuje 5 zadań.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-47d56a75-bce3-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail: um@wolsztyn.pl; inwestycje@wolsztyn.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią rozdziału III pkt 1 i 2 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.1. Administrator danych osobowych: Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1,
64-200 Wolsztyn, um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
1.2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem:
iod@wolsztyn.pl
1.3. Cele przetwarzania | podstawa prawna | czas przechowywania:
a) Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego | art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w zw. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
b) Archiwizacja danych | art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach | okres przechowywania:
zgodnie z art. 78 ustawy PZP przez okres 4 lat;
c) Realizacja umowy z wybranym oferentem | art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
dane dotyczą przez okres trwania umowy | 5 lat od zakończenia umowy;
d) Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej w przypadku wybranego oferenta | art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości, ustawą o
podatku dochodowym, ustawą o podatku od towarów i usług | czas przechowywania 6 lat.
1.4. Odbiorcy danych:
a) osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych; Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (szczególnej kategorii danych);
b) podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
1.5. Przysługujące Pani/Panu prawa
a) Prawo żądania dostępu do danych - (zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 75
ustawy PZP);
b) Prawo żądania sprostowania danych - (zgodnie z art. 19.2 i art. 76 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w
zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
c) Prawo żądania usunięcia danych;
d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania - (zgodnie z art. 19.3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania);
e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki, 2 00-193 Warszawa.
1.6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1.7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób
pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): a) Prawo żądania dostępu do danych - (zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia zgodnie z art. 75 ustawy PZP);
b) Prawo żądania sprostowania danych - (zgodnie z art. 19.2 i art. 76 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w
zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
c) Prawo żądania usunięcia danych;
d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania - (zgodnie z art. 19.3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania);
e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki, 2 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis zakresu zadania nr 1
Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja poddasza budynku Przedszkola nr 1 w Wolsztynie celem utworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej”, tj. zmiana sposobu użytkowania poddasza na dwie sale przedszkolne wraz z niezbędnymi pomieszczeniami sanitarnymi oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, w szczególności poprzez dobudowę zewnętrznej stalowej klatki schodowej.
Zadanie nr 1 obejmuje w szczególności:
Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania poddasza istniejącego obiektu na dwie sale przedszkolne wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami sanitarnymi (toalety i zmywalnie naczyń) oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych zgodnie z Ekspertyzą techniczną pożarowo-budowlaną z lipca 2016 r. oraz postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 23 lipca 2016 r.
W zakresie ochrony p.poż. należy w szczególności wyposażyć poddasze budynku w system sygnalizacji pożarowej oraz zapewnić połączenie ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej, zapewnić dodatkowe wyjścia ewakuacyjne z pierwszego piętra oraz poddasza poprzez zewnętrzną ewakuacyjną stalową klatkę schodową, doposażyć poddasze w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, zamontować poszczególne drzwi w klasie EI30, wykonać okładziny drewnianej klatki schodowej o klasie odporności ogniowej EI30, wydzielić płytami gipsowo-kartonowymi i ocieplić palną konstrukcję dachu.
Ponadto zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe, zamurowania, przebudowę wejścia do budynku na elewacji wschodniej, impregnację ogniową wybranych elementów budynku, budowę ścian działowych, wyrównanie podłóg, wykonanie prac instalacyjnych i wykończeniowych (głównie na poddaszu), montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wykładzin obiektowych, a także wyposażenie zmywalni naczyń w meble ze stali nierdzewnej.

Dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych zgodnie z Ekspertyzą techniczną pożarowo-budowlaną z lipca 2016 r. oraz postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 23 lipca 2016 r. obejmuje:
a) Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru i połączenie ze stanowiskiem Kierowania PSP w sposób uzgodniony z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie (dotyczy poddasza).
b) Wykonanie zewnętrznej klatki schodowej.
c) Wyposażenie wszystkich dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne (dotyczy poddasza).
d) Zamontowanie przy każdym wyjściu z budynku, prowadzącym na zewnętrzną klatkę schodową awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
e) Obudowanie drewnianej klatki schodowej (rozwiązanie systemowe) zapewniające klasę odporności ogniowej EI30 (dotyczy w szczególności drewnianych biegów schodów od piętra do poddasza z dwóch stron konstrukcji).
f) Wydzielenie zapewniające klasę odporności ogniowej EI30 (rozwiązanie systemowe) palnej konstrukcji dachu od adaptowanych pomieszczeń na poddaszu.
g) Zabezpieczenie drewnianej klatki schodowej i drewnianej konstrukcji dachu do stopnia co najmniej nierozprzestrzeniania ognia.
h) Zamknięcia pomieszczeń strychowych (nieprzeznaczonych na pobyt ludzi) drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30.
i) Wyposażenia budynku w zwiększoną liczbę gaśnic o 100% w stosunku do normatywu (dotyczy w szczególności wyposażenia poddasza obiektu).
j) Zabezpieczenie przejść instalacyjnych w kotłowni o średnicy powyżej 4 cm przepustami klasy min. EI60.
k) Poddać cyklinowaniu istniejącą podłogę drewnianą oraz pomalować farbą ogniochronną.

Powyższe elementy są integralną częścią zamówienia i należy je uwzględnić w wycenie zadania.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Wolsztyńskiego – decyzja nr 813/2016 z dnia 17.11.2017 r., sprawa nr AB.6740.1 98.2016.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 390 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według zasad opisanych w pkt. 5 rozdziału III SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis zakresu zadania nr 2
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Obra wraz z infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi”.
Zadanie nr 2 obejmuje w szczególności:
Budowę budynku świetlicy jako obiektu parterowego z poddaszem nieużytkowym, wolnostojącego, murowanego, wznoszonego w technologii tradycyjnej, z wszystkimi instalacjami, w tym instalacjami prowadzonymi na zewnątrz budynku. Rodzaje instalacji wewnętrznych:
- instalacja elektryczna,
- instalacja odgromowa,
- instalacja wodociągowa,
- instalacja kanalizacyjna,
- instalacja wentylacji, w tym wentylacji mechanicznej,
- instalacja klimatyzacji
- instalacja gazowa,
- instalacja grzewcza.

Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną, tj. wykonanie utwardzeń stanowiących komunikację wewnętrzną i drogę pożarową oraz miejsc postojowych. W zakresie zadania należy ująć także wykonanie zjazdu z drogi powiatowej.
Dane obiektu:
Powierzchnia użytkowa Pu=177,12 m2
Kubatura K=1295,56 m3
Wysokość budynku h=7,94 m.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego przez Starostę Wolsztyńskiego – decyzja nr 847/2021 z dnia 07.10.2021 r., znak AB.6740.593.2021.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 390 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według zasad opisanych w pkt. 5 rozdziału III SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis zakresu zadania nr 3
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Świętno”.

Zadanie nr 3 obejmuje w szczególności:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Świętno”. Zakres robót obejmuje termomodernizację obiektu oraz rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części sali gimnastycznej na sale dydaktyczne wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.
W ramach zadania nastąpi w szczególności: zmiana kubatury i powierzchni zabudowy istniejącego budynku, dostosowanie stalowej konstrukcji dachu sali gimnastycznej do przepisów przeciwpożarowych poprzez rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego i płatwi, malowanie farbami ogniochronnymi i ułożenie nowych płatwi oraz nowej płyty warstwowej. Ponadto przewiduje się zagospodarowanie terenu poprzez budowę drogi pożarowej i inne zmiany w zagospodarowaniu terenu.
Zakres robót obejmuje:
- roboty rozbiórkowe, w tym rozbiórkę dachu i ściany sali gimnastycznej,
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- roboty murarskie,
- wykonanie stropodachu z konstrukcją z płyt stropowych oraz dachu w konstrukcji drewnianej nad częściami rozbudowywanymi wraz z ociepleniem i warstwami pokrycia dachowego, wykonanie częściowo nowej konstrukcji i pokrycia dachu sali gimnastycznej wraz z zabezpieczeniem pożarowym,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż żaluzji zewnętrznych,
- termomodernizacja części istniejącej i rozbudowywanej (ściany, stropodachy), wykonanie elewacji,
- tynkowanie i szpachlowanie ścian, wykonanie posadzek,
- wykończenie wnętrz – okładziny ścian, sufitów, podłóg,
- dostawa i montaż elementów wyposażenia wnętrz oraz piłkochwytów w sali gimnastycznej,
- roboty branży drogowej – budowa drogi pożarowej, chodników, dojść, budowa zjazdu z drogi powiatowej,
- wykonanie nowego przyłącza gazu (dostawa zbiorników poza zakresem zamówienia),
- instalacja gazowa,
- kotłownia gazowa z montażem dwóch kotłów gazowych,
- instalacja wodociągowa,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja kanalizacji deszczowej
- rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacja wentylacji, w tym wentylacji mechanicznej
- instalacje teletechniczne i elektryczne, w tym odgromowa.

Dane obiektu:
Powierzchnia zabudowy istniejąca Pz = ok. 1486 m2,
W tym powierzchnia zabudowy do rozbiórki Pz rozb = 32,74 m2,
Powierzchnia zabudowy projektowana Pz proj =151,19 m2,
Powierzchnia użytkowa po przebudowie Pu=1919,74 m2,
Kubatura K=12 551,00 m3.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego przez Starostę Wolsztyńskiego – decyzja zamienna nr 95/2023 z dnia 01.03.2023 r., znak AB.6740.19.2023.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 390 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według zasad opisanych w pkt. 5 rozdziału III SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis zakresu zadania nr 4
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie”, tj. termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie, ul. Konopnickiej 1, działka nr 515/6, obręb 0003 m. Wolsztyn.
Zadanie nr 4 obejmuje w szczególności:
Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektu oraz realizację założonych w niej robót budowlanych, w szczególności (oznaczenia zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji):
- termomodernizację ścian budynku płytą styropianową fasadową o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła 𝝀=0,032 W/m∙K, gr. 14 cm – dotyczy części budynku oznaczonych A, A1 oraz C, gr. 15 cm – dla części budynku B, B1;
- termomodernizację ścian przyziemia na całym dostępnym obwodzie części obiektu oznaczonych A, A1, B, B1 oraz C płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła 𝝀=0,033 W/m∙K, gr. 14 cm do głębokości 1,0 m poniżej powierzchni gruntu (UWAGA JEST TO ZMIANA W STOSUNKU DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO) wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z technologią wykonania robót;
- nie należy wyceniać robót izolacyjnych w pasie ściany fundamentowej w obrębie podestów wejściowych, z wyłączeniem wejścia do kotłowni; w obrębie wejścia do kotłowni roboty izolacyjne i rozbiórkowe podestu realizowane wg wytycznych robót izolacyjnych do ścian fundamentowych piwnicznych;
- termomodernizacja ścian fundamentowych i ścian piwnic na całej wysokości (dotyczy części podpiwniczonej budynków oznaczonych A, A1 i łącznika do części B/B1) płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła 𝝀=0,033 W/m∙K, gr. 14 cm (UWAGA JEST TO ZMIANA W STOSUNKU DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO) wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z technologią wykonania robót;
- odtworzenie lub wykonanie od podstaw opaski wokół budynku:
• rozbiórka i ponowne odtworzenie istniejącej opaski/chodnika wokół budynku z kostki brukowej betonowej z obrzeżem/krawężnikiem po wykonaniu robót izolacyjnych (odtworzenie stanu istniejącego dla części obiektu podlegającego termomodernizacji);
• rozbiórka istniejącej opaski z wyeksploatowanej płyty chodnikowej betonowej i trylinki, utylizacja materiału z rozbiórki i ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm wraz z obrzeżem szer. 6 cm po wykonaniu robót izolacyjnych; szerokość opaski min. 50 cm (dla części obiektu podlegającego termomodernizacji);
• wykonanie opaski wokół obiektu podlegającego termomodernizacji poprzez ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm wraz z obrzeżem szer. 6 cm po wykonaniu robót izolacyjnych; szerokość opaski min. 50 cm (dla części obiektu podlegającego termomodernizacji w miejscach, w których dochodzi do bezpośredniego styku ściany z gruntem);
- termomodernizacja stropodachów wentylowanych dla części budynku oznaczonych A, A1, B1 oraz C przy użyciu sypkiego granulatu izolacyjnego o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła 𝝀=0,041 W/m∙K, gr. 25 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z certyfikatem NRO;
- termomodernizacja stropodachu części budynku B przy użyciu styropapy o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła 𝝀=0,041 W/m∙K, gr. 24 cm;
- wymiana instalacji odgromowej dla części obiektu podlegającej termomodernizacji;
- wymiana rynien i rur spustowych dla części podlegającej termomodernizacji;
- wymiana okien w częściach A, A1 oraz C, montaż żaluzji zewnętrznych sterowanych elektrycznie na wszystkich oknach elewacji południowej (sterowane pilotem lub przyciskiem, każda roleta indywidualnie) oraz wymiana drzwi zewnętrznych w całym budynku; parametry cieplne stolarki zgodne z obowiązującymi Warunkami technicznymi dla budynków i ich usytuowania;
- wymiana czterech sztuk daszków zlokalizowanych nad drzwiami w części A, A1, B1 oraz w łączniku pomiędzy częściami A1/B (wymiar jak daszki istniejące, montowane do ściany, nowa konstrukcja stalowa, przekrycie z poliwęglanu);
- wymiana nawierzchni schodów i podestów zewnętrznych na płytki zewnętrzne o właściwej klasie odporności na mróz i antypoślizgowości wraz z wymianą zewnętrznych pochwytów i balustrad na elementy ze stali nierdzewnej dla części obiektu A, A1, B, B1, łącznika pomiędzy częściami A1/B – łącznie 6 biegów schodowych;
- wymiana nawierzchni schodów, pochylni i podestów zewnętrznych na płytki zewnętrzne o właściwej klasie odporności na mróz i antypoślizgowości dla części obiektu D (łącznik) oraz demontaż i ponowny montaż istniejących balustrad ze stali nierdzewnej – łącznie dwa biegi schodowe/podesty;
- wymiana parapetów zewnętrznych w częściach budynku poddawanych termomodernizacji i wymianie okien;
- pełna i kompletna modernizacja kotłowni gazowej, tj. wymiana kotłów gazowych na potrzeby c.o. i c.w.u. (szacunkowa moc 220 kW) wraz z automatyką, pomp, zasobnika ciepłej wody, montaż nowego systemu detekcji gazu, wymiana instalacji kominowej, regulacja obiegów grzewczych i ich dostosowanie do docelowego stanu izolacyjności poszczególnych części obiektu (nie dotyczy części E, która posiada niezależne ogrzewanie gazowe niepodlegające wymianie);
- montaż zaworów termostatycznych na wszystkich istniejących grzejnikach w obiekcie;
- w pomieszczeniu dużej sali gimnastycznej (D): automatyzacja i regulacja pracy wentylacji, odzysk ciepła powietrza wywiewanego w wymienniku krzyżowym, demontaż ogrzewania promiennikowego, podłączenie do kotła kondensacyjnego, montaż nagrzewnic wodnych (ilość dostosowana do kubatury pomieszczenia);
- montaż bezkanałowej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w wymienniku krzyżowym w części D obiektu (duża sala gimnastyczna).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 390 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według zasad opisanych w pkt. 5 rozdziału III SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis zakresu zadania nr 5
Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej do m. Nowa Obra z rur PEHD w zakresie średnic 110-160 mm o łącznej długości ponad 2,5 km”
Zadanie nr 5 obejmuje w szczególności:
Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości łącznie ok. 2529m (w tym na długości 2503m z rur PE Ø 160mm i na długości 26m z rur PE Ø110mm) wraz z niezbędną armaturą (w tym hydranty w ilości 17 kpl.); przejścia pod drogami do wykonania metodą bezwykopową, a przejście pod dnem Kanału Północnego Obry – metodą przewiertu sterowanego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 390 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według zasad opisanych w pkt. 5 rozdziału III SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu:
1. WARUNKI DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2. WARUNKI DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3. WARUNKI DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, warunek opisano rozdziale II SWZ, w punkcie 7.

4. WARUNKI DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, warunek opisano rozdziale II SWZ, w punkcie 7.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem; a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a \w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

UWAGA 1):
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wskazane w
pkt.9.2.1 rozdziału II SWZ.
UWAGA 2):
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, podmiotowych
środków dowodowych (opisanych punkcie 9.2.1 rozdziału II ,w podpunktach b), c), d)) potwierdzających, że nie zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postepowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.1 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.2 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Formularz ofertowy.
2.Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych wart. 108 ust.1pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
a)naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
b)wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu.
3.Pełnomocnictwo:
• gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunków, o którym mowa w Rozdziale II pkt 7 SWZ, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
-sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
-czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6.Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty wykonawca załącza również oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium:
1) w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę jedynie w zakresie zadania nr 1
– w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
2) w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę jedynie w zakresie zadania nr 2
– w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
3) w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę jedynie w zakresie zadania nr 3
– w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)
4) w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę jedynie w zakresie zadania nr 4
– w wysokości 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
5) w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę jedynie w zakresie zadania nr 5
– w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
6) w przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż w zakresie jednego zadania
- w wysokości sumy odpowiednio ww. poszczególnych zadań
Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część, może wnieść wadium osobno dla każdej części, jak i łącznie w sposób umożliwiający zamawiającemu jednoznaczną identyfikację części, której wadium dotyczy.

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
-pieniądzu;
-gwarancjach bankowych;
-gwarancjach ubezpieczeniowych;
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). Wadium wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A., Oddział w Wolsztynie nr 40 1090 1607 0000 0000 6000 5544 w tytule przelewu powołując się na nazwę postępowania. Dokonanie przelewu oznacza transakcję bezgotówkową z rachunku na rachunek.

5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być GMINA WOLSZTYN.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
b) W przypadku ustanowienia pełnomocnika wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.2 rozdziału II SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
d) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
f) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia wskazano w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, przy użyciu służącej do tego funkcjonalności.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający, stosowanie do treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wykluczy:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.