eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › I etap modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w PolkowicachOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
I etap modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Polkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390309577

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mała 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76/840-14-90

1.5.8.) Numer faksu: 76/840-14-99

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zgzm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgzm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

I etap modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Polkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e263edd5-bf4d-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135079

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041933/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 I etap modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Polkowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e263edd5-bf4d-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone w rozdziale XIII SWZ.
-W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się:
a) przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
b) poczty elektronicznej na adres biuro@zgzm.pl (nie dotyczy składania ofert).
-Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”. Za pośrednictwem formularzy do komunikacji odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań, zawiadomień, zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi
-Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy to składania ofert z załącznikami) na adres email
Zamawiającego oraz adresy e-mail Wykonawców podane jako wiążące do komunikacji w toku postępowania

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa §12 Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 ws. ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016, str. 1; dalej RODO)informujemy, że:
1)Administrator danych: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
2)Inspektor Ochrony Danych: w sprawach z ochroną danych: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego ul. Mała 1, 59 – 100 Polkowice/ e-mail: iod@zgzm.pl
3)•Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego oraz udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego|art. 6, ust. 1 lit. c) RODO-wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w zw. z Ustawą z 11.09.2019 PZP
•Archiwizacja danych|art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z 14.07.1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
•Realizacja umowy z wybranym oferentem | art. 6 ust. 1 lit. b) RODO–przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres trwania umowy
4)Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 14.07.1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych jest to okres 5 lat, dla umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych jest to okres 10 lat, w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków unijnych okres wynikający z umowy na dofinansowanie projektu
5)Odbiorcy
•osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z 11.092019–PZP; Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. danych wrażliwych/szczególnej kategorii danych)
•Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
6)Przysługuje:
•Prawo żądania dostępu do danych-(zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 75 PZP)
•Prawo żądania sprostowania danych-(zg. z art. 19.2 i art. 76 PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników)
•Prawo żądania usunięcia danych-Zamawiający zastrzega ograniczenie tego prawa w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
•Prawo żądania ograniczenia przetwarzania-(zg. z art. 19.3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania)
•Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
7) Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia oferty, a w przypadku wybranej oferty do zawarcia umów oraz ich realizacji
2.Zamawiający informuje,że Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne z art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 ws. ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: AD.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja I etapu modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Polkowicach przy ul. Działkowej 20, który obejmuje budowę hali zasobni wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem w ciąg technologiczny. W ramach zadania zostanie wybudowana hala przyjęcia i wstępnego sortowania odpadów, plac manewrowy, plac technologiczny oraz inne elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania tego typu inwestycji i uzyskania niezbędnych pozwoleń. Inwestycja zrealizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej tj.
a) dokumentacji budowlanej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla całości przedsięwzięcia opisanego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz wprowadzeniem etapowania inwestycji. Etap I – budowa placu technologicznego (pozycja nr 3 w PZT), Etap II – pozostałe elementy zagospodarowania terenu
b) dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami niezbędnej dla potrzeb realizacji całego przedsięwzięcia
c) dokumentacji wykonawczej niezbędnej do realizacji całego przedsięwzięcia
d) dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie całości przedsięwzięcia
2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów
3. Przeprowadzenie dostawy maszyn i urządzeń technologicznych
4. Wykonanie montażu linii technologicznej oraz uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień wraz
z rozruchem technologicznym.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zainteresowany złożeniem Oferty dokonał wizji lokalnej na terenie istniejącego Zakładu Gospodarki Odpadami (dalej ZGO) w Polkowicach, zapoznał się ze stanem istniejącym, dokonał analizy dostępności miejsca, zapoznał się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi terenu przewidzianego pod lokalizację inwestycji oraz Zakładu, zebrał niezbędne dodatkowe informacje i przy ich uwzględnieniu przygotował Ofertę. Zgłaszanie zastrzeżeń, co do możliwości wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej będzie obciążało wyłącznie Wykonawcę. Zakres Robót przedstawionych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym będzie podlegał weryfikacji przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia technicznych możliwości realizacji danych Robót przed przystąpieniem do wykonywania dokumentacji projektowej, wszelkie zmiany zgłaszane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót objętych niniejszym zadaniem odpowiadających pod każdym względem wymaganiom Zamawiającego, zawartym w SWZ, a w szczególności w PFU, zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską oraz zgodnych z prawem polskim i UE.
Ilekroć w PFU opisano przedmiot zamówienia wskazując znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych nie gorszych niż pierwotne. Ilekroć w PFU opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych. Zgodnie z art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że określone przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Jedynie w sytuacji, kiedy Wykonawca będzie stosować materiały i urządzenia równoważne do opisanych powyżej, wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć Załącznik nr 13 - Oświadczenie o zastosowaniu rozwiązań równoważnych oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań. W sytuacji zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych i nie załączenia dokumentów na potwierdzenie równoważności lub załączenia dokumentów, które nie będą potwierdzały równoważności zaoferowanych rozwiązań - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Dokumenty składane na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań nie będą uzupełniane.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45251143-5 - Roboty budowlane w zakresie instalacji sprężających powietrze

45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45000000-7 - Roboty budowlane

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45262300-4 - Betonowanie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

42000000-6 - Maszyny przemysłowe

42996200-6 - Prasy do odpadów

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71323000-8 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Kryterium nr 1: Cena ryczałtowa brutto – 60%
2) Kryterium nr 2: Okres udzielonej gwarancji jakości na maszyny i urządzenia - 20%
Uwaga: Okres udzielonej przez Wykonawcę musi spełniać wymóg:
a) nie może być krótszy niż 24 miesiące,
b) nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.
Zamawiający informuje że, w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące lub w przypadku braku określenia przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający odrzuci taką ofertę. W przypadku podania dłuższego niż 36 miesięcy okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie najdłuższy okres gwarancji tj. 36 miesięcy.
3) Kryterium nr 3: Okres udzielonej gwarancji jakości na budynki, budowle, sieci i instalacje- 20%
Uwaga: Okres udzielonej przez Wykonawcę musi spełniać wymóg:
a) nie może być krótszy niż 36 miesięcy,
b) nie może być dłuższy niż 48 miesięcy.
Zamawiający informuje że, w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku braku określenia przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający odrzuci taką ofertę. W przypadku podania dłuższego niż 48 miesięcy okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie najdłuższy okres gwarancji tj. 48 miesięcy.
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.
Ocena oferty = K1 + K2 + K3
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie i w SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości na maszyny i urządzenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości na budynki, budowle, sieci i instalacje

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4.000.000,00 (cztery miliony) zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym niniejszego zamówienia, tj.: roboty budowlane polegające na budowie sortowni odpadów lub budynku przemysłowego lub hali stalowej o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w formule „zaprojektuj i wybuduj”
lub alternatywnie
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jeden kompletny projekt budowlano-wykonawczy o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym niniejszego zamówienia, i co najmniej jedną robotę budowlaną o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym niniejszego zamówienia, tj.: roboty budowlane polegające na budowie sortowni odpadów lub budynku przemysłowego lub hali stalowej o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawę i montaż co najmniej jednej linii technologicznej do przetwarzania odpadów z selektywnej zbiórki o nominalnej mocy przerobowej na 1 zmianę minimum 5.000,00 Mg/rok
lub alternatywnie
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawę i montaż co najmniej jednej linii technologicznej do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o nominalnej mocy przerobowej na 1 zmianę minimum 20.000,00 Mg/rok.

c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże dysponowanie następującymi osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:
- Min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą minimum 5 – letnie doświadczenie;
- Min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, posiadającą minimum 5 – letnie doświadczenie;
- Min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą minimum 5 – letnie doświadczenie;
- Min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej, posiadającą minimum 5 – letnie doświadczenie;
- Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym minimum 5-letnie doświadczenie w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień;
- Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy tej branży;
- Kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót tej branży;
- Kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie w w/w specjalności.

Zamawiający uznaje, iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień.

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,
o których mowa w rozdz. VIII. pkt 2 ppkt 4) lit. a) i b) niniejszej SWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
- co najmniej jeden z nich wykaże samodzielnie spełnienie warunku udziału, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 2 ppkt 4) lit. a) i b) niniejszej SWZ;
Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, tzn. warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie wymaganą przez Zamawiającego ilość zamówień, ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie ilości zamówień wymaganych przez Zamawiającego.
- łącznie wykażą spełnianie pozostałych warunków udziału w postępowaniu
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, gdy podmiot udostępniający zdolność techniczną lub zawodową wykaże samodzielnie spełnienie warunku udziału, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 2 ppkt 4) lit. a) i b) niniejszej SWZ.
5. Dodatkowe informacje o Wykonawcach polegających na zasobach innych podmiotów oraz o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zawarte zostały w rozdziale XI i XII niniejszej SWZ.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, poniżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym również oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi
stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 10 do SWZ;
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi
Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 11 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Wykonawca wezwany do złożenia podm. śr.dowodowych,nie jest zob. do ich złożenia,jeśli Zamawiający posiada je w swojej dyspozycji i jeśli Wykonawca wskaże te śr. oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność–zał.8 do SWZ
2.W syt. dobrowolnego złożenia z ofertą dok. nie wymaganych na tym etapie od Wykonawcy i braku ośw. o aktualności dok. z pkt.1,Wykonawca zostanie wezwany do ich złożenia-art.274 ust.1Pzp. W przyp. złożenia ośw. o aktualności dok. i złożeniu do oferty dok. niekompletnych/zawierających błędy,Wykonawcę wezwie się do ich złożenia/poprawienia/uzupełnienia-art.128 ust.1 Pzp
3.W zakr. nieuregulowanym Pzp/SWZ do oświadczeń i dok. składanych przez Wykonawcę stosuje się. rozp. MRPiT z23.122020 ws. podmiotowych śr. dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozp. Prezesa RM z 30.12.2020 ws. sposobu sporządzania i przekazywania inf. oraz wymagań technicznych dla dok. elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w post. o udzielenie zam. publ.
Do oferty Wykonawca dołącza
1.aktualne na dzień składania ofert ośw. o spełnianiu warunków udziału w post. oraz o braku podst do wykluczenia-art.125 ust.1 PZP uwzgl. przesłanki wykluczenia z post. z Ustawy z13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp. narodowego-dalej Ustawa z 13.04.2022–Zał.2 do SWZ
2.odpis/informację z KRS/CEiDG/innego właściwego rejestru, potw.,że osoba działająca w im. Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.Podmioty wyst. wspólnie-dot. każdego z Wykonawców oraz podm. udost. zasoby z art.118 PZP oraz podwykonawcy niebędącego pod. udost. zasoby-o ile jest znany
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania poza granicami RP,zamiast dok. z pkt.1–dokument/y wystawione w kraju, gdzie ma siedzibę/miejsce zamieszkania, potw.,że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezent. W przyp. wskazania dostępności ww. dok. pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostęp. i bezpłatnych baz danych-przedstawia tłumaczenie dok. na j.polski
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dok.,jeżeli Zamawiający może je uzyskać z bezpłatnych i ogólnodost. baz danych,o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do dok.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy,podmiotu udost. zasoby lub podwykonawcy niebędącego podm. udost. zasoby-o ile jest już znany,działa osoba,której umocowanie do jego reprezent. nie wynika z wymaganych dok.,Zamawiający może żądać pełnomocnictwa/innego dok. potw. umocowanie do reprezent.
3.pełnomocnictwo/inny dok. potw. umocowanie do reprezent. Wykonawcy,jeżeli w jego im. działa osoba,której umocowanie do repr. nie wynika z dok. z pkt.2
W syt. Wykonawców wsp. ubiegających się o udzielenie zam. do oferty dołączają pełnomocnictwo/inny dok. potw. umocowanie do reprezent. Wykonawców wsp. ubiegających się o udzielenie zam. publ.,podpisane odp. przez osoby umocowane do repr. tych Wykonawców
4.oświadczenie-które roboty budowlane,dostawy/usługi wykonają poszcz. Wykonawcy–Zał.3 do SWZ-dot. Wykonawców wsp. ubiegających się o udzielenie zam.-w tym sp.cywilne-art.117ust.4 PZP
5.zobowiązanie podmiotu udost. zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb. zasobów na do realizacji zam. lub inny podmiotowy śr. dowodowy potw.,że Wykonawca realizując zam. będzie dysponował niezb. zasobami tych podm.–Zał.4 do SWZ-dot. Wykonawcy,który polega na zdolnościach/syt. podm. udost. zasoby
6.z oświadczeniem z pkt.1-oświadczenie podm. udost. zasoby,potw. brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w post/kryteriów selekcji,w zakr. powoływania się na jego zasoby,uwzgl. przesłanki wykluczenia z post. z Ustawy z13.04.2022–Zał.5do SWZ-w syt. polegania na zdolnościach lub syt. podm. udost. zasoby
7.oświadczenie podmiotu potw. brak podstaw wykluczenia-Zał.6do SWZ-w syt. powierzenia wykonania części zam. podwykonawcy niebędącym podm. udost. zasoby-wykazanie spełnienia warunków udziału w post.-jeśli jest znany

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami rozdziału X ust. A pkt 3 SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. A pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X ust. A pkt 4 SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. B pkt 1 ppkt 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane” – co winno mieć odzwierciedlenie w oświadczeniu składanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy bowiem traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ (m.in. w §11 Umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy pomocy Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający może, ale nie musi, przeprowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
2. Zamawiający na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy pzp ograniczy, stosując kryteria oceny ofert, liczbę wykonawców zaproszonych do negocjacji do 3 wykonawców, których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIX SWZ.
3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3, zamawiający kontynuuje postępowanie.
4. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji, w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu złożyli oferty, o wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
2) których oferty zostały odrzucone,
3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
7. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
8. Negocjacje, o których mowa w pkt 7 nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ oraz będą dotyczyły wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
9. Po zakończeniu negocjacji ze wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych w terminie nie krótszym niż 5 od dnia przekazania zaproszenia.
10. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
11. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży oferty dodatkowej, wówczas wiążąca będzie oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
12. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
13. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
14. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835), zwanej w dalszej części niniejszego punktu SWZ „ustawą”:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy.
3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 ustawy jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej.
6. Karę pieniężną, o której mowa w art. 7 ust. 6 ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.