eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO WRAZ Z AKCESORIAMI DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A.Ogłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO
WRAZ Z AKCESORIAMI DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed SA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020126777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Legnicka 40

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-674

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 717711775

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargigz@dolmed.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolmed.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO
WRAZ Z AKCESORIAMI DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5fc47af-c19b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dolmed.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się wyłącznie
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj: poprzez platformę do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego dostępną pod adresem: https://dolmed.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
(zwaną dalej platformą przetargową lub platformą), w wierszu oznaczonym nazwą oraz znakiem sprawy wskazanym w SWZ.
2. Wszystkie dokumenty (ofertę oraz oświadczenia) składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - WYŁĄCZNIE POPRZEZ PLATFORMĘ PRZETARGOWĄ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://dolmed.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://dolmed.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z platformy przetargowej - wskazane są na stronie internetowej platformy przetargowej pod adresem: https://dolmed.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA, ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 – 16:00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników platformy przetargowej.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty), dopuszczone są jedynie formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2247). Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przesyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np. formatem .rar
7. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452): „Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo,
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1,umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru”.
8. Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczące Wykonawcy/podmiotu udostępniającego
zasoby/każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), sporządza się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Zamawiający informuje, że platforma przetargowa umożliwia jednorazowe przesłanie plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 150MB. W związku z tym większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku w celu nieprzekroczenia ww. wielkości.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A. ul. Legnicka 40, 53-
674 Wrocław;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej inspektor@dolmed.pl lub pod numerem telefonu: 71 77 11 722,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DIG.290.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń, zainstalowaniem i uruchomieniem specjalistycznego sprzętu stomatologicznego wraz z akcesoriami
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
WYMAGANY ROK PRODUKCJI NIE STARSZY NIŻ 2022
1. UNIT STOMATOLOGICZNY NR 1-1 SZT.
2. UNIT STOMATOLOGICZNY NR 2-1 SZT.
3. LAMPA POLIMERYZACYJNA – 2 SZT.
4. KRZESŁA DLA LEKARZY I ASYSTY - 2 ZESTAWY
5. KOMPRESOR Z OSUSZACZEM – 1 SZT.
6. POMPA SSĄCA – 1 SZT.
7. MIKROSKOP STOMATOLOGICZNY - 1 SZT.
DODATKOWE WYMAGANIA
1 Szkolenia: Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji oraz sposobu wykorzystania urządzeń do realizacji badań: - do 10 osób, - czas trwania min 2h
2 Gwarancja: Cały przedmiot zamówienia - minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru (bez wad). Pełna gwarancja na serwis i części 12 miesięcy. Od 13 do 60 miesiąca serwis, czyli koszty dojazdu i pracy odpłatne. W okresie od 13 do 60 miesiąca części zamienne określane jako niezużywające się będą nieodpłatne.
3 Serwis:
1. Dostępność serwisu: poniedziałek-piątek 8 godzin dziennie
2. Reakcja serwisu: na telefon, mail, 1 godzina
3. Czas przystąpienia serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy nie dłuższy niż 24 godziny.
4. Czas naprawy nie dłuższy niż 3 dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy) od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach czas usunięcia awarii będzie mógł ulec wydłużeniu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym dodatkowego terminu na naprawę sprzętu, z opcją udostępnienia
na wniosek Zamawiającego na czas naprawy sprzętu zastępczego lub podzespołu zastępczego o porównywalnych parametrach techniczno-użytkowych.
5. Przeglądy serwisowe: wg zaleceń producenta, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Koszty przeglądów w trakcie trwania gwarancji wliczone w wartość zamówienia.
6. Okres dostępności części zamiennych lub usługi naprawy dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia od daty sprzedaży przez co najmniej 10 lat.
7. Niezbędne aktualizacje oprogramowania systemowego i użytkowego unitu, w szczególności wynikające ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych.
4 Termin dostawy: do 2 tygodni od daty podpisania umowy
5 Napięcie sieciowe: 220-230V
6 Dodatkowe:
1. Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
2. Paszport techniczny urządzeń
3. Deklaracja zgodności CE
4. Wszystkie produkty medyczne ujęte w opisie przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu na terenie UE.
5. Wszystkie wyroby medyczne ujęte w opisie zamówienia muszą być zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r.
6. Urządzenia nieużywane tj. fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, nie będące przedmiotem praw osób trzecich
7. Wykonawca jest zobowiązany we współpracy z Zamawiającym do podłączenia urządzenia do wody, kanalizacji, energii.
Treść oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo-cenowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), który stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnianiu (załącznik nr 2 do SWZ).
Zamówienie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w SWZ i ewentualnymi informacjami dla Wykonawców.
Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi składnikami sprzętowymi, oprogramowaniem, w tym podzespołami, elementami, materiałami i innymi składnikami sprzętowymi i programowymi niezbędnymi do jego uruchomienia i eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy oraz wniesienia przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia, jego zainstalowania, i uruchomienia oraz wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia.
Gwarancja i rękojmia:
1) Szczegóły dotyczące gwarancji i rękojmi zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy).
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na cały przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi.
3) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy (bez wad).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192000-2 - Meble medyczne

50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium najniższej ceny ryczałtowej ogółem brutto tj. 100%.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.:
Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa warunek udziału w tym zakresie.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie realizacje zamówień polegające na dostawie i montażu unitów stomatologicznych o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każde.
Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu należy złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzór załącznik nr 3 do SWZ).
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tych środków dowodowych tj.:
1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór załącznik nr 6 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym (szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) katalogi lub broszury informacyjne lub karty danych technicznych dla pozycji:1,2,3,5,6,7.
2) deklaracje zgodności CE dla pozycji 1,2,3,5,6,7.
Powyższe dokumenty należy złożyć w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. W świetle art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu w przypadku, gdy nie zostaną one złożone lub będą niekompletne.
3. Zamawiający wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) katalogi lub broszury informacyjne lub karty danych technicznych dla pozycji:1,2,3,5,6,7.
2) deklaracje zgodności CE dla pozycji 1,2,3,5,6,7.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę, która musi zawierać m. in.:
1) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) Formularz asortymentowo-cenowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
3) Dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bezpłatnych rejestrach, takich jak CEiDG lub KRS, pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, z zastrzeżeniem, że w przypadku ogólnie dostępnych rejestrów prowadzonych w innych językach niż język polski Zamawiający może żądać od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz;
5) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
6) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym;
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, sporządzone na podstawie wzoru
złącznik nr 5 do SWZ - o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy;
8) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 rozdziału VIII SWZ. Powyższe dokumenty należy złożyć w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pełnomocnictwa, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony pod rygorem nieważności i będzie dopuszczalna w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualizacja danych Wykonawcy nie stanowi zmiany umowy wymagającej aneksu.
2. Dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy:
1) wystąpi siła wyższa, która w bezpośredni sposób wpłynie na okoliczności realizacji umowy,
2) wystąpi gwałtowna dekoniunktura lub inne nieprzewidziane okoliczności, niezależne od żadnej ze Stron (gospodarcze, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy.
3) wystąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o ile wydłużenie to będzie uzasadnione przyczynami o obiektywnym charakterze.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
1) zaprzestania wytwarzania przez producenta przedmiotu umowy,
2) zaproponowania przez Wykonawcę produktu o korzystniejszych parametrach dla Zamawiającego.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dolmed.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.