eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO WRAZ Z AKCESORIAMI DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A.Ogłoszenie z dnia 2023-04-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO
WRAZ Z AKCESORIAMI DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed SA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020126777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Legnicka 40

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-674

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 717711775

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargigz@dolmed.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolmed.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://dolmed.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO
WRAZ Z AKCESORIAMI DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5fc47af-c19b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00167299

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135053

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DIG.290.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 327453,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń, zainstalowaniem i uruchomieniem specjalistycznego sprzętu stomatologicznego wraz z akcesoriami
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
WYMAGANY ROK PRODUKCJI NIE STARSZY NIŻ 2022
1. UNIT STOMATOLOGICZNY NR 1-1 SZT.
2. UNIT STOMATOLOGICZNY NR 2-1 SZT.
3. LAMPA POLIMERYZACYJNA – 2 SZT.
4. KRZESŁA DLA LEKARZY I ASYSTY - 2 ZESTAWY
5. KOMPRESOR Z OSUSZACZEM – 1 SZT.
6. POMPA SSĄCA – 1 SZT.
7. MIKROSKOP STOMATOLOGICZNY - 1 SZT.
DODATKOWE WYMAGANIA
1 Szkolenia: Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji oraz sposobu wykorzystania urządzeń do realizacji badań: - do 10 osób, - czas trwania min 2h
2 Gwarancja: Cały przedmiot zamówienia - minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru (bez wad). Pełna gwarancja na serwis i części 12 miesięcy. Od 13 do 60 miesiąca serwis, czyli koszty dojazdu i pracy odpłatne. W okresie od 13 do 60 miesiąca części zamienne określane jako niezużywające się będą nieodpłatne.
3 Serwis:
1. Dostępność serwisu: poniedziałek-piątek 8 godzin dziennie
2. Reakcja serwisu: na telefon, mail, 1 godzina
3. Czas przystąpienia serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy nie dłuższy niż 24 godziny.
4. Czas naprawy nie dłuższy niż 3 dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy) od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach czas usunięcia awarii będzie mógł ulec wydłużeniu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym dodatkowego terminu na naprawę sprzętu, z opcją udostępnienia
na wniosek Zamawiającego na czas naprawy sprzętu zastępczego lub podzespołu zastępczego o porównywalnych parametrach techniczno-użytkowych.
5. Przeglądy serwisowe: wg zaleceń producenta, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Koszty przeglądów w trakcie trwania gwarancji wliczone w wartość zamówienia.
6. Okres dostępności części zamiennych lub usługi naprawy dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia od daty sprzedaży przez co najmniej 10 lat.
7. Niezbędne aktualizacje oprogramowania systemowego i użytkowego unitu, w szczególności wynikające ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych.
4 Termin dostawy: do 2 tygodni od daty podpisania umowy
5 Napięcie sieciowe: 220-230V
6 Dodatkowe:
1. Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
2. Paszport techniczny urządzeń
3. Deklaracja zgodności CE
4. Wszystkie produkty medyczne ujęte w opisie przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu na terenie UE.
5. Wszystkie wyroby medyczne ujęte w opisie zamówienia muszą być zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r.
6. Urządzenia nieużywane tj. fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, nie będące przedmiotem praw osób trzecich
7. Wykonawca jest zobowiązany we współpracy z Zamawiającym do podłączenia urządzenia do wody, kanalizacji, energii.
Treść oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo-cenowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), który stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnianiu (załącznik nr 2 do SWZ).
Zamówienie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w SWZ i ewentualnymi informacjami dla Wykonawców.
Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi składnikami sprzętowymi, oprogramowaniem, w tym podzespołami, elementami, materiałami i innymi składnikami sprzętowymi i programowymi niezbędnymi do jego uruchomienia i eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy oraz wniesienia przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia, jego zainstalowania, i uruchomienia oraz wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia.
Gwarancja i rękojmia:
1) Szczegóły dotyczące gwarancji i rękojmi zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy).
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na cały przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi.
3) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy (bez wad).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33192000-2 - Meble medyczne

50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 23-03-2023r. została złożona oferta Wykonawcy MARRODENT Sp. z o.o., ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała, która podlega odrzuceniu, z uwagi na niezgodność oferty z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.