eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myszków › Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu MyszkowskiegoOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 152180808

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pułaskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Myszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34/31-59-100

1.5.8.) Numer faksu: 34/31-59-160

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mariola.majchrzak@powiatmyszkowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmyszkowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb90df31-c247-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134363

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051277/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego - 2 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatmyszkowski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatmyszkowski.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://powiatmyszkowski.logintrade.net/ oraz poczty elektronicznej wskazanej w rozdziale I ust. 1 SWZ.
2. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tzn. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 17.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Powiat Myszkowski z siedzibą w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6, NIP 577 197 51 85, REGON 152180808, w jego imieniu Starosta Myszkowski;
b) Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych w / Powiecie Myszkowskim / z którym można się skontaktować pod adresem: iod@powiatmyszkowski.pl,
tel. 34/315 91 00;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego – 2 części (znak sprawy: IR.272.1.3.2023) – odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu – podmiot przetwarzający, z którym została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o zamówienie publiczne oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.1 ustawy Pzp.;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat
w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): g) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
17.2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
17.3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
17.4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.272.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1789071,30 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1732160,73 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Część I - Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego obejmująca cztery zadania:
1.1.1. Zadanie I - Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 2
im. H. Kołłątaja w Myszkowie.
Przedmiotem inwestycji jest budowa bieżni 4-torowej poliuretanowej – 104x5,5m, budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej – 44,2x32,1 m
oraz drenaż, ciągi pieszo-jezdne, oświetlenie, ogrodzenie i elementy małej architektury. Budowa boiska trawiastego wraz z instalacją nawadniającą nie stanowi zakresu przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Załącznik Nr 1a) – Projekt budowlany,
Załącznik Nr 1.1a) – Projekt architektoniczno-budowlany,
Załącznik Nr 1.2a) – Mapa do celów projektowych Nr 1,
Załącznik Nr 1.3a) – Mapa do celów projektowych Nr 2,
Załącznik Nr 1.4a) – Mapa do celów projektowych Nr 3,
Załącznik Nr 1b) – Przedmiar ETAP 1,
Załącznik Nr 1c) – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR).
1.1.2. Zadanie II – Modernizacja boisk przy Zespole Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.
Przedmiotem inwestycji jest remont zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku sportowym na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie wraz
z remontem boisk sportowych oraz wymianą wyposażenia. Obiekt budowlany jest położony w miejscowości Myszków na działce nr ew. 3749/2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Załącznik Nr 2a) – Projekt budowlany,
Załącznik Nr 2.1a) – Projekt zagospodarowania działki,
Załącznik Nr 2b) – Przedmiar,
Załącznik Nr 2c) – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR),
Załącznik Nr 3) – Granulat Zadanie 2

1.1.3. Zadanie III – Modernizacja istniejących budynków socjalnych kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół
w Żarkach.
Przedmiotem inwestycji jest remont zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku sportowym na terenie Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach. Obiekt budowlany położony jest w miejscowości Żarki na działce nr ew. 2480/2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Załącznik Nr 3a) – Projekt budowlany,
Załącznik Nr 3.1a) – Rys. zaplecze ZS
Załącznik Nr 3b) – Przedmiar ZS Żarki zaplecze,
Załącznik Nr 3c) – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – (STWIOR zaplecze ZS Żarki).
1.1.4. Zadanie IV – Budowa boiska do piłki siatkowej – plażowej przy Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach.
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do piłki siatkowej - plażowej przy Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. Obiekt budowlany położony jest w miejscowości Żarki na działce nr ew. 2480/2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Załącznik Nr 4a) – Projekt budowlany,
Załącznik Nr 4.1a) – Rys. – boisko plażowe,
Załącznik Nr 4b) – Przedmiar boiska piłka plażowa.
Załącznik Nr 4c) – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR).
1.1.5. Minimalny wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi na Przedmiot zamówienia w zakresie Części I wynosi 36 miesięcy a maksymalny 84 miesiące. Gwarancja producenta materiałów i urządzeń może być dłuższa niż gwarancja Wykonawcy. Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert, o których mowa w Rozdziale XI ust.3 SWZ.
1.3. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.4. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
1.5. Warunki wypłaty wynagrodzenia w zakresie Części I i Części II postępowania zostały określone w projektach umów.

4.2.5.) Wartość części: 1732160,73 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny dla Części I:
3.1. Cena brutto – waga 60%;
3.2. Okres gwarancji jakości i rękojmi – waga 40%;

3.3. Sposób obliczenia punktów w kryterium – Cena brutto (C) – waga 60%
C=(Cmin/Cbad) x 60% przy czym 1%=1 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad – zaoferowana cena brutto
C- ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.
Maksymalną ilość punktów – 60 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczona z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku. Punkty za kryterium „Cena brutto” zostaną przyznane na podstawie ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

3.4. Sposób obliczenia punktów w kryterium – Okres gwarancji jakości
i rękojmi (G) – waga 40%
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia w tym na zamontowane materiały i urządzenia na okres wskazany w ofercie
Wykonawcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru końcowego robót (bez uwag). Gwarancja producenta materiałów i urządzeń może być dłuższa niż gwarancja Wykonawcy.

Punkty za kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi” zostaną przyznane na podstawie okresu, tj. ilości miesięcy - wskazanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
Najwyższą ilość punktów Zamawiający przyzna Wykonawcy, który wskaże najdłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem okresów wskazanych przez Zamawiającego, tj. minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny 84 miesiące.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi wynoszący:
- 84 miesiące otrzyma 40 punktów
- 72 miesiące otrzyma 30 punktów
- 60 miesięcy otrzyma 20 punktów
- 48 miesięcy otrzyma 10 punktów
- 36 miesięcy otrzyma 0 punktów
Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu w miesiącach, określając deklarowany termin jako 36, 48, 60, 72 lub 84 miesiące. Najkrótszy okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi 36 miesięcy – oznacza to, że w sytuacji gdy Wykonawca poda okres krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca określi okres gwarancji jakości i rękojmi dłuższy niż 84 miesiące, to zamawiający do obliczeń będzie poprzyjmował okres 84 miesięcy; natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji jakości i rękojmi zadeklarowanego w ofercie. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji jakości i rękojmi Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy. Podanie długości okresu gwarancji jakości i rękojmi w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych 36, 48, 60, 72 lub 84 miesięcy „w dół” i pełnych punktów wskazanych powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca poda długość okresu gwarancji jakości i rękojmi w przedziale pomiędzy 36 a 84 miesiące, wyrażoną inną liczbą niż 36,48, 60, 72, 84 Zamawiający przy wyliczeniu ilości punktów dokona zaokrąglenia „w dół” (np. gdy Wykonawca poda okres gwarancji jakości i rękojmi wynoszący 38 miesięcy otrzyma ilość punktów odpowiednią dla okresu 36 miesięcznego); natomiast sama umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem okresu zadeklarowanego w ofercie.
W przypadku gdy Wykonawca poda długość okresu gwarancji jakości i rękojmi liczoną
w miesiącach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych 36, 48, 60, 72 lub 84 miesięcy „w dół”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności Nadzoru Inwestorskiego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego, pn.: Budowa
i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego obejmującego:

Zadanie I – Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie;

Zadanie II – Modernizacja boisk przy Zespole Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego
w Myszkowie;

Zadanie III – Modernizacja istniejących budynków socjalnych kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Żarkach;

Zadanie IV – Budowa boiska do piłki siatkowej – plażowej przy Zespole Szkół
im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach.

Szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik Nr 13 do SWZ – Projektowane
postanowienia umowne w zakresie Części II.
1.2.2. Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem inwestorskim przedstawia dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiary robót określone w Części I niniejszego postepowania.
1.3. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.4. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
1.5. Warunki wypłaty wynagrodzenia w zakresie Części I i Części II postępowania zostały określone w projektach umów.

4.2.5.) Wartość części: 56910,57 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny dla Części II:
4.1. Cena brutto – waga 60%;
4.2. Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej– waga 40%;

4.3. Sposób obliczenia punktów w kryterium – Cena brutto (C) – waga 60%
C=(Cmin/Cbad) x 60% przy czym 1%=1 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad – zaoferowana cena brutto
C- ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.
Maksymalną ilość punktów – 60 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczona z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku. Punkty za kryterium „Cena brutto” zostaną przyznane na podstawie ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

4.4. Sposób obliczenia punktów w kryterium – Doświadczenie Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej (D) – waga 40%

Zamawiający w ramach kryterium „Doświadczenie Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej” będzie przyznawał punkty za doświadczenie osoby wskazanej w Rozdziale III, ust.1 pkt 1.2, ppkt 1.2.4, pozycja 1.2.4.5 SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że osoba pełniąca funkcję „Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej” posiada doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej lub pełnieniu funkcji kierownika budowy lub pełnieniu funkcji kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej na:

- jednym zamówieniu obejmującym budowę lub przebudowę lub remont lub rozbudowę boiska sportowego – otrzyma 20 punktów;
- dwóch lub więcej zamówieniach obejmujących budowę lub przebudowę lub remont lub rozbudowę boiska sportowego – otrzyma 40 punktów;

Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej w tabeli w Formularzu ofertowym w zakresie Części II stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ w sposób precyzyjny. Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie tylko jednej osoby przewidywanej jako Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, która jednocześnie będzie wykazywana w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego
w Rozdziale III, ust.1 pkt 1.2, ppkt 1.2.4, pozycja 1.2.4.5 SWZ.

W przypadku, gdy opis doświadczenia będzie niejednoznaczny lub niepozwalający na jego ocenę Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za taki opis, z zastrzeżeniem art.223 ust.1 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy Wykonawca:
a) wskaże więcej niż jedną osobę, jako Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej Zamawiający będzie brał pod uwagę tę osobę, która w ramach doświadczenia uzyska najwyższą liczbę punktów (będzie posiadała największe doświadczenie). Osoba ta będzie zobowiązana do pełnienia wyznaczonej funkcji
w ramach realizacji niniejszego zamówienia i będzie wpisana z imienia i nazwiska do umowy jako pełniąca tę funkcję;
b) nie wykaże doświadczenia Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej – Zamawiający przyzna Wykonawcy w ramach niniejszego kryterium oceny ofert 0 punktów;
c) nie wypełni tabeli w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznika nr 2 do SWZ – Zamawiający przyzna Wykonawcy w ramach niniejszego kryterium oceny ofert 0 punktów;
d) w wyniku weryfikacji przez Zamawiającego spełnienia warunku udziału
w postępowaniu, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego (np. w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp) Wykonawca dokona zmiany osoby spełniającej warunek udziału w postępowaniu opisany w Rozdziale III, ust.1 pkt 1.2,
ppkt 1.2.4, pozycja 1.2.4.5 SWZ, niezależnie od wskazanego doświadczenia nowego Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej Zamawiający przyzna Wykonawcy w ramach niniejszego kryterium oceny ofert 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały określone.

1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów|
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie;

1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie Części I (Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego – 4 zadania), jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.2.4.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie dwieście tysięcy złotych) obejmującą budowę lub przebudowę boiska o nawierzchni poliuretanowej
o powierzchni minimum 500 m2.
1.2.4.2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
1.2.4.3. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
1.2.4.4. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uwagi:
1. Zamawiający dopuszcza posiadanie przez 1 osobę więcej niż jednego
z ww. uprawnień.
2. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220
z późn. zm.).
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie Części II (Usługa nadzoru inwestorskiego), jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.2.4.5. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru budowlanego posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
1.2.4.6. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
1.2.4.7. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uwagi:
1. Zamawiający dopuszcza posiadanie przez 1 osobę więcej niż jednego
z ww. uprawnień.
2. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220
z późn. zm.).
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W zakresie Części I i Części II Zamawiający wymaga złożenia:
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1.1. W zakresie Części I:
2.1.1.1. wykazu robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz
o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2.1.1.2. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ;
2.1.2. W zakresie Części II:
2.1.2.1. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1.4.1. oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV, ust.1, pkt 1.2. SWZ,
1.4.2. odpis lub Informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
1.4.3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w Rozdziale IV, ust.1 pkt 1.4.2. SWZ,
1.4.4. zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale I, ust.5, pkt 5.3 oraz 5.4 SWZ
w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,
1.4.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale I, ust.4, pkt 4.4. SWZ (oświadczenie, które usługi/roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – zamawiający dopuszcza złożenie tego oświadczenia na formularzu ofertowym);
1.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa
w Rozdziale IV, ust.1, pkt 1.4.2. SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.6. Zapisy Rozdziału IV, ust.1, pkt 1.4.3. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.7. Zapisy Rozdziału IV, ust.1, pkt 1.4.2. i pkt 1.4.3., pkt 1.4 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
2.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
2.5. Najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć kosztorysy na podstawie załączonych do SWZ przedmiarów robót zgodnie z postanowieniami § 4 ust.3 projektu umowy w zakresie Części I stanowiącej załącznik Nr 13 do SWZ.
2.6. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej: deliktowej i kontraktowej Przedmiotu umowy na sumę nie mniejszą niż 900.000,00 zł (bez franszyz i klauzul ograniczających odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń) zgodnie z postanowieniami § 15 projektu umowy w zakresie Części I.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium:
dla Części I w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
W zakresie Części II Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą określony w Rozdziale X SWZ.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
35 8279 0000 0100 2293 2001 0163

5. podając nazwę wpłacającego oraz informację czego wpłata dotyczy: wadium
Nr postępowania IR.272.1.3.2023 Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego – Część I;

Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia) w postaci elektronicznej. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia) w postaci elektronicznej.
8. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, poręczenie) wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową lub na adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatmyszkowski.pl, w wydzielonym odrębnym pliku
(np. .pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 98 ust.5 ustawy Pzp. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać znak sprawy oraz nazwę postępowania, do którego wadium jest wnoszone.
9. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania z ofertą, określony w Rozdziale X SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
9.1. upływu terminu związania z ofertą;
9.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
9.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
10.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
10.2. którego oferta została odrzucona;
10.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
10.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 10 SWZ, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
Szczegóły w Rozdziale VI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani
do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
4.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa
w art.112 ust.2 pkt 2) ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
i zrealizuje roboty budowlane/usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.4. W przypadku, o którym mowa w Rozdziale I, ust.4, pkt 4.2 i 4.3 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

18.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto w zakresie Części I i Części II.
18.2. W zakresie części I Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki.
W zakresie części II Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki.
18.3. Szczegóły dotyczące udzielenia zaliczki zostały opisane w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 12 do SWZ ( w zakresie Części I), załącznik nr 13 ( w zakresie Części II). Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy
w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
18.4. Zabezpieczenie zaliczki musi obejmować kwotę równą (100%) kwocie udzielanej zaliczki. Dokument gwarancji (lub poręczenia) musi bezwarunkowo gwarantować wypłatę na rzecz Zamawiającego całej kwoty zaliczki. Ważność dokumentu gwarancyjnego powinna mijać nie wcześniej niż w dniu zakończenia przedmiotu umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie Części I Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:
a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub inne czynniki zewnętrzne
i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia które miały wpływ na termin realizacji umowy;
b) gdy wystąpią, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne, ale na tyle niekorzystne i intensywne, że uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, w szczególności
z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy uznać w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub śniegu trwające powyżej następujących po sobie 3 dni, utrzymywanie się w ciągu kolejnych 3 dni temperatury niższej niż 0°C, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu
i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, przedłużający się okres zimy, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną uniemożliwiają prowadzenie robót,
c) zmianami będącymi następstwem działań organów administracji, w szczególności:
- przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp..;
- odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;
- zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, które te przepisy narzucają
lub powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;
d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; stan pandemii, epidemii, zmiany związane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich przebiegiem;
e) w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, w tym COVID-19 lub wprowadzenia w Polsce stanu o charakterze nadzwyczajnym, na należyte wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę stosownymi oświadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka może w szczególności dotyczyć:
˗ zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części,
˗ zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
˗ zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
f) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji technicznej warunkami geologicznymi (kategorie gruntu, itp. skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; Szczegółowy zakres zmian znajduje się w załączniku Nr 12 do SWZ. Szczegółowy zakres zmian w zakresie Części II znajduje się w załączniku Nr 13 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych dostępnej pod adresem https://powiatmyszkowski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
Przed przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający zaleca, aby Wykonawca we własnym interesie dla właściwego określenia koniecznych do wykonania prac
i kalkulacji ceny, dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji robót w celu zweryfikowania dokumentów opisujących przedmiot zamówienia ze stanem faktycznym oraz uzyskania ewentualnych informacji, które mogą być pomocne do określenia pełnego zakresu prac, dokonania wyceny robót i przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z Dyrekcją Szkół, tj. :
- w zakresie Zadania 1 z Zespołem Szkół Nr 2 w Myszkowie pod nr tel. 34 313 80 58, - w zakresie Zadania 2 i Zadania 3 z Zespołem Szkół im. E. Kwiatkowskiego
w Myszkowie pod nr tel. 34 313 28 40,
- w zakresie Zadania 4 z Zespołem Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach pod
nr tel. 34 314 80 24.
Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I, CZĘŚCI II
3.1. Termin wykonania zamówienia dla Części I, (tj. Zadania I, Zadania II, Zadania III i Zadania IV):
3.1.1. Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy;
3.1.2. Termin zakończenia robót: do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3.1.3. Termin zakończenia robót, o którym w pkt 3.1.2. powyżej jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji i obiektów w użytkowanie.
3.2. Termin wykonania zamówienia dla Części II:
3.2.1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych objętych nadzorem oraz w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawcy robót budowlanych w zakresie określonym w SWZ.
3.2.2. Planowany termin realizacji zadania inwestycyjnego – do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.