eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opoczno › Przeprowadzenie szkoleń/kursów dla słuchaczy i nauczycieli ze szkół z terenu powiatu opoczyńskiego w ramach projektów współfinansowanych ze środków UEOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeprowadzenie szkoleń/kursów dla słuchaczy i nauczycieli ze szkół z terenu powiatu opoczyńskiego w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatowa 1a

1.5.2.) Miejscowość: Opoczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 741 49 00

1.5.8.) Numer faksu: 44 741 49 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.opocznopowiat.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da8e04cc-9bf0-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie szkoleń/kursów dla słuchaczy i nauczycieli ze szkół z terenu powiatu opoczyńskiego w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da8e04cc-9bf0-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133845

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025499/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przeprowadzenie szkoleń/kursów dla słuchaczy i nauczycieli ze szkół z terenu powiatu opoczyńskiego w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„WSPIERAMY PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ – PODNIESIENIE JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057549

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IiZP.272.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I
Szkolenie w zakresie metodyki BIM oraz koordynacji pracy zespołowej

Zakres szkolenia
Tematyka zawierać będzie m. in.: proces i metodyka działania BIM, narzędzia związane z metodyką BIM, formaty wymiany danych, normy ISO, dokumenty związane z metodyka BIM w przebiegu procesu, tworzenie modeli BIM w oparciu o standardy i dobre praktyki, integracja danych z wielu źródeł
w środowisku do celów modelowania, koordynacja procesu tworzenia dokumentacji z modeli BIM (rysunki, zestawienia, kosztorysy, harmonogramy), wykrywanie oraz grupowanie kolizji, sprawdzanie poprawności modeli w zakresie logiki ich tworzenia oraz zapisów BEP, sprawdzanie kompletności zawartości informacyjnej modeli, przygotowanie modeli do upublicznienia (data drops, narady koordynacyjne, etc.), organizacja pracy zespołowej – podział zadań, wsparcie merytoryczne, etc., kontrola oraz raportowanie efektów pracy zespołu BIM, przygotowanie koordynacji wielobranżowej moderowanie oraz facylitacja narad koordynacyjnych.

Efekty:
Osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość przystąpienia do certyfikacji swoich kompetencji
w Europejskim Centrum Certyfikacji (ECC) BIM

Kompetencje jakie uzyska uczestnik
Nauczyciel po ukończeniu wsparcia uzyska następujące kompetencje: pozna zasady tworzenia modeli w oparciu o standardy norm ISO, pozna standardy pracy zespołowej w opracowywaniu modeli oraz koordynacji międzybranżowej; uczestnik pozna i ugruntuje wiedzę na temat BIMu jako procesu i metodyki działania.

Warunki szczegółowe
1. Liczba osób objętych szkoleniem 2 osoby (2 nauczycieli)
2. Czas trwania szkolenia: 32 godziny (4 dni, weekendowe tj. sobota, niedziela).
3. Uczestnikami/uczestniczkami szkolenia będą nauczyciele realizujący kształcenie zawodowe
z przedmiotów budowlanych zatrudnieni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
4. Wykonawca zapewni wykładowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego szkolenia.
5. Realizacja szkolenia zgodnie z zakresem szkolenia.
Nabyte umiejętności zostaną dokładnie określone w zaświadczeniu opracowanym przez Wykonawcę.
6. Termin szkolenia podany przez Wykonawcę wymaga wcześniejszej akceptacji Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
7. Właściwe udokumentowanie szkolenia na potrzeby realizacji projektu:
- przekazanie szczegółowego programu szkolenia;
- weryfikacja nabytych umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- potwierdzenie nabycia umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności, dziennika zajęć oraz przekazania ich Zamawiającemu po zakończonym szkoleniu.
8. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia opisujące zestaw nabytych kompetencji oraz liczbę godzin zrealizowanych zajęć określonych w pkt. 2.
9. Przedmiot zamówienia zawiera wydatki związane z pełną organizacją szkolenia, tj. m. in.: wynagrodzenie wykładowcy, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia wraz z opisem uzyskanych umiejętności, obsługę administracyjną, materiały szkoleniowe, odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację szkolenia, wynajęcie i eksploatacja sal, itp.
10. Termin wykonania: 4 miesiące od dnia podpisania umowy, nie później niż do 16.06.2023r
11. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: na terenie powiatu opoczyńskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 18500.00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II
Kurs diagnosty samochodowego

Zakres kursu
Tematyka zawierać będzie m. in.:
- Szkolenie Podstawowe: w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
- Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.
- Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych.
- Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badań technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem.
- Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:
a) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,
b) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,
c) w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

Kompetencje jakie uzyska nauczyciel
Nauczyciel po ukończeniu wsparcia uzyska kompetencje w zakresie diagnostyki samochodowej, przygotowania do egzaminu.

Warunki szczegółowe
1. Liczba osób objętych kursem 2 osoby (2 nauczycieli)
2. Czas trwania kursu: 116 godzin.
3. Uczestnikami/uczestniczkami kursu będą nauczyciele realizujący kształcenie zawodowe
w zakresie przedmiotów mechanicznych, samochodowych zatrudniony w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
4. Wykonawca zapewni wykładowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego kursu.
5. Zakres i realizacja kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.
6. Realizacja kursu zgodnie z zakresem kursu.
Nabyte umiejętności zostaną dokładnie określone w zaświadczeniu opracowanym przez Wykonawcę.
7. Harmonogram kursu opracowany przez Wykonawcę wymaga wcześniejszej akceptacji Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
8. Właściwe udokumentowanie kursu na potrzeby realizacji projektu:
- przekazanie szczegółowego programu kursu;
- weryfikacja nabytych umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- potwierdzenie nabycia umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności, dziennika zajęć oraz przekazania ich Zamawiającemu po zakończonym kursie.
9. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia opisujące zestaw nabytych kompetencji oraz liczbę godzin zrealizowanych zajęć określonych w pkt. 2.
10. Przedmiot zamówienia zawiera wydatki związane z pełną organizacją kursu m.in. wynagrodzenie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia kursu, odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym maszyny umożliwiające prawidłową realizację kursu i przygotowanie do egzaminu zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki szkolenia, wynajęcie i eksploatacja sal, sprzętu technicznego, wyposażenie sal niezbędnych do przeprowadzenia kursu, właściwe udokumentowanie przebiegu kursu o którym mowa w pkt. 8, zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu wraz z opisem uzyskanych umiejętności, obsługę administracyjną, materiały szkoleniowe, itp.
11. Termin wykonania: 4 miesiące od dnia podpisania umowy, nie później niż do 16.06.2023r.
12. Miejsce przeprowadzenia kursu wskazane przez Wykonawcę w max. odległości 150 km od Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 4323.36 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III
Kurs spawacza metodami: MIG /MAG /ELEKTRYCZNĄ – GRUPA MATERIAŁOWA 1.1

Zakres kursu
Tematyka dla każdej metody spawania zawierać będzie m. in.: Główne zagadnienia: Ogólne wiadomości o spawaniu i spoinach (8 godz.); Materiałoznawstwo (8 godz.); Wady i niezgodności spoin (10 godz.); Budowa i działanie urządzeń spawalniczych (6 godz.); Wiadomości z zakresu bhp (8 godz.); Zajęcia praktyczne (40 godz.);
Metoda MAG
Polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego, który powstaje między elektrodą topliwą, a spawanym materiałem. Zarówno łuk, jak i powstałe tzw. jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu osłonowego. Metoda MAG wykorzystywana jest do trwałego łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych.
Metoda MIG
Polega na spawaniu łukowym elektrodą topliwą w osłonie gazowej. Łączenie uzyskuje się poprzez stopienie metalu spawanych elementów i materiału dodatkowego temperaturą łuku elektrycznego. Osłona gazowa ma za zadanie chronić ciekły metal spoiny oraz miejsce spawania przed dostępem funkcjonujących w atmosferze gazów.
Metoda elektryczna 111
Polega na spawaniu łukowym ręcznym elektrodą otuloną. Efektywne połączenie powstaje w wyniku stopienia topliwej elektrody i materiału spawanego temperaturą łuku elektrycznego. Na spoinę złącza składają się metaliczny rdzeń elektrody, metaliczne składniki otuliny oraz nadtopione brzegi spawanego materiału.

Kompetencje jakie uzyska uczestnik kursu
UCZESTNIK KURSU UZYSKA KOMPETENCJE przygotowujące do przystąpienia do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Ośrodek Egzaminowania Spawaczy

Warunki szczegółowe
1. Liczba osób objętych kursem 20 osób.
2. Czas trwania jednego kursu (1 metoda): 80 godzin (40 godz. teoria, 40 godz. praktyka).
Łącznie 240 godzin.
3. Uczestnikami/uczestniczkami kursu będą słuchacze kształcący się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
4. Wykonawca zapewni wykładowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego kursu.
5. Realizacja kursu zgodnie z zakresem kursu.
Nabyte umiejętności zostaną dokładnie określone w zaświadczeniu opracowanym przez Wykonawcę.
6. Zakres i realizacja kursu zgodnie z wytycznymi normy EN-ISO-9606-1
7. Harmonogram kursu opracowany przez Wykonawcę wymaga wcześniejszej akceptacji Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
8. Właściwe udokumentowanie kursu na potrzeby realizacji projektu:
- przekazanie szczegółowego programu kursu;
- weryfikacja nabytych umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- potwierdzenie nabycia umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności, dziennika zajęć oraz przekazania ich Zamawiającemu po zakończonym kursie.
9. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia opisujące zestaw nabytych kompetencji oraz liczbę godzin zrealizowanych zajęć określonych w pkt. 2.
10. Po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym uczestnik/uczestniczka uzyska dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zakresie spawania metodami MIG /MAG /ELEKTRYCZNĄ tj. książkę spawacza i certyfikat wystawione przez właściwą Instytucję Certyfikującą - Ośrodek Egzaminowania Spawaczy.
11. Przedmiot zamówienia zawiera wydatki związane z pełną organizacją kursu m.in. badania lekarskie, przeprowadzenie kursu, koszt egzaminu oraz ewentualny koszt egzaminu poprawkowego (przewidziano 3 egzaminy poprawkowe na każdą z metod dla uczestnika kursu), wynagrodzenie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia kształcenia praktycznego i teoretycznego, odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym maszyny umożliwiające prawidłową realizację kształcenia i przygotowanie do egzaminu zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wynajęcie
i eksploatacja sal, sprzętu technicznego, wyposażenie sal niezbędnych do przeprowadzenia kursu, właściwe udokumentowanie przebiegu kursu o którym mowa w pkt. 8, zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu wraz z opisem uzyskanych umiejętności, obsługę administracyjną, materiały szkoleniowe, itp.
12. Rozliczenia za wykonanie usługi dokona się:
a) za zrealizowanie kursu dla 20 osób objętych kursem,
b) za faktyczną liczbę zrealizowanych egzaminów poprawkowych dla każdego z uczestników kursu (maksymalnie za 3 egzaminy poprawkowe dla uczestnika).
13. Termin wykonania: 4 miesiące od dnia podpisania umowy, nie później niż do 16.06.2023r.
14. Miejsce przeprowadzenia kursu: na terenie gminy Opoczno.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 250000.00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV
KURSU OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI (100 GODZ.)

Zakres kursu
Tematyka zawierać będzie m. in.: użytkowanie i obsługa maszyn roboczych (22 godz.); przedmioty specjalistyczne (20 godz.); wiadomości z zakresu BHP (8 godz.); obsługa koparkoładowarki - zajęcia praktyczne (50 godz.);

Kompetencje jakie uzyska uczestnik:
UCZESTNIK KURSU UZYSKA KOMPETENCJE przygotowujące do przystąpienia do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Warunki szczegółowe
1. Liczba osób objętych kursem 30 osób.
2. Czas trwania kursu: 100 godzin (50 godz. teoria, 50 godz. praktyka).
3. Uczestnikami/uczestniczkami kursu będą słuchacze kształcący się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mroczkowie Gościnnym.
4. Wykonawca zapewni wykładowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego kursu.
5. Realizacja kursu zgodnie z zakresem kursu.
Nabyte umiejętności zostaną dokładnie określone w zaświadczeniu opracowanym przez Wykonawcę.
6. Zakres i realizacja kursu zgodnie z programem uzgodnionym z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie - obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.
7. Harmonogram kursu opracowany przez Wykonawcę wymaga wcześniejszej akceptacji Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
8. Właściwe udokumentowanie kursu na potrzeby realizacji projektu:
- przekazanie szczegółowego programu kursu;
- weryfikacja nabytych umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- potwierdzenie nabycia umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności, dziennika zajęć oraz przekazania ich Zamawiającemu po zakończonym kursie.
9. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia opisujące zestaw nabytych kompetencji oraz liczbę godzin zrealizowanych zajęć określonych w pkt. 2.
10. Po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym uczestnik/uczestniczka uzyska dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zakresie operator koparkoładowarki tj. książeczkę operatora i świadectwo wystawione przez Instytucję egzaminującą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny
11. Przedmiot zamówienia zawiera wydatki związane z pełną organizacją kursu m.in. badania lekarskie, przeprowadzenie kursu, koszt egzaminu oraz ewentualny koszt egzaminu poprawkowego (przewidziano 3 egzaminy poprawkowe dla uczestnika kursu), wynagrodzenie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia kształcenia praktycznego i teoretycznego, odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym maszyny umożliwiające prawidłową realizację kształcenia i przygotowanie do egzaminu zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wynajęcie i eksploatacja sal, sprzętu technicznego, wyposażenie sal niezbędnych do przeprowadzenia kursu, właściwe udokumentowanie przebiegu kursu o którym mowa w pkt. 8, zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu wraz z opisem uzyskanych umiejętności, obsługę administracyjną, materiały szkoleniowe, itp.
12. Rozliczenia za wykonanie usługi dokona się:
a) za zrealizowanie kursu dla 30 osób objętych kursem,
b) za faktyczną liczbę zrealizowanych egzaminów poprawkowych dla każdego z uczestników kursu (maksymalnie za 3 egzaminy poprawkowe dla uczestnika).
13. Termin wykonania: 4 miesiące od dnia podpisania umowy, nie później niż do 16.06.2023r.
14. Miejsce przeprowadzenia kursu: na terenie gminy Opoczno.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 104250.00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ V
KURSU OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH SAMOJEZDNYCH (PRZEJEZDNYCH, WOLNOBIEŻNYCH)

Zakres kursu
Tematyka zawierać będzie m. in.: ogólne zagadnienia o podestach (3 godz.); budowa podestów (6 godz.); obsługa podestów-czynności operatora (8 godz.);wiadomości o dozorze technicznym (4 godz.); wiadomości z zakresu BHP (8 godz.); obsługa podestów-zajęcia praktyczne (10 godz.);

Kompetencje jakie uzyska uczestnik kursu
UCZESTNIK KURSU UZYSKA KOMPETENCJE przygotowujące do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Warunki szczegółowe
1. Liczba osób objętych kursem 20 osób.
2. Czas trwania kursu: 39 godzin (29 godz. teoria, 10 godz. praktyka).
3. Uczestnikami/uczestniczkami kursu będą słuchacze kształcący się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mroczkowie Gościnnym.
4. Wykonawca zapewni wykładowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego kursu.
5. Realizacja kursu zgodnie z zakresem kursu.
Nabyte umiejętności zostaną dokładnie określone w zaświadczeniu opracowanym przez Wykonawcę.
6. Realizacja i zakres kursu zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez dozór techniczny.
7. Harmonogram kursu opracowany przez Wykonawcę wymaga wcześniejszej akceptacji Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
8. Właściwe udokumentowanie kursu na potrzeby realizacji projektu:
- przekazanie szczegółowego programu kursu;
- weryfikacja nabytych umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- potwierdzenie nabycia umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności, dziennika zajęć oraz przekazania ich Zamawiającemu po zakończonym kursie.
9. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia opisujące zestaw nabytych kompetencji oraz liczbę godzin zrealizowanych zajęć określonych w pkt. 2.
10. Po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym uczestnik/uczestniczka uzyska dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zakresie: podesty ruchome przejezdne tj. zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego.
11. Przedmiot zamówienia zawiera wydatki związane z pełną organizacją kursu m.in. badania lekarskie, przeprowadzenie kursu, koszt egzaminu oraz ewentualny koszt egzaminu poprawkowego (przewidziano 3 egzaminy poprawkowe dla uczestnika kursu), wynagrodzenie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia kształcenia praktycznego i teoretycznego, odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym maszyny umożliwiające prawidłową realizację kształcenia i przygotowanie do egzaminu zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wynajęcie i eksploatacja sal, sprzętu technicznego, wyposażenie sal niezbędnych do przeprowadzenia kursu, właściwe udokumentowanie przebiegu kursu o którym mowa w pkt. 8, zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu wraz z opisem uzyskanych umiejętności, obsługę administracyjną, materiały szkoleniowe, itp.
12. Rozliczenia za wykonanie usługi dokona się:
a) za zrealizowanie kursu dla 20 osób objętych kursem,
b) za faktyczną liczbę zrealizowanych egzaminów poprawkowych dla każdego z uczestników kursu (maksymalnie za 3 egzaminy poprawkowe dla uczestnika).
13. Termin wykonania: 4 miesiące od dnia podpisania umowy, nie później niż do 16.06.2023r.
14. Miejsce przeprowadzenia kursu: na terenie gminy Opoczno.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 46170.20 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VI
KURS KIEROWCA WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH ZE ZMIENNYM WYSIĘGIEM

Zakres kursu
Tematyka zawierać będzie m. in.: ogólne wiadomości o wózkach podnośnikowych (3 godz.); budowa wózków specjalizowanych (6 godz.); obsługa wózków specjalizowanych – czynności Operatora (8 godz.); wiadomości o dozorze technicznym (4 godz.); wiadomości z zakresu BHP (8 godz.); obsługa wózków podnośnikowych - zajęcia praktyczne (10 godz.).

Kompetencje jakie uzyska uczestnik kursu
UCZESTNIK KURSU UZYSKA KOMPETENCJE przygotowujące do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Warunki szczegółowe
1. Liczba osób objętych kursem 20 osób.
2. Czas trwania kursu: 39 godzin (29 godz. teoria, 10 godz. praktyka).
3. Uczestnikami/uczestniczkami kursu będą słuchacze kształcący się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mroczkowie Gościnnym.
4. Wykonawca zapewni wykładowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego kursu.
5. Realizacja kursu zgodnie z zakresem kursu.
Nabyte umiejętności zostaną dokładnie określone w zaświadczeniu opracowanym przez Wykonawcę.
6. Realizacja i zakres kursu zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez dozór techniczny.
7. Harmonogram kursu opracowany przez Wykonawcę wymaga wcześniejszej akceptacji Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
8. Właściwe udokumentowanie kursu na potrzeby realizacji projektu:
- przekazanie szczegółowego programu kursu;
- weryfikacja nabytych umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- potwierdzenie nabycia umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności, dziennika zajęć oraz przekazania ich Zamawiającemu po zakończonym kursie.
9. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia opisujące zestaw nabytych kompetencji oraz liczbę godzin zrealizowanych zajęć określonych w pkt. 2.
10. Po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym uczestnik/uczestniczka uzyska dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zakresie: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) tj. zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego.
11. Przedmiot zamówienia zawiera wydatki związane z pełną organizacją kursu m.in. badania lekarskie, przeprowadzenie kursu, koszt egzaminu oraz ewentualny koszt egzaminu poprawkowego (przewidziano 3 egzaminy poprawkowe dla uczestnika kursu), wynagrodzenie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia kształcenia praktycznego i teoretycznego, odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym maszyny umożliwiające prawidłową realizację kształcenia i przygotowanie do egzaminu zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wynajęcie i eksploatacja sal, sprzętu technicznego, wyposażenie sal niezbędnych do przeprowadzenia kursu, właściwe udokumentowanie przebiegu kursu o którym mowa w pkt. 8, zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu wraz
z opisem uzyskanych umiejętności, obsługę administracyjną, materiały szkoleniowe, itp.
12. Rozliczenia za wykonanie usługi dokona się:
a) za zrealizowanie kursu dla 20 osób objętych kursem,
b) za faktyczną liczbę zrealizowanych egzaminów poprawkowych dla każdego z uczestników kursu (maksymalnie za 3 egzaminy poprawkowe dla uczestnika).
13. Termin wykonania: 4 miesiące od dnia podpisania umowy, nie później niż do 16.06.2023r.
14. Miejsce przeprowadzenia kursu: na terenie gminy Opoczno

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 38670.20 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18500.00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18500.00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18500.00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: M.A.D. Engineers Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6751487388

7.3.3) Ulica: Podole

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-394

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18500.00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 216000.00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 261000.00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 216000.00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Doskonalenia Umiejętności Ewa Jaworska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6172207144

7.3.3) Ulica: B. Chrobrego

7.3.4) Miejscowość: Jarocin

7.3.5) Kod pocztowy: 63-200

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 216000.00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83100.00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 91500.00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83100.00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ośrodek Szkoleniowy AT s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7681653786

7.3.3) Ulica: Inowłodzka

7.3.4) Miejscowość: Opoczno

7.3.5) Kod pocztowy: 26-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 83100.00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35000.00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 60300.00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35400.00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ośrodek Szkoleniowy AT s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7681653786

7.3.3) Ulica: Inowłodzka

7.3.4) Miejscowość: Opoczno

7.3.5) Kod pocztowy: 26-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35400 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33800.00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 102420.00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33800.00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ośrodek Szkoleniowy AT s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7681653786

7.3.3) Ulica: Inowłodzka

7.3.4) Miejscowość: Opoczno

7.3.5) Kod pocztowy: 26-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33800.00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.