eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opoczno › Przeprowadzenie szkoleń/kursów dla słuchaczy i nauczycieli ze szkół z terenu powiatu opoczyńskiego w ramach projektów współfinansowanych ze środków UEOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie szkoleń/kursów dla słuchaczy i nauczycieli ze szkół z terenu powiatu opoczyńskiego w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatowa 1a

1.5.2.) Miejscowość: Opoczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 741 49 00

1.5.8.) Numer faksu: 44 741 49 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.opocznopowiat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie szkoleń/kursów dla słuchaczy i nauczycieli ze szkół z terenu powiatu opoczyńskiego w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da8e04cc-9bf0-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057549

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025499/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przeprowadzenie szkoleń/kursów dla słuchaczy i nauczycieli ze szkół z terenu powiatu opoczyńskiego w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„WSPIERAMY PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ – PODNIESIENIE JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da8e04cc-9bf0-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w :
-Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452)
-Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DZ.U. 2020 poz. 2415).
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5.1. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia, w szczególności SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5.2. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5.4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza także komunikację za pomocą poczty elektronicznej (zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl) z wykorzystaniem nr sprawy: IiZP.272.5.2023, w szczególności przekazywania wezwań i zawiadomień, zadawania pytań, wyjaśnień treści oferty i wyjaśnień dotyczących badania rażąco niskiej ceny.
7. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp
7.1. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje, które nie znalazły się w ogłoszeniu o zamówieniu znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Opoczyński reprezentowanym przez Starostę Opoczyńskiego członka Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z siedzibą w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych, iod@opocznopowiat.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Przeprowadzenie szkoleń/kursów dla słuchaczy i nauczycieli ze szkół z terenu powiatu opoczyńskiego w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE /Nr sprawy IiZP.272.5.2023/ prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji , o którym mowa w art. 275 pkt. 1 Pzp.
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
___________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowski

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IiZP.272.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I
Szkolenie w zakresie metodyki BIM oraz koordynacji pracy zespołowej

Zakres szkolenia
Tematyka zawierać będzie m. in.: proces i metodyka działania BIM, narzędzia związane z metodyką BIM, formaty wymiany danych, normy ISO, dokumenty związane z metodyka BIM w przebiegu procesu, tworzenie modeli BIM w oparciu o standardy i dobre praktyki, integracja danych z wielu źródeł
w środowisku do celów modelowania, koordynacja procesu tworzenia dokumentacji z modeli BIM (rysunki, zestawienia, kosztorysy, harmonogramy), wykrywanie oraz grupowanie kolizji, sprawdzanie poprawności modeli w zakresie logiki ich tworzenia oraz zapisów BEP, sprawdzanie kompletności zawartości informacyjnej modeli, przygotowanie modeli do upublicznienia (data drops, narady koordynacyjne, etc.), organizacja pracy zespołowej – podział zadań, wsparcie merytoryczne, etc., kontrola oraz raportowanie efektów pracy zespołu BIM, przygotowanie koordynacji wielobranżowej moderowanie oraz facylitacja narad koordynacyjnych.

Efekty:
Osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość przystąpienia do certyfikacji swoich kompetencji
w Europejskim Centrum Certyfikacji (ECC) BIM

Kompetencje jakie uzyska uczestnik
Nauczyciel po ukończeniu wsparcia uzyska następujące kompetencje: pozna zasady tworzenia modeli w oparciu o standardy norm ISO, pozna standardy pracy zespołowej w opracowywaniu modeli oraz koordynacji międzybranżowej; uczestnik pozna i ugruntuje wiedzę na temat BIMu jako procesu i metodyki działania.

Warunki szczegółowe
1. Liczba osób objętych szkoleniem 2 osoby (2 nauczycieli)
2. Czas trwania szkolenia: 32 godziny (4 dni, weekendowe tj. sobota, niedziela).
3. Uczestnikami/uczestniczkami szkolenia będą nauczyciele realizujący kształcenie zawodowe
z przedmiotów budowlanych zatrudnieni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
4. Wykonawca zapewni wykładowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego szkolenia.
5. Realizacja szkolenia zgodnie z zakresem szkolenia.
Nabyte umiejętności zostaną dokładnie określone w zaświadczeniu opracowanym przez Wykonawcę.
6. Termin szkolenia podany przez Wykonawcę wymaga wcześniejszej akceptacji Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
7. Właściwe udokumentowanie szkolenia na potrzeby realizacji projektu:
- przekazanie szczegółowego programu szkolenia;
- weryfikacja nabytych umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- potwierdzenie nabycia umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności, dziennika zajęć oraz przekazania ich Zamawiającemu po zakończonym szkoleniu.
8. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia opisujące zestaw nabytych kompetencji oraz liczbę godzin zrealizowanych zajęć określonych w pkt. 2.
9. Przedmiot zamówienia zawiera wydatki związane z pełną organizacją szkolenia itp. wynagrodzenie wykładowcy, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia wraz z opisem uzyskanych umiejętności, obsługę administracyjną, materiały szkoleniowe, itp.
10. Termin wykonania: 4 miesiące od dnia podpisania umowy, nie później niż do 16.06.2023r
11. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: na terenie powiatu opoczyńskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia.
1.1. kryteria przyjęte do oceny ofert:
a) „cena” C - 60% - maksymalna liczba pkt. do otrzymania 60 wg poniższego wzoru.

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
„C” : -----------------------------------------------------------x 60 % x 100 = liczba punktów
cenę brutto badanej oferty

- obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

b) „doświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia kursów/szkoleń” D - 40% – maksymalna liczba pkt. do otrzymania 40, które zostaną przyznane, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Przyznana zostanie następująca ilość punktów za w/w kryterium:
- doświadczenie - powyżej 5 lat - 40 pkt
- doświadczenie - powyżej 3 lat do 5 lat - 30 pkt.
- doświadczenie - powyżej 1 roku do 3 lat - 10 pkt.
- doświadczenie - do 1 roku – 0 pkt.
Uwaga!
Brak zaznaczenia lub zaznaczenie więcej niż jednej pozycji w formularzu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
1.2. Łączna ocena oferty:
P = C + G
P – łączna liczba punktów
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
D – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia kursów/szkoleń”
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona zawierająca łącznie najwyższą ilość punktów w w/w kryteriach jest ofertą najkorzystniejszą. Zamawiający przyjmie do porównania ofert ceny z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie musiał zapłacić za wykonanie zamówienia (tj. wartości brutto złożonych ofert).
4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Opoczyński, zatwierdzając propozycję Komisji przetargowej.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia kursów/szkoleń

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II
Kurs diagnosty samochodowego

Zakres kursu
Tematyka zawierać będzie m. in.:
- Szkolenie Podstawowe: w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
- Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.
- Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych.
- Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badań technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem.
- Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:
a) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,
b) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,
c) w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

Kompetencje jakie uzyska nauczyciel
Nauczyciel po ukończeniu wsparcia uzyska kompetencje w zakresie diagnostyki samochodowej, przygotowania do egzaminu.

Warunki szczegółowe
1. Liczba osób objętych kursem 2 osoby (2 nauczycieli)
2. Czas trwania kursu: 116 godzin.
3. Uczestnikami/uczestniczkami kursu będą nauczyciele realizujący kształcenie zawodowe
w zakresie przedmiotów mechanicznych, samochodowych zatrudniony w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
4. Wykonawca zapewni wykładowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego kursu.
5. Zakres i realizacja kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.
6. Realizacja kursu zgodnie z zakresem kursu.
Nabyte umiejętności zostaną dokładnie określone w zaświadczeniu opracowanym przez Wykonawcę.
7. Harmonogram kursu opracowany przez Wykonawcę wymaga wcześniejszej akceptacji Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
8. Właściwe udokumentowanie kursu na potrzeby realizacji projektu:
- przekazanie szczegółowego programu kursu;
- weryfikacja nabytych umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- potwierdzenie nabycia umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności, dziennika zajęć oraz przekazania ich Zamawiającemu po zakończonym kursie.
9. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia opisujące zestaw nabytych kompetencji oraz liczbę godzin zrealizowanych zajęć określonych w pkt. 2.
10. Przedmiot zamówienia zawiera wydatki związane z pełną organizacją kursu m.in. wynagrodzenie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia kursu, odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym maszyny umożliwiające prawidłową realizację kursu i przygotowanie do egzaminu zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki szkolenia, wynajęcie i eksploatacja sal, sprzętu technicznego, wyposażenie sal niezbędnych do przeprowadzenia kursu, właściwe udokumentowanie przebiegu kursu o którym mowa w pkt. 8, zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu wraz z opisem uzyskanych umiejętności, obsługę administracyjną, materiały szkoleniowe, itp.
11. Termin wykonania: 4 miesiące od dnia podpisania umowy, nie później niż do 16.06.2023r.
12. Miejsce przeprowadzenia kursu wskazane przez Wykonawcę w max. odległości 150 km od Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia.
1.1. kryteria przyjęte do oceny ofert:
a) „cena” C - 60% - maksymalna liczba pkt. do otrzymania 60 wg poniższego wzoru.

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
„C” : -----------------------------------------------------------x 60 % x 100 = liczba punktów
cenę brutto badanej oferty

- obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

b) „doświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia kursów/szkoleń” D - 40% – maksymalna liczba pkt. do otrzymania 40, które zostaną przyznane, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Przyznana zostanie następująca ilość punktów za w/w kryterium:
- doświadczenie - powyżej 5 lat - 40 pkt
- doświadczenie - powyżej 3 lat do 5 lat - 30 pkt.
- doświadczenie - powyżej 1 roku do 3 lat - 10 pkt.
- doświadczenie - do 1 roku – 0 pkt.
Uwaga!
Brak zaznaczenia lub zaznaczenie więcej niż jednej pozycji w formularzu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
1.2. Łączna ocena oferty:
P = C + G
P – łączna liczba punktów
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
D – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia kursów/szkoleń”
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona zawierająca łącznie najwyższą ilość punktów w w/w kryteriach jest ofertą najkorzystniejszą. Zamawiający przyjmie do porównania ofert ceny z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie musiał zapłacić za wykonanie zamówienia (tj. wartości brutto złożonych ofert).
4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Opoczyński, zatwierdzając propozycję Komisji przetargowej.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia kursów/szkoleń

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III
Kurs spawacza metodami: MIG /MAG /ELEKTRYCZNĄ – GRUPA MATERIAŁOWA 1.1

Zakres kursu
Tematyka dla każdej metody spawania zawierać będzie m. in.: Główne zagadnienia: Ogólne wiadomości o spawaniu i spoinach (8 godz.); Materiałoznawstwo (8 godz.); Wady i niezgodności spoin (10 godz.); Budowa i działanie urządzeń spawalniczych (6 godz.); Wiadomości z zakresu bhp (8 godz.); Zajęcia praktyczne (40 godz.);
Metoda MAG
Polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego, który powstaje między elektrodą topliwą, a spawanym materiałem. Zarówno łuk, jak i powstałe tzw. jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu osłonowego. Metoda MAG wykorzystywana jest do trwałego łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych.
Metoda MIG
Polega na spawaniu łukowym elektrodą topliwą w osłonie gazowej. Łączenie uzyskuje się poprzez stopienie metalu spawanych elementów i materiału dodatkowego temperaturą łuku elektrycznego. Osłona gazowa ma za zadanie chronić ciekły metal spoiny oraz miejsce spawania przed dostępem funkcjonujących w atmosferze gazów.
Metoda elektryczna 111
Polega na spawaniu łukowym ręcznym elektrodą otuloną. Efektywne połączenie powstaje w wyniku stopienia topliwej elektrody i materiału spawanego temperaturą łuku elektrycznego. Na spoinę złącza składają się metaliczny rdzeń elektrody, metaliczne składniki otuliny oraz nadtopione brzegi spawanego materiału.

Kompetencje jakie uzyska uczestnik kursu
UCZESTNIK KURSU UZYSKA KOMPETENCJE przygotowujące do przystąpienia do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Ośrodek Egzaminowania Spawaczy

Warunki szczegółowe
1. Liczba osób objętych kursem 20 osób.
2. Czas trwania jednego kursu (1 metoda): 80 godzin (40 godz. teoria, 40 godz. praktyka).
Łącznie 240 godzin.
3. Uczestnikami/uczestniczkami kursu będą słuchacze kształcący się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
4. Wykonawca zapewni wykładowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego kursu.
5. Realizacja kursu zgodnie z zakresem kursu.
Nabyte umiejętności zostaną dokładnie określone w zaświadczeniu opracowanym przez Wykonawcę.
6. Zakres i realizacja kursu zgodnie z wytycznymi normy EN-ISO-9606-1
7. Harmonogram kursu opracowany przez Wykonawcę wymaga wcześniejszej akceptacji Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
8. Właściwe udokumentowanie kursu na potrzeby realizacji projektu:
- przekazanie szczegółowego programu kursu;
- weryfikacja nabytych umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- potwierdzenie nabycia umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności, dziennika zajęć oraz przekazania ich Zamawiającemu po zakończonym kursie.
9. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia opisujące zestaw nabytych kompetencji oraz liczbę godzin zrealizowanych zajęć określonych w pkt. 2.
10. Po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym uczestnik/uczestniczka uzyska dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zakresie spawania metodami MIG /MAG /ELEKTRYCZNĄ tj. książkę spawacza i certyfikat wystawione przez właściwą Instytucję Certyfikującą - Ośrodek Egzaminowania Spawaczy.
11. Przedmiot zamówienia zawiera wydatki związane z pełną organizacją kursu m.in. badania lekarskie, przeprowadzenie kursu, koszt egzaminu oraz ewentualny koszt egzaminu poprawkowego (przewidziano 3 egzaminy poprawkowe na każdą z metod dla uczestnika kursu), wynagrodzenie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia kształcenia praktycznego i teoretycznego, odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym maszyny umożliwiające prawidłową realizację kształcenia i przygotowanie do egzaminu zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wynajęcie
i eksploatacja sal, sprzętu technicznego, wyposażenie sal niezbędnych do przeprowadzenia kursu, właściwe udokumentowanie przebiegu kursu o którym mowa w pkt. 8, zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu wraz z opisem uzyskanych umiejętności, obsługę administracyjną, materiały szkoleniowe, itp.
12. Rozliczenia za wykonanie usługi dokona się:
a) za zrealizowanie kursu dla 20 osób objętych kursem,
b) za faktyczną liczbę zrealizowanych egzaminów poprawkowych dla każdego z uczestników kursu (maksymalnie za 3 egzaminy poprawkowe dla uczestnika).
13. Termin wykonania: 4 miesiące od dnia podpisania umowy, nie później niż do 16.06.2023r.
14. Miejsce przeprowadzenia kursu: na terenie gminy Opoczno.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia.
1.1. kryteria przyjęte do oceny ofert:
a) „cena” C - 60% - maksymalna liczba pkt. do otrzymania 60 wg poniższego wzoru.

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
„C” : -----------------------------------------------------------x 60 % x 100 = liczba punktów
cenę brutto badanej oferty

- obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

b) „doświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia kursów/szkoleń” D - 40% – maksymalna liczba pkt. do otrzymania 40, które zostaną przyznane, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Przyznana zostanie następująca ilość punktów za w/w kryterium:
- doświadczenie - powyżej 5 lat - 40 pkt
- doświadczenie - powyżej 3 lat do 5 lat - 30 pkt.
- doświadczenie - powyżej 1 roku do 3 lat - 10 pkt.
- doświadczenie - do 1 roku – 0 pkt.
Uwaga!
Brak zaznaczenia lub zaznaczenie więcej niż jednej pozycji w formularzu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
1.2. Łączna ocena oferty:
P = C + G
P – łączna liczba punktów
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
D – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia kursów/szkoleń”
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona zawierająca łącznie najwyższą ilość punktów w w/w kryteriach jest ofertą najkorzystniejszą. Zamawiający przyjmie do porównania ofert ceny z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie musiał zapłacić za wykonanie zamówienia (tj. wartości brutto złożonych ofert).
4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Opoczyński, zatwierdzając propozycję Komisji przetargowej.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia kursów/szkoleń

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV
KURSU OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI (100 GODZ.)

Zakres kursu
Tematyka zawierać będzie m. in.: użytkowanie i obsługa maszyn roboczych (22 godz.); przedmioty specjalistyczne (20 godz.); wiadomości z zakresu BHP (8 godz.); obsługa koparkoładowarki - zajęcia praktyczne (50 godz.);

Kompetencje jakie uzyska uczestnik:
UCZESTNIK KURSU UZYSKA KOMPETENCJE przygotowujące do przystąpienia do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Warunki szczegółowe
1. Liczba osób objętych kursem 30 osób.
2. Czas trwania kursu: 100 godzin (50 godz. teoria, 50 godz. praktyka).
3. Uczestnikami/uczestniczkami kursu będą słuchacze kształcący się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mroczkowie Gościnnym.
4. Wykonawca zapewni wykładowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego kursu.
5. Realizacja kursu zgodnie z zakresem kursu.
Nabyte umiejętności zostaną dokładnie określone w zaświadczeniu opracowanym przez Wykonawcę.
6. Zakres i realizacja kursu zgodnie z programem uzgodnionym z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie - obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.
7. Harmonogram kursu opracowany przez Wykonawcę wymaga wcześniejszej akceptacji Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
8. Właściwe udokumentowanie kursu na potrzeby realizacji projektu:
- przekazanie szczegółowego programu kursu;
- weryfikacja nabytych umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- potwierdzenie nabycia umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności, dziennika zajęć oraz przekazania ich Zamawiającemu po zakończonym kursie.
9. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia opisujące zestaw nabytych kompetencji oraz liczbę godzin zrealizowanych zajęć określonych w pkt. 2.
10. Po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym uczestnik/uczestniczka uzyska dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zakresie operator koparkoładowarki tj. książeczkę operatora i świadectwo wystawione przez Instytucję egzaminującą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny
11. Przedmiot zamówienia zawiera wydatki związane z pełną organizacją kursu m.in. badania lekarskie, przeprowadzenie kursu, koszt egzaminu oraz ewentualny koszt egzaminu poprawkowego (przewidziano 3 egzaminy poprawkowe dla uczestnika kursu), wynagrodzenie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia kształcenia praktycznego i teoretycznego, odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym maszyny umożliwiające prawidłową realizację kształcenia i przygotowanie do egzaminu zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wynajęcie i eksploatacja sal, sprzętu technicznego, wyposażenie sal niezbędnych do przeprowadzenia kursu, właściwe udokumentowanie przebiegu kursu o którym mowa w pkt. 8, zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu wraz z opisem uzyskanych umiejętności, obsługę administracyjną, materiały szkoleniowe, itp.
12. Rozliczenia za wykonanie usługi dokona się:
a) za zrealizowanie kursu dla 30 osób objętych kursem,
b) za faktyczną liczbę zrealizowanych egzaminów poprawkowych dla każdego z uczestników kursu (maksymalnie za 3 egzaminy poprawkowe dla uczestnika).
13. Termin wykonania: 4 miesiące od dnia podpisania umowy, nie później niż do 16.06.2023r.
14. Miejsce przeprowadzenia kursu: na terenie gminy Opoczno.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia.
1.1. kryteria przyjęte do oceny ofert:
a) „cena” C - 60% - maksymalna liczba pkt. do otrzymania 60 wg poniższego wzoru.

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
„C” : -----------------------------------------------------------x 60 % x 100 = liczba punktów
cenę brutto badanej oferty

- obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

b) „doświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia kursów/szkoleń” D - 40% – maksymalna liczba pkt. do otrzymania 40, które zostaną przyznane, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Przyznana zostanie następująca ilość punktów za w/w kryterium:
- doświadczenie - powyżej 5 lat - 40 pkt
- doświadczenie - powyżej 3 lat do 5 lat - 30 pkt.
- doświadczenie - powyżej 1 roku do 3 lat - 10 pkt.
- doświadczenie - do 1 roku – 0 pkt.
Uwaga!
Brak zaznaczenia lub zaznaczenie więcej niż jednej pozycji w formularzu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
1.2. Łączna ocena oferty:
P = C + G
P – łączna liczba punktów
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
D – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia kursów/szkoleń”
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona zawierająca łącznie najwyższą ilość punktów w w/w kryteriach jest ofertą najkorzystniejszą. Zamawiający przyjmie do porównania ofert ceny z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie musiał zapłacić za wykonanie zamówienia (tj. wartości brutto złożonych ofert).
4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Opoczyński, zatwierdzając propozycję Komisji przetargowej.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia kursów/szkoleń

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ V
KURSU OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH SAMOJEZDNYCH (PRZEJEZDNYCH, WOLNOBIEŻNYCH)

Zakres kursu
Tematyka zawierać będzie m. in.: ogólne zagadnienia o podestach (3 godz.); budowa podestów (6 godz.); obsługa podestów-czynności operatora (8 godz.);wiadomości o dozorze technicznym (4 godz.); wiadomości z zakresu BHP (8 godz.); obsługa podestów-zajęcia praktyczne (10 godz.);

Kompetencje jakie uzyska uczestnik kursu
UCZESTNIK KURSU UZYSKA KOMPETENCJE przygotowujące do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Warunki szczegółowe
1. Liczba osób objętych kursem 20 osób.
2. Czas trwania kursu: 39 godzin (29 godz. teoria, 10 godz. praktyka).
3. Uczestnikami/uczestniczkami kursu będą słuchacze kształcący się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mroczkowie Gościnnym.
4. Wykonawca zapewni wykładowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego kursu.
5. Realizacja kursu zgodnie z zakresem kursu.
Nabyte umiejętności zostaną dokładnie określone w zaświadczeniu opracowanym przez Wykonawcę.
6. Realizacja i zakres kursu zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez dozór techniczny.
7. Harmonogram kursu opracowany przez Wykonawcę wymaga wcześniejszej akceptacji Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
8. Właściwe udokumentowanie kursu na potrzeby realizacji projektu:
- przekazanie szczegółowego programu kursu;
- weryfikacja nabytych umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- potwierdzenie nabycia umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności, dziennika zajęć oraz przekazania ich Zamawiającemu po zakończonym kursie.
9. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia opisujące zestaw nabytych kompetencji oraz liczbę godzin zrealizowanych zajęć określonych w pkt. 2.
10. Po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym uczestnik/uczestniczka uzyska dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zakresie: podesty ruchome przejezdne tj. zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego.
11. Przedmiot zamówienia zawiera wydatki związane z pełną organizacją kursu m.in. badania lekarskie, przeprowadzenie kursu, koszt egzaminu oraz ewentualny koszt egzaminu poprawkowego (przewidziano 3 egzaminy poprawkowe dla uczestnika kursu), wynagrodzenie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia kształcenia praktycznego i teoretycznego, odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym maszyny umożliwiające prawidłową realizację kształcenia i przygotowanie do egzaminu zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wynajęcie i eksploatacja sal, sprzętu technicznego, wyposażenie sal niezbędnych do przeprowadzenia kursu, właściwe udokumentowanie przebiegu kursu o którym mowa w pkt. 8, zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu wraz z opisem uzyskanych umiejętności, obsługę administracyjną, materiały szkoleniowe, itp.
12. Rozliczenia za wykonanie usługi dokona się:
a) za zrealizowanie kursu dla 20 osób objętych kursem,
b) za faktyczną liczbę zrealizowanych egzaminów poprawkowych dla każdego z uczestników kursu (maksymalnie za 3 egzaminy poprawkowe dla uczestnika).
13. Termin wykonania: 4 miesiące od dnia podpisania umowy, nie później niż do 16.06.2023r.
14. Miejsce przeprowadzenia kursu: na terenie gminy Opoczno.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia.
1.1. kryteria przyjęte do oceny ofert:
a) „cena” C - 60% - maksymalna liczba pkt. do otrzymania 60 wg poniższego wzoru.

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
„C” : -----------------------------------------------------------x 60 % x 100 = liczba punktów
cenę brutto badanej oferty

- obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

b) „doświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia kursów/szkoleń” D - 40% – maksymalna liczba pkt. do otrzymania 40, które zostaną przyznane, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Przyznana zostanie następująca ilość punktów za w/w kryterium:
- doświadczenie - powyżej 5 lat - 40 pkt
- doświadczenie - powyżej 3 lat do 5 lat - 30 pkt.
- doświadczenie - powyżej 1 roku do 3 lat - 10 pkt.
- doświadczenie - do 1 roku – 0 pkt.
Uwaga!
Brak zaznaczenia lub zaznaczenie więcej niż jednej pozycji w formularzu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
1.2. Łączna ocena oferty:
P = C + G
P – łączna liczba punktów
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
D – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia kursów/szkoleń”
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona zawierająca łącznie najwyższą ilość punktów w w/w kryteriach jest ofertą najkorzystniejszą. Zamawiający przyjmie do porównania ofert ceny z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie musiał zapłacić za wykonanie zamówienia (tj. wartości brutto złożonych ofert).
4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Opoczyński, zatwierdzając propozycję Komisji przetargowej.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia kursów/szkoleń

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VI
KURS KIEROWCA WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH ZE ZMIENNYM WYSIĘGIEM

Zakres kursu
Tematyka zawierać będzie m. in.: ogólne wiadomości o wózkach podnośnikowych (3 godz.); budowa wózków specjalizowanych (6 godz.); obsługa wózków specjalizowanych – czynności Operatora (8 godz.); wiadomości o dozorze technicznym (4 godz.); wiadomości z zakresu BHP (8 godz.); obsługa wózków podnośnikowych - zajęcia praktyczne (10 godz.).

Kompetencje jakie uzyska uczestnik kursu
UCZESTNIK KURSU UZYSKA KOMPETENCJE przygotowujące do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Warunki szczegółowe
1. Liczba osób objętych kursem 20 osób.
2. Czas trwania kursu: 39 godzin (29 godz. teoria, 10 godz. praktyka).
3. Uczestnikami/uczestniczkami kursu będą słuchacze kształcący się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mroczkowie Gościnnym.
4. Wykonawca zapewni wykładowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego kursu.
5. Realizacja kursu zgodnie z zakresem kursu.
Nabyte umiejętności zostaną dokładnie określone w zaświadczeniu opracowanym przez Wykonawcę.
6. Realizacja i zakres kursu zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez dozór techniczny.
7. Harmonogram kursu opracowany przez Wykonawcę wymaga wcześniejszej akceptacji Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
8. Właściwe udokumentowanie kursu na potrzeby realizacji projektu:
- przekazanie szczegółowego programu kursu;
- weryfikacja nabytych umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- potwierdzenie nabycia umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności, dziennika zajęć oraz przekazania ich Zamawiającemu po zakończonym kursie.
9. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia opisujące zestaw nabytych kompetencji oraz liczbę godzin zrealizowanych zajęć określonych w pkt. 2.
10. Po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym uczestnik/uczestniczka uzyska dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zakresie: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) tj. zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego.
11. Przedmiot zamówienia zawiera wydatki związane z pełną organizacją kursu m.in. badania lekarskie, przeprowadzenie kursu, koszt egzaminu oraz ewentualny koszt egzaminu poprawkowego (przewidziano 3 egzaminy poprawkowe dla uczestnika kursu), wynagrodzenie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia kształcenia praktycznego i teoretycznego, odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym maszyny umożliwiające prawidłową realizację kształcenia i przygotowanie do egzaminu zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wynajęcie i eksploatacja sal, sprzętu technicznego, wyposażenie sal niezbędnych do przeprowadzenia kursu, właściwe udokumentowanie przebiegu kursu o którym mowa w pkt. 8, zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu wraz
z opisem uzyskanych umiejętności, obsługę administracyjną, materiały szkoleniowe, itp.
12. Rozliczenia za wykonanie usługi dokona się:
a) za zrealizowanie kursu dla 20 osób objętych kursem,
b) za faktyczną liczbę zrealizowanych egzaminów poprawkowych dla każdego z uczestników kursu (maksymalnie za 3 egzaminy poprawkowe dla uczestnika).
13. Termin wykonania: 4 miesiące od dnia podpisania umowy, nie później niż do 16.06.2023r.
14. Miejsce przeprowadzenia kursu: na terenie gminy Opoczno

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia.
1.1. kryteria przyjęte do oceny ofert:
a) „cena” C - 60% - maksymalna liczba pkt. do otrzymania 60 wg poniższego wzoru.

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
„C” : -----------------------------------------------------------x 60 % x 100 = liczba punktów
cenę brutto badanej oferty

- obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

b) „doświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia kursów/szkoleń” D - 40% – maksymalna liczba pkt. do otrzymania 40, które zostaną przyznane, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Przyznana zostanie następująca ilość punktów za w/w kryterium:
- doświadczenie - powyżej 5 lat - 40 pkt
- doświadczenie - powyżej 3 lat do 5 lat - 30 pkt.
- doświadczenie - powyżej 1 roku do 3 lat - 10 pkt.
- doświadczenie - do 1 roku – 0 pkt.
Uwaga!
Brak zaznaczenia lub zaznaczenie więcej niż jednej pozycji w formularzu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
1.2. Łączna ocena oferty:
P = C + G
P – łączna liczba punktów
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
D – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia kursów/szkoleń”
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona zawierająca łącznie najwyższą ilość punktów w w/w kryteriach jest ofertą najkorzystniejszą. Zamawiający przyjmie do porównania ofert ceny z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie musiał zapłacić za wykonanie zamówienia (tj. wartości brutto złożonych ofert).
4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Opoczyński, zatwierdzając propozycję Komisji przetargowej.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia kursów/szkoleń

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla części I-VI
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa żadnych wymagań co do potwierdzenia spełniania tego warunku.
1.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa żadnych wymagań co do potwierdzenia spełniania tego warunku.
1.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa żadnych wymagań co do potwierdzenia spełniania tego warunku.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w okresie działalności, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również tych wykonywanych, co najmniej 2 usług w zakresie kursów/szkoleń, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania, tj. odpowiadające tematyce każdej z części I-VI (w zależności do której części Wykonawca składa ofertę), a usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
UWAGA:
Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek nie podlega sumowaniu, tj. jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem powyżej (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).
Powyższa uwaga odnosi się także do sytuacji, gdy warunek, o którym mowa w pkt. 1.4. zostanie spełniony przez podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy, tzw. podmiot trzeci.
2.Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 ustawy Pzp).
4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale IX SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wg załącznika nr 2 i 2a do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 3 i 3a do SWZ
2. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ – jeżeli dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i wskazywać zakres/czynności pełnomocnictwa. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
5. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
6. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek na żądanie przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.
8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 Rozdziału IX SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wg załącznika 2 do SWZ). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy - załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Ofertę można składać na wszystkie części zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
10. Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
10.1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
10.2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
10.3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.