eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opoczno › Przeprowadzenie szkoleń/kursów dla słuchaczy i nauczycieli ze szkół z terenu powiatu opoczyńskiego w ramach projektów współfinansowanych ze środków UEOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przeprowadzenie szkoleń/kursów dla słuchaczy i nauczycieli ze szkół z terenu powiatu opoczyńskiego w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648439

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kwiatowa 1a

1.4.2.) Miejscowość: Opoczno

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-300

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 44 741 49 00

1.4.8.) Numer faksu: 44 741 49 01

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.opocznopowiat.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064135

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00057549

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
CZĘŚĆ I
Szkolenie w zakresie metodyki BIM oraz koordynacji pracy zespołowej

Zakres szkolenia
Tematyka zawierać będzie m. in.: proces i metodyka działania BIM, narzędzia związane z metodyką BIM, formaty wymiany danych, normy ISO, dokumenty związane z metodyka BIM w przebiegu procesu, tworzenie modeli BIM w oparciu o standardy i dobre praktyki, integracja danych z wielu źródeł
w środowisku do celów modelowania, koordynacja procesu tworzenia dokumentacji z modeli BIM (rysunki, zestawienia, kosztorysy, harmonogramy), wykrywanie oraz grupowanie kolizji, sprawdzanie poprawności modeli w zakresie logiki ich tworzenia oraz zapisów BEP, sprawdzanie kompletności zawartości informacyjnej modeli, przygotowanie modeli do upublicznienia (data drops, narady koordynacyjne, etc.), organizacja pracy zespołowej – podział zadań, wsparcie merytoryczne, etc., kontrola oraz raportowanie efektów pracy zespołu BIM, przygotowanie koordynacji wielobranżowej moderowanie oraz facylitacja narad koordynacyjnych.

Efekty:
Osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość przystąpienia do certyfikacji swoich kompetencji
w Europejskim Centrum Certyfikacji (ECC) BIM

Kompetencje jakie uzyska uczestnik
Nauczyciel po ukończeniu wsparcia uzyska następujące kompetencje: pozna zasady tworzenia modeli w oparciu o standardy norm ISO, pozna standardy pracy zespołowej w opracowywaniu modeli oraz koordynacji międzybranżowej; uczestnik pozna i ugruntuje wiedzę na temat BIMu jako procesu i metodyki działania.

Warunki szczegółowe
1. Liczba osób objętych szkoleniem 2 osoby (2 nauczycieli)
2. Czas trwania szkolenia: 32 godziny (4 dni, weekendowe tj. sobota, niedziela).
3. Uczestnikami/uczestniczkami szkolenia będą nauczyciele realizujący kształcenie zawodowe
z przedmiotów budowlanych zatrudnieni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
4. Wykonawca zapewni wykładowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego szkolenia.
5. Realizacja szkolenia zgodnie z zakresem szkolenia.
Nabyte umiejętności zostaną dokładnie określone w zaświadczeniu opracowanym przez Wykonawcę.
6. Termin szkolenia podany przez Wykonawcę wymaga wcześniejszej akceptacji Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
7. Właściwe udokumentowanie szkolenia na potrzeby realizacji projektu:
- przekazanie szczegółowego programu szkolenia;
- weryfikacja nabytych umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- potwierdzenie nabycia umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności, dziennika zajęć oraz przekazania ich Zamawiającemu po zakończonym szkoleniu.
8. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia opisujące zestaw nabytych kompetencji oraz liczbę godzin zrealizowanych zajęć określonych w pkt. 2.
9. Przedmiot zamówienia zawiera wydatki związane z pełną organizacją szkolenia itp. wynagrodzenie wykładowcy, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia wraz z opisem uzyskanych umiejętności, obsługę administracyjną, materiały szkoleniowe, itp.
10. Termin wykonania: 4 miesiące od dnia podpisania umowy, nie później niż do 16.06.2023r
11. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: na terenie powiatu opoczyńskiego.

Po zmianie:
CZĘŚĆ I
Szkolenie w zakresie metodyki BIM oraz koordynacji pracy zespołowej

Zakres szkolenia
Tematyka zawierać będzie m. in.: proces i metodyka działania BIM, narzędzia związane z metodyką BIM, formaty wymiany danych, normy ISO, dokumenty związane z metodyka BIM w przebiegu procesu, tworzenie modeli BIM w oparciu o standardy i dobre praktyki, integracja danych z wielu źródeł
w środowisku do celów modelowania, koordynacja procesu tworzenia dokumentacji z modeli BIM (rysunki, zestawienia, kosztorysy, harmonogramy), wykrywanie oraz grupowanie kolizji, sprawdzanie poprawności modeli w zakresie logiki ich tworzenia oraz zapisów BEP, sprawdzanie kompletności zawartości informacyjnej modeli, przygotowanie modeli do upublicznienia (data drops, narady koordynacyjne, etc.), organizacja pracy zespołowej – podział zadań, wsparcie merytoryczne, etc., kontrola oraz raportowanie efektów pracy zespołu BIM, przygotowanie koordynacji wielobranżowej moderowanie oraz facylitacja narad koordynacyjnych.

Efekty:
Osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość przystąpienia do certyfikacji swoich kompetencji
w Europejskim Centrum Certyfikacji (ECC) BIM

Kompetencje jakie uzyska uczestnik
Nauczyciel po ukończeniu wsparcia uzyska następujące kompetencje: pozna zasady tworzenia modeli w oparciu o standardy norm ISO, pozna standardy pracy zespołowej w opracowywaniu modeli oraz koordynacji międzybranżowej; uczestnik pozna i ugruntuje wiedzę na temat BIMu jako procesu i metodyki działania.

Warunki szczegółowe
1. Liczba osób objętych szkoleniem 2 osoby (2 nauczycieli)
2. Czas trwania szkolenia: 32 godziny (4 dni, weekendowe tj. sobota, niedziela).
3. Uczestnikami/uczestniczkami szkolenia będą nauczyciele realizujący kształcenie zawodowe
z przedmiotów budowlanych zatrudnieni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
4. Wykonawca zapewni wykładowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego szkolenia.
5. Realizacja szkolenia zgodnie z zakresem szkolenia.
Nabyte umiejętności zostaną dokładnie określone w zaświadczeniu opracowanym przez Wykonawcę.
6. Termin szkolenia podany przez Wykonawcę wymaga wcześniejszej akceptacji Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
7. Właściwe udokumentowanie szkolenia na potrzeby realizacji projektu:
- przekazanie szczegółowego programu szkolenia;
- weryfikacja nabytych umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- potwierdzenie nabycia umiejętności określonych w przedmiocie zamówienia;
- Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności, dziennika zajęć oraz przekazania ich Zamawiającemu po zakończonym szkoleniu.
8. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia opisujące zestaw nabytych kompetencji oraz liczbę godzin zrealizowanych zajęć określonych w pkt. 2.
9. Przedmiot zamówienia zawiera wydatki związane z pełną organizacją szkolenia, tj. m. in.: wynagrodzenie wykładowcy, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia wraz z opisem uzyskanych umiejętności, obsługę administracyjną, materiały szkoleniowe, odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację szkolenia, wynajęcie i eksploatacja sal, itp.
10. Termin wykonania: 4 miesiące od dnia podpisania umowy, nie później niż do 16.06.2023r
11. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: na terenie powiatu opoczyńskiego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.5. Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.6. Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Po zmianie:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.