eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Sprzedaż i dostawa produktów olejowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w KoszalinieOgłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sprzedaż i dostawa produktów olejowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330557508

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gnieźnieńska

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-736

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943445285

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzk.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.koszalin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.mzk-koszalin.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż i dostawa produktów olejowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c12b2ca9-a085-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067731

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NO.2210.03.2023.JP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 186000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa (sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie produktów olejowych i smarnych dla potrzeb związanych z eksploatacją autobusów komunikacji miejskiej Zamawiającego w asortymencie i ilościach jak niżej:

L.P. przedmiot zamówienia j.m. ilość/12 miesięcy
1 Olej silnikowy - SAE 10W40, litr 2 500
2 Olej silnikowy - SAE 5W30 litr 2 500
3 Olej przekładniowy – SAE 80W90 litr 700
4 Olej przekładniowy – ATF 3000 litr 400
5 Olej syntetyczny do przekładni automatycznych 5500 litr 1 900
6 Olej chłodniczy do układów klimatyzacji litr 35

2. Produkty olejowo i smarne muszą spełniać poniższe wymagania:
1) Olej silnikowy – SAE 10W40,
a) klasa jakości według ACEA:E9/E7/E6/E4; wg API CJ-4;
b) klasa lepkości wg SAE: 10W40;
c) dopuszczenie: Scania Low Ash, Volvo VDS-4, MB 228.51
d) wskaźnik lepkości: nie mniejszy niż 155;
e) charakterystyka produktu potwierdzona atestem, zgodność z normą potwierdzona przez producenta;
f) mieszalny z dotychczas stosowanym olejem – Titan Cargo Maxx SAE 10W40;
g )minimalny przebieg między wymianami - 60.000 km w warunkach ruchu komunikacji miejskiej;
h) dostawa w pojemnikach o pojemności od 200 do 210 litrów.
2) Olej silnikowy – SAE 5W30,
a) klasa jakości według ACEA:E9/E7/E6/E4; wg API CJ-4
b) klasa lepkości wg SAE: 5W30;
c) dopuszczenie: Scania LDF-4, Volvo VDS-4, MB 228.51
d) wskaźnik lepkości powyżej: nie mniejszy niż 165;
e) charakterystyka produktu potwierdzona atestem, zgodność z normą potwierdzona przez producenta;
g )minimalny przebieg między wymianami - 60.000 km w warunkach ruchu komunikacji miejskiej;
h) dostawa w pojemnikach o pojemności od 200 do 210 litrów.
3) Olej przekładniowy – SAE 80W90,
a) klasa jakości według API GL-4 / GL-5;
b) klasa lepkości wg SAE 80W90;
c) dopuszczenia ZF TE-ML 02B,05A,12L,12M,16B,17H,19B,21A
d) wskaźnik lepkości: nie mniejszy niż 110;
e) charakterystyka produktu potwierdzona atestem, zgodność z normą potwierdzona przez producenta;
f) mieszalny z dotychczas stosowanym olejem Titan Supergear MC SAE 80W-90.
g) minimalny przebieg miedzy wymianami - 120.000 km w warunkach ruchu komunikacji miejskiej;
h) dostawa w pojemnikach o pojemności od 200 do 210 litrów.
4) Olej przekładniowy – ATF 3000
a) dopuszczenie ZF-TE-ML 14A, VOITH 55.6335.XX;
b) wskaźnik lepkości; nie mniejszy niż 160;
c) mieszalny z dotychczas stosowanym olejem Titan ATF 3000;
d) minimalny przebieg miedzy wymianami 60.000 km w warunkach ruchu komunikacji miejskiej;
e) dostawa w pojemnikach o pojemności od 200 do 210 litrów.
5) Olej syntetyczny do przekładni automatycznych 5050
a) dopuszczenia: ZF-TE-ML 04D,14C, 16M, 20C, 25C MAN 339 TYP V1,V2,V3/Z3/Z12, VOLVO 97341
b) wskaźnik lepkości; nie mniejszy niż 150;
c) mieszalny z dotychczas stosowanym olejem Titan ATF 5500;
d) minimalny przebieg miedzy wymianami - 60.000 km w warunkach ruchu komunikacji miejskiej;
e) dostawa w pojemnikach o pojemności od 200 do 210 litrów.
6) Olej chłodniczy do układów klimatyzacji:
a) gęstość w temperaturze 150 : 1009 kg/m3 wg DIN 51 757
b) temperatura zapłonu: nie niższa niż 280 OC
c) lepkość kinematyczna w temperaturze 40OC: nie mniejsza niż 50mm2/s
d) lepkość kinematyczna w temperaturze 100OC: nie mniejsza niż 8mm2/s


3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09211000-1 – Oleje smarowe i środki smarowe
09211100-2 – Oleje silnikowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 09211000-1 - Oleje smarowe i środki smarowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09211100-2 - Oleje silnikowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 181607,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 281914,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 181607,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FUCHS OIL CORPORATION (PL) SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340004141

7.3.3) Ulica: Kujawska 102

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-101

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 181607,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.