eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Kiszewa › Zakup i dostawa autobusu używanego przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieżyOgłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa autobusu używanego przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ W STAREJ KISZEWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191253514

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: OGRODOWA 1

1.5.2.) Miejscowość: Stara Kiszewa

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-430

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 687 60 48

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bos@starakiszewa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wwwstarakiszewa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa autobusu używanego przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2ed9403-bf21-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e2ed9403-bf21-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Magdalena Borkowicz tel. (58) 687-60-48
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/ Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy").

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Obsługi Szkół z siedzibą w Starej Kiszewie przy ul. Ogrodowej 1
2.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: m.zolnowska@starakiszewa.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.09.2019 r. –Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO –przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG-ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego, bezwypadkowego, sprawnego technicznie, kompletnego, oraz gotowego do bezzwłocznego użytkowania autobusu.

2. Charakterystyka techniczna i warunki ogólne:
a) bezwypadkowy;
b) zarejestrowany na terenie RP lub przygotowany do rejestracji;
c) pojazd wolny od wad fizycznych i prawnych;
d) posiadający aktualne badanie techniczne;
e) wyprodukowany w min. 2008 r. lub młodszy;
f) przebieg udokumentowany: nie wyższy niż 600 000 km;
g) ilość miejsc siedzących: min. 40;
h) silnik zasilany olejem napędowym, spełniający aktualnie obowiązującą normę emisji spalin Euro 4;
i) moc silnika: min. 285 KM;
j) pojemność silnika: min. 7201 cm³
k) skrzynia biegów manualna;
l) liczba biegów 6;
m) kierownica po lewej stronie pojazdu;
n) zawieszenie pneumatyczne;
o) ilość osi: 2;
p) stan ogumienia: min. 50% bieżnika;

3. Wyposażenie:
a) drzwi wejściowe o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym, umieszczone z prawej strony pojazdu, sterowane z miejsca kierowcy;
b) fotele z pełną regulacją;
c) fotel kierowcy amortyzowany wraz z podłokietnikiem;
d) komputer pokładowy;
e) tachograf;
f) półki na bagaż podręczny;
g) lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie;
h) centralny zamek
i) klimatyzacja podwójna;
j) ogrzewanie postojowe;
k) systemy bezpieczeństwa ABS i ASR;
l) retarder;
m) nawiew szczelinowy,
n) radioodtwarzacz umożliwiający odczyt płyt CD;
o) oświetlenie indywidualne miejsc pasażerskich;
p) obowiązkowe wyposażenie autobusu (gaśnice, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, oznaczone wyjścia awaryjne wraz z młotkami do rozbijania szyb, ogumione koło zapasowe).

4. Gwarancja:
Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji rozruchowej na okres min. 2 miesięcy od dnia przekazania autobusu.
5. Wymagane dokumenty dostarczane wraz z pojazdem:
a) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) instrukcja obsługi pojazdu oraz wyposażenia w języku polskim (w wersji tradycyjnej lub elektronicznej).

4.2.6.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i i ich znaczeniami:

Lp. Nazwa kryterium Waga Sposób punktowania
1. cena oferty 60% Najkorzystniejsza otrzyma 60 pkt
2. przebieg w km 40% Najkorzystniejsza otrzyma 40 pkt

Punkty przyznawane za podane kryterium „cena brutto oferty” będą przyznawane według następującego wzoru:
liczba punktów w kryterium „cena oferty” = (cena najniższa (brutto) / cena oferowana (brutto)) * 60
Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę, zostaną zaokrąglone (zgodnie z zasadami matematyki) do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty przyznawane za podane kryterium „Przebieg w km” będą przyznawane następująco:
Wykonawca, który zaoferuje „przebieg w km” w ilości:
powyżej 551.000 – 0 pkt
550.000 i poniżej – 40 pkt
UWAGA! Maksymalny przebieg wymagany przez Zamawiającego to 600.000 km. Oferty, w których pojazdy będą miały podany wyższy przebieg zostaną odrzucone na podst. art 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przebieg km

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga przedstawienia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
Opis parametrów technicznych oferowanego pojazdu potwierdzający spełnienie parametrów określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Wzór – Załącznik nr 5 do SWZ)
2. Przedmiotowe środki dowodowe składa się wraz z ofertą.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w p-cie 9.1.1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-20 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.