eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łuków › MODERNIZACJA STANOWISKA KIEROWANIA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ DO NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI W BUDYNKU KP PSP ŁUKÓWOgłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
MODERNIZACJA STANOWISKA KIEROWANIA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ DO NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI W BUDYNKU KP PSP ŁUKÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711586716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 6

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 25 798 20 88

1.5.8.) Numer faksu: 25 797 10 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kppsp.lukow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kppsplukow.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona przeciwpożarowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA STANOWISKA KIEROWANIA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ DO NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI W BUDYNKU KP PSP ŁUKÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8d4cabc-bb57-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128615

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@kppsp.lukow.pl, przy czym złożenie oferty wraz z załączonymi do oferty dokumentami może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce
„Pomoc” oraz została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym
na ww. stronie internetowej oraz uznaje go za wiążący.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy PZP określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
2. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia,
formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig,
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych
ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany– format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w toku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na „MODERNIZACJĘ STANOWISKA KIEROWANIA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ DO NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI
W BUDYNKU KP PSP ŁUKÓW”, NR SPRAWY PKT.2370.11.2023
jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Łukowie, ul. Partyzantów 6, 21-400 Łuków;
b) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (20-012
Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 237, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl);
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego realizowanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na „MODERNIZACJĘ STANOWISKA KIEROWANIA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ DO NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI W BUDYNKU KP PSP ŁUKÓW”, NR SPRAWY PKT.2370.11.2023
d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710);
e) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień
publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
g) W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Osoba, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu posiada następujące prawa:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane osobowe pozyskano w
toczącym się postępowaniu uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO;
i) Osobie, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu nie przysługuje:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
j) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka „Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o.” z
siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053608, REGON: 430248589, NIP: 7120156688, jako właściciel Platformy Zamówień PublicznychPZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/, na której Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
2. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PKT.2370.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 347977,26 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji stanowiska kierowania wraz z dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcjonalności w budynku KP PSP Łuków, obejmujące wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w następujących częściach budynku KP PSP Łuków:
a) podpiwniczenie w pomieszczeniu suszarni;
b) na niskim parterze - pomieszczenie garażowe, sprężarkownia i szatnia brudna;
c) na wysokim parterze - sala dyspozytorska, pomieszczenie łazienki i częściowo komunikacja;
d) na piętrze - sala konferencyjna, pomieszczenie księgowości, gabinety komendanta i gabinet zastępcy komendanta.
2. Lokalizacja inwestycji: Łuków, ul. Partyzantów 6.
3. W ramach przedmiotowego zamówienia należy w szczególności:
a) dokonać rozbiórki i demontażu istniejącego wykończenia pomieszczeń, instalacji, zabudowy oraz wyposażenia;
b) dokonać rozbiórki istniejących ścianek działowych;
c) wykonać nowe ścianki działowe;
d) wykonać instalacje wodne, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania;
e) wykonać instalacje elektryczne;
f) wykonać roboty wykończeniowe pomieszczeń polegające w szczególności na położeniu nowych posadzek, okładzin ściennych oraz pomalowaniu ścian i sufitów;
g) dostarczyć sprzęt i wyposażenie określone w DTiP.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w DTiP.
5. W celu usunięcia wątpliwości dotyczących zakresu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu w Sali Ognik, w Sali dyspozytorskiej i w pomieszczeniu socjalnym następującego sprzętu:
-zabudów kuchennych oraz sprzętu agd;
-puf dziecięcych;
-szafek szatniowych 6-osobowych;
-materaca gimnastycznego;
-drabiny wewnętrznej, pionowej, drewnianej;
-dzwonka strażackiego, żeliwnego;
-projektora laserowego;
-biurka;
-fotela biurowego, obrotowego;
-manekina stojącego - kompletny bojowy strój strażaka spodnie, kurtka;
-tablic suchościeralnych magnetycznych;
-znaków i symboli pożarowych;
-mebli do ciągu kuchennego;
-chłodziarkozamrażarki wolnostojącej;
-płyty indukcyjnej 2-polowej ceramicznej;
-stołu śniadaniowego;
-krzeseł tapicerowanych z oparciem;
-wysokiej jakości fotela obrotowego biurowego;
-stołu do odpraw
-wyposażenia dyspozytorni (systemowy pulpit dyspozytorski, półkotapczan z szafkami, szafy stojące itd.)
6. Zamawiający informuje ponadto, że przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie wymienione w poz. 54 – 74 (włącznie) Przedmiaru robót, które nie zostało wskazane w projekcie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4 - Tynkowanie

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45432220-2 - Tapetowanie ścian

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

44411000-4 - Wyroby sanitarne

44421000-7 - Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi

44221200-7 - Drzwi

39294000-9 - Aparatura i sprzęt do celów demonstracyjnych

44482000-2 - Urządzenia przeciwpożarowe

44163000-0 - Rury i osprzęt

44621110-3 - Grzejniki centralnego ogrzewania

42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria

42122000-0 - Pompy

44115710-9 - Daszki

39190000-0 - Tapety papierowe i inne okładziny ścienne

38431200-7 - Aparatury do wykrywania dymu

44112310-4 - Ścianki działowe

38622000-1 - Lustra

31214500-4 - Elektryczne tablice rozdzielcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone i zainstalowane urządzenia powyżej 24 miesięcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W niniejszym postępowaniu, Zamawiający określa warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawców.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na następującą minimalną sumę gwarancyjną, tj. 200 000,00 zł lub
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 200 000,00 zł
albo równowartość kwot wymienionych w tiret 1 i 2 wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną o poniższej wartości i której przedmiotem były:
- budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym lub
- prace remontowe, adaptacyjne, modernizacyjne lub inne o podobnym charakterze w jednym z budynków, o którym mowa w tiret 1
oraz
- o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto albo równowartości ww. kwoty wyrażonej w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych;
c) dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami skierowanymi do wykonania zamówienia, umożliwiającymi wykonanie zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj.:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i umożliwiające wykonywanie robót objętych niniejszą SWZ, doświadczenie
w kierowaniu robotami w swojej specjalności w jednym z budynków, o których mowa w lit. b (dotyczy rodzaju budynku, przeznaczenia w przypadku budynku użyteczności publicznej, rodzaju robót i wartości robót) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, osoba ta musi ponadto być aktualnym członkiem właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa;
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń i umożliwiające wykonywanie robót objętych niniejszą SWZ, doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej specjalności w jednym z budynków, o których mowa w lit. b (dotyczy rodzaju budynku, przeznaczenia w przypadku budynku użyteczności publicznej, rodzaju robót i wartości robót) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, osoba ta musi ponadto być aktualnym członkiem właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda (dokumenty na wezwanie w trybie art. 274 ust. 1 ustawy PZP):
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP (Załącznik nr 4 do SWZ);
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.: 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 5 do SWZ).
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa również następujące podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) dotyczące tych podmiotów wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (oświadczenie należy złożyć razem z ofertą);
- podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, z wyłączeniem oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, tj.:
-odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.: 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 5 do SWZ) (ww. podmiotowe środki dowodowe zostaną złożone na wezwanie).
3. Jeżeli Wykonawca lub podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym podmioty te mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto ich likwidacji, nie ogłoszono upadłości, ich aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca lub podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie tego podmiotu, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym podmioty te mają siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda (dokumenty na wezwanie w trybie art. 274 ust. 1 ustawy PZP):
- dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł lub równowartość tej kwoty wyrażonej w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 200 000,00 zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej w celu uzyskania wymaganego minimum w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Jeżeli natomiast
z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w tiret 1 i 2, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda (dokumenty na wezwanie w trybie art. 274 ust. 1 ustawy PZP):
- wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od Niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, wykaz należy sporządzić na druku stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ;
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia
i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wykaz należy sporządzić na druku stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ).
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa również następujące podmiotowe środki dowodowe w zakresie dotyczącym tych podmiotów:
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru zawartego w Załączniku nr 8 do SWZ, potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (zobowiązanie należy złożyć razem z ofertą).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Zdanie 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Zdanie 1–3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP. Ww. dokumenty należy złożyć razem z ofertą, chyba że Wykonawca poinformował Zamawiającego o dostępności tych dokumentów w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W tym wypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wzór pełnomocnictwa został
zawarty w Załączniku nr 9 do SWZ.
3. Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy o Wykonawcach ubiegających
się indywidualnie o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą spełnić w następujący sposób:
a) poprzez przedstawienie jednego dokumentu potwierdzającego, że wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną
200 000,00 zł lub odrębnie poprzez przedstawienie przez jednego, niektórych lub wszystkich Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia odrębnych dokumentów potwierdzających, że Wykonawcy ci są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na łączną
minimalną sumę gwarancyjną wymienioną powyżej albo
b) poprzez przedstawienie przez jednego, niektórych lub wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej potwierdzającej lub potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na łączną minimalną kwotę 200 000,00 zł;
c) Zamawiający dopuszcza również sumowanie potencjałów poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego wynikającego z posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zdolności
kredytowej oraz posiadanych środków finansowych.
5. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić w następujący sposób:
a) warunek dotyczący doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden Wykonawca spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże spełnienie tego warunku;
b) warunek dotyczący dysponowania osobami o określonych kwalifikacjach, Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dysponuje lub będzie dysponować w trakcie realizacji zamówienia osobami, o których mowa w opisie tego warunku lub jeżeli co najmniej dwóch Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dysponuje lub będzie dysponować w trakcie realizacji zamówienia takimi osobami.
6. Zamawiający żąda od ww. Wykonawców następujących dokumentów:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składany
indywidualnie przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, oświadczenie należy złożyć
razem z ofertą (Załącznik nr 3 do SWZ);
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ, pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą;
c) dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
z postępowania, przy czym każdy Wykonawca składa odrębne
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
z postępowania,
d) wykaz robót budowlanych (sekcja V.5.4 - na wezwanie),
e) wykaz osób (sekcja V.5.4 - na wezwanie),
f) oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 ustawy PZP wg wzoru określonego w Załączniku nr 10 do SWZ (razem z ofertą).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalne zmiany umowy:
a) przedłużenia terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:
- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
- gdy nastąpi ograniczenie/wstrzymanie zasileń budżetowych w finansowaniu przedmiotowej inwestycji lub opóźnienie w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów,
- gdy wystąpi konieczność wykonania robót koniecznych, zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz udzielenia zamówień dodatkowych lub wykonania robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
- gdy wystąpi konieczność realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych
z przedmiotem niniejszej Umowy. Przez roboty powiązane z przedmiotem niniejszej Umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach odrębnych umów zawartych z Wykonawcą lub innymi podmiotami, których zakres realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres robót realizowanych w ramach przedmiotowej Umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru,
- gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- przerwania lub zawieszenia prac przez Zamawiającego, w tym z powodu konieczności prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych;
- przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt ten musi być pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
- konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,
- wystąpienia przedłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym z powodu siły wyższej – o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów,
- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami o czas działania siły wyższej.
b) przedłużenia terminu zakończenia robót o czas wykonania robót budowlanych przy zmianie technologii, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego na podstawie którego ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
- wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji,
- - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
2. Zmiany, o których mowa w pkt 1 są dopuszczalne przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy kierować do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, ul. Partyzantów 6, 21 - 400 Łuków. Oferty nalezy składać za pośrednictwem platformy https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena całkowita brutto (CCB) oraz okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone i zainstalowane urządzenia (OG).

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. zmian umowy
4. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
a) zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 13 ust. 1 i § 14 w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że osoby te będą posiadały kwalifikacje wymagane w SWZ;
c) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie;
d) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy związanego z zaniechaniem wykonania robót, zamianą robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy - również obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy;
e) w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
f) wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy - również obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w SWZ, ze względu na:
- przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, które w razie ich przyjęcia: przyspieszą ukończenie robót, obniżą koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawią sprawność lub zwiększą wartość ukończonych robót, w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego,
- wprowadzenie robót zamiennych o wartości nieprzekraczającej wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy;
g) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji prac,
h) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę;
i) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu prac po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą § 12 Umowy poprzez wprowadzenie do Umowy stosownych zapisów dotyczących Podwykonawcy
j) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
k) zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług na następujących zasadach:
- zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,
- do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług,
- zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług.
l) zmiany na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.), mających wpływ na należyte wykonanie umowy i na zasadach określonych w ww. ustawie.

Termin realizacji-6 miesięcy od dnia przekazania terenu robót, lecz nie dłużej niż do dnia 01.12.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.