eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skar篡sko-Kamienna › Budowa ul. 安. Brata Alberta w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa ul. 安. Alberta "Og這szenie z dnia 2023-03-09


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Budowa ul. 安. Brata Alberta w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ul. 安. Alberta ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA SKAR玆SKO-KAMIENNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009870

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 18

1.5.2.) Miejscowo嗆: Skar篡sko-Kamienna

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-110

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 鈍i皻okrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@um.skarzysko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bip.skarzysko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Budowa ul. 安. Brata Alberta w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ul. 安. Alberta ”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-af7a2a52-bd91-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00127526

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-09

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00039230/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.7 Budowa ul. 安. Alberta

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-af7a2a52-bd91-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym
a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Post瘼owanie mo積a wyszuka r闚nie ze strony g堯wnej Platformy e-Zam闚ienia (przycisk „Przegl康aj post瘼owania/konkursy”).
3. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
4. Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania.
5. Dokumenty elektroniczne, o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, sporz康za si w postaci elektronicznej,
w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje si jako za陰czniki. W przypadku format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie b璠 mia造 bezpo鈔edniego zastosowania. Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty, inne ni wymienione w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, przekazywane w post瘼owaniu sporz康za si w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i (i przekazuje si jako za陰cznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej (np. w tre軼i wiadomo軼i e-mail lub w tre軼i „Formularza do komunikacji”).
6. Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).
7. W przypadku za陰cznik闚, kt鏎e s zgodnie z ustaw Pzp lub rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mog by opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia/podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, podpisem typu zewn皻rznego lub wewn皻rznego. W zale積o軼i od rodzaju podpisu i jego typu (zewn皻rzny, wewn皻rzny) dodaje si uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn皻rzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn皻rzny).
8. Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji” w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zam闚ienia oraz zalogowania si na Platformie e-Zam闚ienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” s逝膨cych do zadawania pyta dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zam闚ienia.
9. Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja”.
10. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Skar篡sko-Kamienna (dane adresowe: 26-110 Skar篡sko-Kamienna ul. Sikorskiego 18)
 Wyznaczyli鄉y inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo瞠 Pani/Pan kontaktowa si we wszystkich sprawach dotycz帷ych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi您anych z przetwarzaniem danych osobowych drog elektroniczn (inspektor@um.skarzysko.pl) lub pisemnie na adres Administratora danych
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z niniejszym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p騧n. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia lub na okres przechowywania tych danych;
 obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym
z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
 nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocze郾ie Zamawiaj帷y przypomina o ci捫帷ym na Pani/Panu obowi您ku informacyjnym wynikaj帷ym z art. 14 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane przekazane zostan Zamawiaj帷emu w zwi您ku z prowadzonym post瘼owaniem i kt鏎e Zamawiaj帷y po鈔ednio pozyska od Wykonawcy bior帷ego udzia w post瘼owaniu, chyba 瞠 ma zastosowanie co najmniej jedno z w陰cze, o kt鏎ych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyja郾ienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, je瞠li w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzaj帷ego istnieje obowi您ek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyja郾ienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania
o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚.
*** Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest; wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej grubo軼i 8 cm na podbudowie z mieszanki niezwi您anej z kruszywem grubo軼i 20cm. Zakres budowy ulicy obejmuje odcinek d逝go軼i 155,40 mb szeroko軼i 6m
− zjazd闚 indywidualnych do posesji z kostki brukowej grubo軼i 8cm na podbudowie z mieszanki niezwi您anej z kruszywem grubo軼i 15cm
− oznakowanie pionowe i poziome
− odwodnienie – kanalizacja deszczowa
− regulacja wysoko軼iowa studzienek istniej帷ego uzbrojenia
− budowa chodnika obustronna
2. Przedmiot zam闚ienia opisano szczeg馧owo w:
1) dokumentacji projektowej, kt鏎a stanowi za陰cznik do SWZ, zawieraj帷ej:
 projekt budowlano/wykonawczy,
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych
 przedmiar rob鏒,

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45233120-6 - Roboty wzakresie budowy dr鏬

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233320-8 - Fundamentowanie dr鏬

45111000-8 - Roboty wzakresie burzenia, roboty ziemne

45112710-5 - Roboty wzakresie kszta速owania teren闚 zielonych

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane wzakresie budowy ruroci庵闚, ci庵闚 komunikacyjnych ilinii energetycznych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 8 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa kryteriami okre郵onymi poni瞠j.
2. Ocenie b璠 podlega wy陰cznie oferty nie podlegaj帷e odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta z najwy窺z ilo軼i punkt闚 okre郵onych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiaj帷y nie b璠zie m鏬 dokona wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgl璠u na to, 瞠 zosta造 z這穎ne oferty o takiej samej ilo軼i przyznanych punkt闚, wezwie Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen. Wykonawcy, sk豉daj帷 oferty dodatkowe, nie mog zaoferowa cen wy窺zych ni zaoferowane w uprzednio z這穎nych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych przez nich ofert lub innych sk豉danych dokument闚 lub o鈍iadcze. Wykonawcy
s zobowi您ani do przedstawienia wyja郾ie w terminie wskazanym przez Zamawiaj帷ego.
6. Zamawiaj帷y wybiera najkorzystniejsz ofert w terminie zwi您ania ofert okre郵onym w SWZ.
7. Je瞠li termin zwi您ania ofert up造nie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc , kt鏎ego oferta otrzyma豉 najwy窺z ocen, do wyra瞠nia, w wyznaczonym przez Zamawiaj帷ego terminie, pisemnej zgody na wyb鏎 jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o kt鏎ej mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiaj帷y zwraca si o wyra瞠nie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, chyba, 瞠 zachodz przes豉nki do uniewa積ienia post瘼owania.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyd逝穎ny okres udzielonej gwarancji jako軼i

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy z這膨 wraz z ofert o鈍iadczenia
a wskazany Wykonawca na 膨danie Zamawiaj帷ego w terminie nie kr鏒szym ni 5 dni od wezwania, przed這篡 wymagane w SWZ dokumenty w zakresie:
1) spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
2) niepodlegania wykluczeniu

2. O鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1 nale篡 z這篡 zgodnie z odpowiednim wzorem stanowi帷ym za陰czniki do SWZ. O鈍iadczenia te dla podmiot闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊nie oraz podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby sk豉dane s oddzielnie dla ka盥ego z tych podmiot闚. O鈍iadczenia wraz z ofert sk豉dane s w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w zakresie:
Zamawiaj帷y odst瘼uje od opisu sposobu dokonywania oceny spe軟ienia warunk闚 w tym zakresie. Zamawiaj帷y nie dokona oceny spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
4. Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w zakresie:
1) wykonanych rob鏒.
Na potwierdzenie niniejszego warunku nale篡 z這篡 o鈍iadczenie za陰cznik nr 3 SWZ, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie Wykonawca wykona:
jedn robot budowlan w ramach kt鏎ej wykonano roboty zwi您ane z budow lub przebudow lub rozbudow lub remontem drogi/dr鏬, zrealizowan w ramach jednej umowy/kontraktu. Wymagana warto嗆 wykonanej roboty budowlanej wynosi豉 minimum 400 000,00 z brutto.

2) Dysponowania osobami, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku nale篡 z這篡 o鈍iadczenie z陰cznik nr 3 SWZ, 瞠 dysponuje n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadaj帷ym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, posiadaj帷ym do鈍iadczenie w pe軟ieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika rob鏒 zwi您anej z budow lub przebudow lub rozbudow lub remontem drogi/dr鏬 o nawierzchni z kostki betonowej lub bitumicznej, zrealizowanej w ramach jednej umowy/kontraktu na co najmniej 1 inwestycji drogowej o warto軼i min. 400 000,00 z brutto;
• Kierownikiem rob鏒 posiadaj帷ym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych.

UWAGA!
Zamawiaj帷y nie wymaga sk豉dania podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w zakresie opisanych warunk闚 ale Wykonawca b璠zie zobowi您any udowodni na ka盥ym etapie prowadzonego post瘼owania 瞠 z這穎ne o鈍iadczenie odpowiada prawdzie je瞠li Zamawiaj帷y powe幟ie w徠pliwo軼i co do prawdziwo軼i z這穎nego o鈍iadczenia.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, kt鏎y to odsy豉 do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynale積o嗆 do w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego nie jest wymagana od obywateli pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa雟tw cz這nkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdy do posiadania uprawnie w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynale積o嗆 do izby samorz康u zawodowego.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
• Zamawiaj帷y odst瘼uje od opisu sposobu dokonywania oceny spe軟ienia warunk闚 w tym zakresie. Zamawiaj帷y nie dokona oceny spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wadium w wysoko軼i:
1) 5 000,00 z (s這wnie: pi耩 tysi璚y z這tych)
nale篡 wnie嗆 przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
2. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Dow鏚 wniesienia wadium w oryginale nale篡 za陰czy do oferty je瞠li wadium zosta這 wniesione w formie niepieni篹nej (poprzez wniesienie wadium w oryginale nale篡 rozumie przekazanie dokumentu w formie elektronicznej otrzymanej od podmiotu kt鏎y zabezpieczenia wadialnego dokona).
4. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiaj帷y wymaga aby por璚zenie lub gwarancja obejmowa豉 sw tre軼i (tj. zobowi您anych z tytu逝 por璚zenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub aby z jej tre軼i wynika這, 瞠 zabezpiecza ofert Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum)
5. Wadium wnoszone w pieni康zu wp豉ca si przelewem na rachunek bankowy:

Nr rachunku 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007
z dopiskiem „Wadium" ulica 安. Brata Alberta oraz nr ZP.271.6.2023
5. Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiaj帷y zwraca wadium zgodnie z art. 98, z zastrze瞠niem art. 98 ust. 6 pkt.1 ustawy PZP.
7. Zamawiaj帷y zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je瞠li:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokument闚 lub o鈍iadcze lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3), co spowodowa這 brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez Wykonawc jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana:
a) odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie;
b) nie wni鏀 wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wsp鏊nej przez dwa lub wi璚ej podmioty gospodarcze (konsorcja/sp馧ki cywilne) oferta musi spe軟ia wymagania okre郵one w art. 58 ustawy Prawo zam闚ie publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania
ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia lub pe軟omocnictwo do reprezentowania
w post瘼owaniu i zawarcia umowy. W zwi您ku z powy窺zym niezb璠ne jest przed這瞠nie
w ofercie dokumentu zawieraj帷ego pe軟omocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do wyst瘼owania w imieniu Wykonawc闚 w spos鏏 umo磧iwiaj帷y ich identyfikacj.
2) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie,
z kt鏎ego wynika jaki zakres rzeczowy zam闚ienia realizowa zamierzaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia
w rozdziale VI wymagane jest za陰czenie do oferty o鈍iadczenia i przed這瞠nia na wezwanie dokument闚 dla ka盥ego konsorcjanta oddzielnie.
2. W odniesieniu do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y wymaga aby:
1) Do鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ - w zakresie wykonanych rob鏒 wykaza si konsorcjant, kt鏎y b璠zie wykonywa kluczowy zakres rob鏒.
2) Pozosta貫 warunki udzia逝 w post瘼owaniu podlegaj sumowaniu.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i tej umowy, okre郵one zosta造 w za陰czniku do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-04-25

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.