eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolimów › Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy BolimówOgłoszenie z dnia 2022-04-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bolimów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOLIMÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łowicka 9

1.5.2.) Miejscowość: Bolimów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-417

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 838 03 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.sekretariat@bolimow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bolimow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.ugbolimow.nv.pl/a,17277,modernizacja-infrastruktury-wodociagowej-na-terenie-gminy-bolimow.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bolimów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-255ac5a8-b00a-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00126317

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064541/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Bolimów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00103451/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GRP.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury
wodociągowej na terenie Gminy Bolimów” obejmującego:
1) zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Kolonia Wola Szydłowiecka i Joachimów-Mogiły
(formuła zaprojektuj-wybuduj dla trzech odcinków sieci wodociągowej),
2) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Joachimów-Mogły ul. Spacerowa oraz ul. Żwirka i Muchomorka,
3) zaprojektowanie i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bolimowie i Kolonii Woli Szydłowieckiej (formuła zaprojektuj-
wybuduj),
4) demontaż oraz dostawę i montaż/wymianę 1935 szt. fabrycznie nowych wodomierzy wody zimnej wraz z modułami do
radiowego odczytu danych (z ważną cechą legalizacji tj. z roku, w którym następuje wymiana) oraz sygnalizujących nieprawidłowość działania,
5) dostawę kompletnego przenośnego zestaw do radiowego odczytu danych składającego się z tabletu, skanera dostosowanego do technologii odczytu, anteny krótkiej i samochodowej wraz z oprogramowaniem i licencją na 10 lat od dnia protokolarnego odbioru usługi i uruchomienia systemu na nieograniczoną ilość wodomierzy oraz jego wdrożenie. System
odczytowy musi umożliwiać włączenie do systemu dodatkowych wodomierzy,
6) dostawę interaktywnej mapy odczytowej wraz z oprogramowaniem i licencją na 10 lat od dnia protokolarnego odbioru usługi i uruchomienia systemu, zintegrowanej z systemem odczytu wodomierzy. Mapa musi wskazywać adresy wodomierzy
wraz z ich numerami oraz musi umożliwiać generowanie zbiorczych raportów z odczytu. System musi posiadać możliwość
aktualizowania o nowe zamontowane wodomierze,
7) dostawę i montaż 15 szt. sieciowych przepływomierzy o standardzie ultradźwiękowych z możliwością zdalnego odczytu i
oprogramowaniem i licencją na 10 lat od dnia protokolarnego odbioru usługi i uruchomienia systemu. Przepływomierze
montowane na sieci fi 110 i fi 160 (20%) z wyprowadzoną instalacją do montażu słupka telemetrycznego. Słupek
telemetryczny zasilany na baterię z możliwością odczytu za pośrednictwem dedykowanej platformy. Żywotność baterii
minimum 10 lat. Korpus przepływomierza żeliwny lub ze stali nierdzewnej, kołnierzowy,
8) dostawę i montaż 250 szt. hydrantów, w tym 20% hydranty podziemne. Hydranty należy zamontować w miejscu
istniejących hydrantów. Hydranty DN-80mm nowej generacji (o konstrukcji przeciwwylewowej). Przed hydrantami należy
montować zasuwy odcinające oddzielone od hydrantów kroćcami dystansowymi, żeliwnymi, dwukołnierzowymi FF, Dn-80,
L=1000mm. Hydranty podziemne ze skrzynką hydrantową,
9) dostawę i montaż 98 szt. zasuw sieciowych na istniejące sieci wodociągowej fi 110, w tym do 20% na sieci fi 160.
Montowane zasuwy muszą mieć uszczelnienie miękkie, normalia śrubowe, ocynkowane oraz teleskopowe. Elementy żeliwne i stalowe należy zabezpieczyć podkładem gruntującym pod taśmę PE oraz zabezpieczyć dwoma warstwami taśmy PE. Obudowy zasuw należy wyposażyć w skrzynki uliczne i zabezpieczyć płytą lub obrukować. Zasuwy należy oznakować tabliczkami orientacyjnymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji określają:
1) specyfikacja warunków zamówienia,
2) projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Joachimów-Mogiły Gmina Bolimów stanowiący załącznik nr 9 do
SWZ,
3) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SWZ. Przedmiar robót ma charakter jedynie pomocniczy,
4) specyfikacja techniczna dla projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Joachimów-Mogiły (ul. Spacerowa,
Żwirka i Muchomorka) stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ,
5) program funkcjonalno-użytkowy dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej w Kolonii Woli Szydłowieckiej i Joachimowie-
Mogiłach, gmina Bolimów” stanowiący załącznik nr 12 do SWZ,
6) program funkcjonalno-użytkowy dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej w Kolonia Wola Szydłowiecka” stanowiący
załącznik nr 13 do SWZ,
7) program funkcjonalno-użytkowy na zadanie pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bolimowie i Kolonii Woli Szydłowieckiej” stanowiący załącznik nr 14 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena złożonych ofert przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.