eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolimów › Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy BolimówOgłoszenie z dnia 2022-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bolimów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOLIMÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łowicka 9

1.5.2.) Miejscowość: Bolimów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-417

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 838 03 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.sekretariat@bolimow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bolimow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bolimów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-255ac5a8-b00a-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00103451

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064541/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Bolimów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.ugbolimow.nv.pl/a,17277,modernizacja-infrastruktury-wodociagowej-na-terenie-gminy-bolimow.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal, ug.sekretariat@bolimow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zostały wskazane w rozdziale 13, rozdziale 16 i rozdziale 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bolimów, 99-417 Bolimów ul. Łowicka 9;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email s.koziel@4consult.com.pl z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru
Wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia
przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas, określony przepisami prawa, związanymi z realizacją przedmiotu
niniejszej umowy oraz w celach archiwizacyjnych, a po tym czasie zostaną zniszczone albo zwrócone drugiej stronie umowy,
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z niniejszego uprawnienia
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
9) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji
postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu
oraz zawarcia umowy.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GRP.271.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury
wodociągowej na terenie Gminy Bolimów” obejmującego:
1) zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Kolonia Wola Szydłowiecka i Joachimów-Mogiły
(formuła zaprojektuj-wybuduj dla trzech odcinków sieci wodociągowej),
2) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Joachimów-Mogły ul. Spacerowa oraz ul. Żwirka i Muchomorka,
3) zaprojektowanie i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bolimowie i Kolonii Woli Szydłowieckiej (formuła zaprojektuj-
wybuduj),
4) demontaż oraz dostawę i montaż/wymianę 1935 szt. fabrycznie nowych wodomierzy wody zimnej wraz z modułami do
radiowego odczytu danych (z ważną cechą legalizacji tj. z roku, w którym następuje wymiana) oraz sygnalizujących nieprawidłowość działania,
5) dostawę kompletnego przenośnego zestaw do radiowego odczytu danych składającego się z tabletu, skanera dostosowanego do technologii odczytu, anteny krótkiej i samochodowej wraz z oprogramowaniem i licencją na 10 lat od dnia protokolarnego odbioru usługi i uruchomienia systemu na nieograniczoną ilość wodomierzy oraz jego wdrożenie. System
odczytowy musi umożliwiać włączenie do systemu dodatkowych wodomierzy,
6) dostawę interaktywnej mapy odczytowej wraz z oprogramowaniem i licencją na 10 lat od dnia protokolarnego odbioru usługi i uruchomienia systemu, zintegrowanej z systemem odczytu wodomierzy. Mapa musi wskazywać adresy wodomierzy
wraz z ich numerami oraz musi umożliwiać generowanie zbiorczych raportów z odczytu. System musi posiadać możliwość
aktualizowania o nowe zamontowane wodomierze,
7) dostawę i montaż 15 szt. sieciowych przepływomierzy o standardzie ultradźwiękowych z możliwością zdalnego odczytu i
oprogramowaniem i licencją na 10 lat od dnia protokolarnego odbioru usługi i uruchomienia systemu. Przepływomierze
montowane na sieci fi 110 i fi 160 (20%) z wyprowadzoną instalacją do montażu słupka telemetrycznego. Słupek
telemetryczny zasilany na baterię z możliwością odczytu za pośrednictwem dedykowanej platformy. Żywotność baterii
minimum 10 lat. Korpus przepływomierza żeliwny lub ze stali nierdzewnej, kołnierzowy,
8) dostawę i montaż 250 szt. hydrantów, w tym 20% hydranty podziemne. Hydranty należy zamontować w miejscu
istniejących hydrantów. Hydranty DN-80mm nowej generacji (o konstrukcji przeciwwylewowej). Przed hydrantami należy
montować zasuwy odcinające oddzielone od hydrantów kroćcami dystansowymi, żeliwnymi, dwukołnierzowymi FF, Dn-80,
L=1000mm. Hydranty podziemne ze skrzynką hydrantową,
9) dostawę i montaż 98 szt. zasuw sieciowych na istniejące sieci wodociągowej fi 110, w tym do 20% na sieci fi 160.
Montowane zasuwy muszą mieć uszczelnienie miękkie, normalia śrubowe, ocynkowane oraz teleskopowe. Elementy żeliwne i stalowe należy zabezpieczyć podkładem gruntującym pod taśmę PE oraz zabezpieczyć dwoma warstwami taśmy PE. Obudowy zasuw należy wyposażyć w skrzynki uliczne i zabezpieczyć płytą lub obrukować. Zasuwy należy oznakować tabliczkami orientacyjnymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji określają:
1) specyfikacja warunków zamówienia,
2) projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Joachimów-Mogiły Gmina Bolimów stanowiący załącznik nr 9 do
SWZ,
3) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SWZ. Przedmiar robót ma charakter jedynie pomocniczy,
4) specyfikacja techniczna dla projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Joachimów-Mogiły (ul. Spacerowa,
Żwirka i Muchomorka) stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ,
5) program funkcjonalno-użytkowy dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej w Kolonii Woli Szydłowieckiej i Joachimowie-
Mogiłach, gmina Bolimów” stanowiący załącznik nr 12 do SWZ,
6) program funkcjonalno-użytkowy dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej w Kolonia Wola Szydłowiecka” stanowiący
załącznik nr 13 do SWZ,
7) program funkcjonalno-użytkowy na zadanie pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bolimowie i Kolonii Woli Szydłowieckiej” stanowiący załącznik nr 14 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Jeżeli w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zajdzie konieczność wykonania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, a stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, Zamawiający w oparciu o przepisy art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powierzy ich wykonanie dotychczasowemu wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba ich wykonania i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zakres ww. robót polegać będzie na zwielokrotnieniu prac będących przedmiotem zamówienia. Dokładny zakres i warunki zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową, a decyzja o jego udzieleniu zależna będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania przez niego środków finansowych na realizację zadania. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą robót budowlanych, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: cena 60 pkt, gwarancja 40 pkt.
Zasady oceny kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone w następujący sposób:
Pi (C) = (Cmin/Ci) x 60
gdzie:
Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena (C)”;
Cmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ocenianych ofert;
Ci – cena brutto oferty badanej „i”.
Uwaga: Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), w celu oceny tej oferty w
kryterium cena Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
Zasady oceny kryterium „Gwarancja” (G): liczona od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Zasady oceny kryterium „Gwarancja” (G) zostaną obliczone w następujący sposób:
Pi (G) = (Gi/Gmax) x 40
gdzie:
Pi(G) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Gwarancja (G)”;
Gi – gwarancja w miesiącach badanej oferty „i”;
Gmax – najdłuższa gwarancja w miesiącach spośród wszystkich ocenianych ofert.
Uwaga: Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji możliwy do zaoferowania prze z Wykonawcę wynosi 72 miesiące.
Zamawiający przyzna punkty w kryterium (G) w oparciu o informacje podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Przy obliczaniu punktów dla poszczególnych kryteriach, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku
nie ulega zmianie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Pi), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
Pi = Pi (C) + Pi (G)
Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena (C)”;
Pi(G) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Gwarancja (G)”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 5 000 000,00 PLN,
Uwaga: W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunku udziału w
postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty
publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się
średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on
opublikowany.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) poosiada doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
- roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci wodociągowej o łącznej długości nie
mniejszej niż 4,00 km,
- dostawy wraz z montażem lub wymianą wodomierzy o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto,
b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane – kierownik budowy.
UWAGA: Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333) oraz przepisów wykonawczych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz, których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
3) wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy zasobami wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ,
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego z Załącznikiem nr 1 do SWZ,
2) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno zawierać dane wskazane w pkt 11.1. SWZ.
4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, składa każdy z Wykonawców.
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca
przekaże także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy),
6) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli
dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr 50 9297 0005 0600 0215 2012 0006 w Banku Spółdzielczym Skierniewice o/Bolimów, z dopiskiem „Wadium – nr postępowania GRP.271.6.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie Pzp,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert)
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Bolimów, 99-417 Bolimów ul. Łowicka 9,
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno zawierać w
szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1.
SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy,
określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ.
Do projektowanych postanowień umowy zostały wprowadzone zapisy wymagane regulaminem Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczące:
1) wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które są wskazane w Promesie, tj.: wypłata wynagrodzenia Wykonawcy w dwóch
transzach, pierwsza transza w wysokości nie większej niż 50% kwoty wynagrodzenia po zakończeniu wydzielonego etapu
prac w ramach realizacji inwestycji, druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia po zakończeniu
realizacji inwestycji (§ 1 ust. 8 projektowanych postanowień umowy),
2) rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy w dwóch częściach, na postawie faktury częściowej i faktury końcowej.
Zakres i wartość poszczególnych części zostanie ustalona w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4
ust. 2 umowy. Wartość faktury częściowej nie może być wyższa niż 50% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1. Wartość faktury końcowej będzie odpowiadała pozostałej do zapłaty kwocie wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 (§ 10 ust. 1 projektowanych postanowień umowy ),
3) podzielnej płatności faktury: „Zamawiający ureguluje część wynagrodzenia Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, w wysokości udziału własnego Zamawiającego w
inwestycji wynikającej z dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 10
ust. 5 projektowanych postanowień umowy,
4) zapewnienia przez Wykonawcę finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas
poprzedzający wypłatę z Promesy posiadanej przez Zamawiającego na zasadach określonych w § 1 ust. 8 umowy, z
jednoznacznym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy
(inwestycji) w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy (inwestycji) przez Zamawiającego (§ 10
ust. 6 projektowanych postanowień umowy.
5) zobowiązania do poddania ewentualnych sporów w relacjach Zamawiający- Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą
inne polubowne rozwiązanie sporu (§ 20 ust. 4 projektowanych postanowień umowy).
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w
projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.