eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolimów › Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy BolimówOgłoszenie z dnia 2022-04-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bolimów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOLIMÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147863

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Łowicka 9

1.4.2.) Miejscowość: Bolimów

1.4.3.) Kod pocztowy: 99-417

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.7.) Numer telefonu: 46 838 03 05

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.sekretariat@bolimow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bolimow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00115908

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00103451/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 5 000 000,00 PLN,
Uwaga: W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunku udziału w
postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty
publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się
średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on
opublikowany.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) poosiada doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
- roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci wodociągowej o łącznej długości nie
mniejszej niż 4,00 km,
- dostawy wraz z montażem lub wymianą wodomierzy o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto,
b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane – kierownik budowy.
UWAGA: Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333) oraz przepisów wykonawczych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220).

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 5 000 000,00 PLN,
Uwaga: W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunku udziału w
postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty
publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się
średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on
opublikowany.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) poosiada doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci wodociągowej o łącznej długości nie mniejszej niż 4,00 km,
b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane – kierownik budowy.
UWAGA: Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333) oraz przepisów wykonawczych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz, których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
3) wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy zasobami wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ,
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

Po zmianie:
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz, których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-04-14 10:00

Po zmianie:
2022-04-19 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-04-14 10:30

Po zmianie:
2022-04-19 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-05-13

Po zmianie:
2022-05-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.