eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług planowania mediów, zakupu mediów i stworzenia kreacji w ramach kampanii promującej platformę streamingową 35mm.online dla Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska CyfrowaOgłoszenie z dnia 2021-07-24

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00125866 z dnia 2021-07-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług planowania mediów, zakupu mediów i stworzenia kreacji w ramach kampanii promującej platformę streamingową 35mm.online dla Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polski Instytut Sztuki Filmowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140214847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kruczkowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-412

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pisf@pisf.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pisf.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

kinematografia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług planowania mediów, zakupu mediów i stworzenia kreacji w ramach kampanii promującej platformę streamingową 35mm.online dla Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb31c68c-eb75-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00125866

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00014122/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Promocja digitialowa – Projekt Polska Cyfrowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. "Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pisf/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pisf/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/pisf/

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/pisf/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/6/2021/POPC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu i realizacji ogólnopolskiej zasięgowej kampanii informacyjno–promocyjnej w Internecie na temat dostępności nowej platformy streamingowej o nazwie 35mm.online, dedykowanej do upowszechniania zrekonstruowanych i zdigitalizowanych materiałów filmowych, w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17, prowadzonego pod nazwą:
„Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”, w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” dla Działania 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego“, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

79341200-8 - Usługi zarządzania reklamą

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

92111210-7 - Produkcja filmów reklamowych

92111250-9 - Produkcja filmów informacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowana minimalna łączna liczba odsłon reklam w części zasięgowej Kampanii

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowana minimalna liczba UU (Unikatowych Użytkowników) wygenerowanych w ramach części zasięgowej Kampanii

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowana minimalna liczba odtworzeń treści video na platformie 35mm.online, trwających nie krócej niż 5 sekund każde, w ramach części efektywnościowej Kampanii

4.3.6.) Waga: 35

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
i. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 800 000 zł (słownie: milion osiemset tysięcy złotych 00/100);


b) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
i. wykaże, że w okresie ostatnich 18 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - zrealizował co najmniej trzy kampanie online display + video (model zakupu CPM/CPV) o wartości netto nie mniejszej niż 1 000 000 zł każda, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Wykaz usług należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
ii. wykaże, że w okresie ostatnich 18 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - zrealizował co najmniej trzy kampanie typu performance (rozliczanych za akcje - CPA/CPL) o wartości co najmniej 500 000 zł netto każda, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Wykaz usług należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
iii. złoży oświadczenie potwierdzające zaangażowanie działu (lub komórki) dedykowanej obsłudze kampanii typu performance do celów realizacji Usługi Kampanii informacyjno-promocyjnej Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
iv. złoży oświadczenie potwierdzające oddelegowanie na potrzeby realizacji usługi Kampanii Zamawiającego co najmniej jednego specjalisty odpowiadającego za zakup i planowanie kampanii, posiadającego możliwe do udokumentowania co najmniej 3-letnie doświadczenie w planowaniu i zakupie kampanii internetowych. W ramach oświadczenia Wykonawca lub Konsorcjum składające ofertę potwierdza wyznaczenie wyżej wymienionego specjalisty na czas trwania Kampanii do roli osoby pierwszego kontaktu z Zamawiającym oraz do: planowania, zakupu i prowadzenia Kampanii Zamawiającego i koordynacji wszystkich działań przedstawionych w rekomendacji mediowej Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
v. złoży oświadczenie dotyczące dedykowania co najmniej jednej osoby do obsługi każdego z zaproponowanych w rekomendacji mediowej Wykonawcy działań specjalistycznych (takich jak np.: Programmatic, SEM, media społecznościowe, Performance i inne) na czas trwania Kampanii Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 800 000,00 PLN (słownie złotych: milion osiemset tysięcy złotych 00/100);
3. wykaz osób, o których mowa w pkt 7.1.2. lit. d) pkt (iii)-(v) wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz niezbędnymi oświadczeniami w zakresie wskazanym w pkt 7.1.2. lit. d) pkt (iii)-(v) - Załącznik nr 5 do SWZ.
4. wykaz usług, o których mowa w pkt 7.1.2. lit. d) pkt (i) SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 18 miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 5 do SWZ.
5. wykaz usług, o których mowa w pkt 7.1.2. lit. d) pkt (ii) SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 18 miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 800 000,00 PLN (słownie złotych: milion osiemset tysięcy złotych 00/100);
3. wykaz osób, o których mowa w pkt 7.1.2. lit. d) pkt (iii)-(v) wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz niezbędnymi oświadczeniami w zakresie wskazanym w pkt 7.1.2. lit. d) pkt (iii)-(v) - Załącznik nr 5 do SWZ.
4. wykaz usług, o których mowa w pkt 7.1.2. lit. d) pkt (i) SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 18 miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 5 do SWZ.
5. wykaz usług, o których mowa w pkt 7.1.2. lit. d) pkt (ii) SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 18 miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy ramowej w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: spółka cywilna jest traktowana jako wykonawcy ubiegający się
wspólnie. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający uprawniony jest do żądania przedłożenia zawartej umowy regulującej zasady współpracy wykonawców wspólnie składających ofertę (tj. umowę konsorcjum, umowę spółki cywilnej).W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. SWZ składa
osobno każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia osobno
każdego z Wykonawców oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji. Oferta w przypadku Wykonawców wspólnie składających
ofertę, musi zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

-Dopuszcza się dokonywanie zmian w postanowieniach projektowanych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w odniesieniu do zakresu, sposobu realizacji umowy lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli zmiany są nieistotne w rozumieniu p. z. p.
-Z zastrzeżeniem pkt 18.2. powyżej dopuszcza się dokonywanie zmian w projektowanych postanowieniach umowy w odniesieniu do zakresu, sposobu realizacji umowy lub terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wprowadzenie takich zmian wynika z następujących okoliczności zewnętrznych i niezawinionych przez Wykonawcę, a potwierdzonych przez Zamawiającego, tj.:
a) zmiany przepisów prawa, norm lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego mających istotny wpływ na realizację niniejszej Umowy,
b) wystąpienia przypadków lub zdarzeń Siły Wyższej uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
c) zaistnienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania przedmiotu umowy,
d) wystąpienia innych niezawinionych, a udokumentowanych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Zamawiającego zdarzeń, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
e) gdy zaistnieją sytuacje będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczność realizacji prac dodatkowych lub realizacji prac zamiennych,
-Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego.
-Strona inicjująca zmianę umowy, zobowiązana jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej wprowadzenie zmiany w umowie, drugiej Stronie wniosek zawierający co najmniej opis okoliczności, uzasadniających taką zmianę oraz wpływ wnioskowanej zmiany na termin lub sposób wykonania przedmiotu umowy. Strona inicjująca zmianę zobowiązana jest przedstawić drugiej Stronie projekt aneksu.
-Zmiany umowy z innych powodów lub w innym zakresie niż wskazane w niniejszym paragrafie są dopuszczalne, jeżeli nie stoją w sprzeczności z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pisf/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 90 dni

2021-07-24 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.