eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Mazowiecka › Roboty budowlane w Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji).Ogłoszenie z dnia 2021-07-22


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00123605 z dnia 2021-07-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365451850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 4

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@muzeumpileckich.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.muzeumpileckich.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89c490e6-eaab-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00123605

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00122836/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Roboty budowlane w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://muzeum.ostrowmaz.pl/index.php?id=126&id2=130

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, Formularza do komunikacji, Listy wszystkich postępowań. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP): https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania. 3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z systemu miniPortal dostępne są w Instrukcji użytkownika https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje Szczegółowe informacje przedstawione są w § 7 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), ul. Warszawska 4, 07-300 w Ostrów Mazowiecka.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) pod adresem: ul. Warszawska 4, 00-300 Ostrów Mazowiecka lub poprzez e-mail: iod@muzeumpileckich.pl. Szczegółowe informacje przedstawione są w § 22 ust.1 i 2 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przedstawione są w § 22 ust. 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.1.2021.1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienie jest robota budowlana polegająca na wykonaniu podłóg ceramicznych oraz drewnianych, wykonaniu instalacji teletechnicznej i elektrycznej, wykonaniu tynków, zabudowy drewnianej klatki schodowej na terenie Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warszawska 4.
2. Zakres realizacji zamówienia obejmuje 3 Etapy zgodnie z następującym podziałem:
1) Etap I – obejmujący prace budowlane na poziomie -1, 0 (piwnica i parter) budynku Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.
2) Etap II – obejmujący prace elektryczne na poziomie -1, 0, 1 (piwnica, parter, poddasze) budynku Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.
3) Etap III – obejmujący prace stolarskie na poziomie 0, 1 (parter, poddasze) w budynku Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), warunki wykonania zamówienia oraz zasady współpracy przedstawione są w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 2 do SWZ oraz we wzorze umowy zawartym w Załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
I Doświadczenia Wykonawcy:
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na wyłożeniu posadzki płytkowej, podłóg drewnianych oraz robót tynkarskich w budynku, a wartość tej roboty była nie mniejsza niż 150 000 zł brutto,
b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na remoncie instalacji elektrycznej lub montażu instalacji elektrycznej w budynku, a wartość tej roboty była nie mniejsza niż 150 000,00 zł brutto.
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem określonym powyżej w punkcie a) i b) uzyskanym na podstawie jednej umowy z zastrzeżeniem, że łączna wartość roboty budowlanej była nie mniejsza niż 300 000,00 zł brutto.
II Kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował:
a) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu Prawa budowlanego, Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU poz. 831) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (DzU z 2019 r. poz. 1117), legitymującą się min. 5 (pięcio) letnim doświadczeniem (po uzyskaniu uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi oraz
b) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierowania budowy instalacji elektrycznych posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu Prawa budowlanego, Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU poz. 831) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (DzU z 2019 r. poz. 1117).

Zamawiający dopuszcza łączenie dwóch wskazanych w lit. a) i lit. b) funkcji przez jedną osobę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, będzie wymagał złożenia przez
Wykonawców następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odnośnie warunku wskazanego w § 15 ust. 1 pkt 4) I SWZ – wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia o dokumentach podmiotowych, wykaz ten należy złożyć na wezwanie według wzoru podanego w załączniku nr 6 do SWZ2) odnośnie warunku wskazanego w § 15 ust. 1 pkt 4) II SWZ – wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, wykaz ten należy złożyć na wezwanie według wzoru podanego w załączniku nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w § 13 i § 14 SWZ, będzie wymagał złożenia przez Wykonawców podmiotowego środka dowodowego, którym jest Oświadczenie Wykonawcy/każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w złożonym/ złożonych przez niego wraz z ofertą Oświadczeniu/Oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 2 SWZ. Oświadczenia te należy złożyć na wezwanie według wzoru wskazanego w Załączniku nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. Szczegółowe informacje
dotyczące wadium zostały zawarte w § 9 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady zostały określone w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza zmianę Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania, w następujących sytuacjach:
1) opóźnień niewynikających z winy Wykonawcy lub Zamawiającego podczas pozyskiwania dokumentów formalno-prawnych oraz w przypadku wydłużania procesu wydawania decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń przez organy administracji publicznej i inne podmioty ponad terminy wskazane w aktualnie obowiązujących przepisach prawa lub zwykłe terminy przyjęte dla danego typu procedur;
2) opóźnień niewynikających z winy Wykonawcy, a wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających wpływ na wykonanie Umowy,
3) działań osób trzecich uniemożliwiających lub wpływających na opóźnienie wykonanie przedmiotu Umowy, które to działania nie są zależne od którejkolwiek ze Stron;
4) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
5) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
6) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowlanych, w szczególności z powodu technologii realizacji prac wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
7) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Umowie i załącznikach do niej lub Projekcie, a wynikających ze stwierdzonych wad Projektu lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który go przygotowano;
8) niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
9) zmiany obowiązujących przepisów prawnych;
10) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
11) niewykonania części prac przez Wykonawcę;
12) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
13) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
14) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku kiedy ograniczenie takie jest wynikiem rezygnacji z części prac, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie Zamawiającego lub rezygnacja wynikałaby z braku lub zmiany decyzji administracyjnych, lub rezygnacja wynikałaby z okoliczności faktycznych występujących na Terenie budowy uniemożliwiających prowadzenie prac;
15) o których mowa w § 12 Umowy.
2. Zakres oraz charakter zmian Umowy został określony w § 30 ust. 2 Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-04

2021-07-22 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.