eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Mazowiecka › Roboty budowlane w Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji).Ogłoszenie z dnia 2021-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365451850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 4

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@muzeumpileckich.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.muzeumpileckich.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://muzeum.ostrowmaz.pl/index.php?id=126&id2=130

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89c490e6-eaab-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00195917

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00122836/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Roboty budowlane w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji).

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00123605/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.1.2021.1

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienie jest robota budowlana polegająca na wykonaniu podłóg ceramicznych oraz drewnianych, wykonaniu instalacji teletechnicznej i elektrycznej, wykonaniu tynków, zabudowy drewnianej klatki schodowej na terenie Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warszawska 4.
2. Zakres realizacji zamówienia obejmuje 3 Etapy zgodnie z następującym podziałem:
1) Etap I – obejmujący prace budowlane na poziomie -1, 0 (piwnica i parter) budynku Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.
2) Etap II – obejmujący prace elektryczne na poziomie -1, 0, 1 (piwnica, parter, poddasze) budynku Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.
3) Etap III – obejmujący prace stolarskie na poziomie 0, 1 (parter, poddasze) w budynku Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), warunki wykonania zamówienia oraz zasady współpracy przedstawione są w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 2 do SWZ oraz we wzorze umowy zawartym w Załączniku nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 795325,31 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 795325,31 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 795325,31 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZKM-ASIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9662087536

7.3.3) Ulica: ul. ŻURAWIA 71

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-540

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 795325,31 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.