eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Józefów › Remonty cząstkowe jezdni asfaltowych na terenie Józefowa w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe jezdni asfaltowych na terenie Józefowa w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Józefów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kardynała Wyszyńskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Józefów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-420

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@jozefow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://jozefow.bip.eur.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe jezdni asfaltowych na terenie Józefowa w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c074b973-b9a9-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00120036

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020337/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Uzupełnianie ubytków w jezdniach asfaltowych - naprawy cząstkowe dróg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jozefow.ezamawiajacy.pl/pn/jozefow/demand/103713/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://jozefow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji: Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://jozefow.ezamawiajacy.pl
Dokładna informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej. została określona w SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://jozefow.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i
klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej
„rozporządzeniem 2016/679”.
Dalej w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą , z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa8.W postępowaniu
o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania , o którym mowa w art 18 ust 1 rozporządzenia 206/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: POŚ.271.12.2023.MF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

WYMAGANIA ODNOŚNIE WYKONYWANEJ USŁUGI
1. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną (w oparciu o załączony STWiOR).
2. Prace wykonywane będą w taki sposób aby powstałe utrudnienia w ruchu drogowym były minimalne, a Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania miejsc prowadzonych prac zgodnie z uproszczoną czasową organizacją ruchu.
3. Wykonawca prowadził będzie na bieżąco arkusz obmiaru wykonywanych prac (wzór w załączeniu).
4. Materiały stosowane do uzupełnienia ubytków w jezdniach:
a) masa bitumiczna z wytwórni, (do podbudowy stosować kruszywa kwarcytowe); w przypadku wątpliwości Zamawiający żądał będzie dokumentów potwierdzających jakość danej partii materiału (aktualnych dowodów zakupu, dostawy, certyfikatów dopuszczających do użytkowania w drogownictwie itp.).
b) masa z recyklera.
5. Przy wykonaniu naprawy ubytku asfaltowego wymaga się wykonania połączeń nawierzchni jezdni nowej i istniejącej taśmą topliwą.
6. Minimalne szerokości / długości ubytku, które Zamawiający może zlecić do naprawy: 30 cm.
7. Wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się w zleceniach częściowych. Każdorazowo wyłoniony Wykonawca będzie otrzymywał zlecenia obejmujące lokalizację ubytków przewidzianych do reperacji.

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe za:
1) wykonanie 1 m² podbudowy z tłucznia kamiennego – kwarcytowego o grubości 10 cm,
2) wykonanie 1 m² podbudowy z tłucznia kamiennego – kwarcytowego za każdy następny centymetr grubości,
3) wykonanie 1 m² naprawy ubytku asfaltem z wytwórni za pierwszą warstwę asfaltu grubości 4 cm wraz z uszczelnieniem liniowych połączeń nawierzchni jezdni nowej i istniejącej lepikiem asfaltowym,
4) wykonanie 1 m² naprawy ubytku asfaltem z wytwórni za każdy następny centymetr grubości wraz z uszczelnieniem liniowych połączeń nawierzchni jezdni nowej i istniejącej lepikiem asfaltowym,
5) wykonanie 1 m² naprawy ubytku asfaltem z recyklera za pierwszą warstwę asfaltu grubości 4 cm wraz z uszczelnieniem liniowych połączeń nawierzchni jezdni nowej i istniejącej lepikiem asfaltowym,
6) wykonanie 1 m² naprawy ubytku asfaltem z recyklera za każdy następny centymetr grubości wraz z uszczelnieniem liniowych połączeń nawierzchni jezdni nowej i istniejącej lepikiem asfaltowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zamówień w ramach opcji po wyczerpaniu wartości umowy podstawowej do wartości nie wyższej niż 50 % umowy podstawowej. Warunkiem uruchomienia opcji jest konieczność wykonania dodatkowych napraw i zabezpieczenie w budżecie środków na ten cel. Zamówienia w ramach opcji będą udzielane w oparciu o ceny zawarte w umowie podstawowej z uwzględnieniem waloryzacji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi urządzeniami:
1) piła do cięcia asfaltu min 1 szt.,
2) zagęszczarka płytowa min. 300 kg – min 1 szt.
3) walec stalowy drogowy gładki – min 3 t. – min .1 szt.
4) recykler
5) środek transportu do dowozu masy bitumicznej – min 1 szt.
6) środek transportu do wywozu odpadów – min 1 szt.
7) stanowisko dyspozytorskie z łącznością telefoniczną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda wykazu narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami –treść wykazu musi potwierdzać spełnianie warunków wymaganych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, wzór wykazu narzędzi stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Załącznik nr 12 do SWZ - PPU
§ 17 Zmiana postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://jozefow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.