eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Józefów › Remonty cząstkowe jezdni asfaltowych na terenie Józefowa w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-04-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe jezdni asfaltowych na terenie Józefowa w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Józefów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kardynała Wyszyńskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Józefów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-420

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@jozefow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://jozefow.bip.eur.pl/public/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://jozefow.ezamawiajacy.pl/pn/jozefow/demand/103713/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe jezdni asfaltowych na terenie Józefowa w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c074b973-b9a9-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00166081

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020337/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Uzupełnianie ubytków w jezdniach asfaltowych - naprawy cząstkowe dróg

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00120036

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: POŚ.271.12.2023.MF

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

WYMAGANIA ODNOŚNIE WYKONYWANEJ USŁUGI
1. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną (w oparciu o załączony STWiOR).
2. Prace wykonywane będą w taki sposób aby powstałe utrudnienia w ruchu drogowym były minimalne, a Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania miejsc prowadzonych prac zgodnie z uproszczoną czasową organizacją ruchu.
3. Wykonawca prowadził będzie na bieżąco arkusz obmiaru wykonywanych prac (wzór w załączeniu).
4. Materiały stosowane do uzupełnienia ubytków w jezdniach:
a) masa bitumiczna z wytwórni, (do podbudowy stosować kruszywa kwarcytowe); w przypadku wątpliwości Zamawiający żądał będzie dokumentów potwierdzających jakość danej partii materiału (aktualnych dowodów zakupu, dostawy, certyfikatów dopuszczających do użytkowania w drogownictwie itp.).
b) masa z recyklera.
5. Przy wykonaniu naprawy ubytku asfaltowego wymaga się wykonania połączeń nawierzchni jezdni nowej i istniejącej taśmą topliwą.
6. Minimalne szerokości / długości ubytku, które Zamawiający może zlecić do naprawy: 30 cm.
7. Wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się w zleceniach częściowych. Każdorazowo wyłoniony Wykonawca będzie otrzymywał zlecenia obejmujące lokalizację ubytków przewidzianych do reperacji.

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe za:
1) wykonanie 1 m² podbudowy z tłucznia kamiennego – kwarcytowego o grubości 10 cm,
2) wykonanie 1 m² podbudowy z tłucznia kamiennego – kwarcytowego za każdy następny centymetr grubości,
3) wykonanie 1 m² naprawy ubytku asfaltem z wytwórni za pierwszą warstwę asfaltu grubości 4 cm wraz z uszczelnieniem liniowych połączeń nawierzchni jezdni nowej i istniejącej lepikiem asfaltowym,
4) wykonanie 1 m² naprawy ubytku asfaltem z wytwórni za każdy następny centymetr grubości wraz z uszczelnieniem liniowych połączeń nawierzchni jezdni nowej i istniejącej lepikiem asfaltowym,
5) wykonanie 1 m² naprawy ubytku asfaltem z recyklera za pierwszą warstwę asfaltu grubości 4 cm wraz z uszczelnieniem liniowych połączeń nawierzchni jezdni nowej i istniejącej lepikiem asfaltowym,
6) wykonanie 1 m² naprawy ubytku asfaltem z recyklera za każdy następny centymetr grubości wraz z uszczelnieniem liniowych połączeń nawierzchni jezdni nowej i istniejącej lepikiem asfaltowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 113652 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 113652 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 113652 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROMO sp. j. PRAGACZ, PACZOLCZYK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1130052711

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-993

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 113652 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.