eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczekociny › Przebudowa dachu budynku remizy OSP w Ołudzy.Ogłoszenie z dnia 2022-04-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dachu budynku remizy OSP w Ołudzy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZEKOCINY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczekociny

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-445

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 48 34 355 70 50 wew. 108

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczekociny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szczekociny.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szczekociny.finn.pl/bipkod/012/001

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dachu budynku remizy OSP w Ołudzy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35c10e79-9231-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00119894

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040644/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dachu budynku remizy OSP w Ołudzy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00064124/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.271.1.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 193380,34 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dachu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołudzy 55 obejmujących:
- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego z płyt eternitu falistego,
- rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- rozbiórka starej więźby dachowej,
- rozbiórka ścianek kolankowych na wysokości ok. 48 cm,
- wymurowanie ścianek kolankowych o wysokości 80 cm,
- wykonanie żelbetowych wieńców 25x20 cm,
- wykonanie nowej więźby dachowej,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- montaż rynien i rur spustowych,
- wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych nowo wymurowanych ścianek kolankowych,
- nadmurowanie komina.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262110-5 - Demontaż rusztowań

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45262700-8 - Przebudowa budynków

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 248000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 248000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 248000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MANOLETE Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6090074895, REGON 369509522

7.3.3) Ulica: ul. 1 Maja 92 H

7.3.4) Miejscowość: Kluczewsko

7.3.5) Kod pocztowy: 29-120

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 248000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.