eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dragacz › Dostawy artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych gminy DragaczOgłoszenie z dnia 2023-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych gminy Dragacz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DRAGACZ

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Dragacz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dragacz 7A

1.5.2.) Miejscowość: Dragacz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-134

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@dragacz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-dragacz.rbip.mojregion.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://dragacz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych gminy Dragacz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08c78cef-9bd8-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00119386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020529/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 DOstAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWEK SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH GMINY DRAGACZ

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054526

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.2.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych w: Szkole Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie, Szkole Podstawowej w Michalu oraz Przedszkolu Samorządowego w Górnej Grupie.
Miejsce dostaw:
• Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wlkp. w Grupie, ul. Szkolna 2, 86-134 Dragacz,
• Szkoła Podstawowa w Michalu, Michale 101A, 86-134 Dragacz (wjazd od strony placu apelowego),
• Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie, ul. Świecka 9, 86-134 Dragacz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w wykazie cen ofertowych, który stanowi załącznik nr 1A, 1B i 1C do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią zał. nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

15310000-4 - Ziemniaki i produkty z ziemniaków

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15110000-2 - Mięso

03142500-3 - Jaja

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

15980000-1 - Napoje bezalkoholowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 484267,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 484267,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 484267,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja Aktywizacji i Integracji

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5592044671

7.3.3) Ulica: ul. Kościuszki 2, 86

7.3.4) Miejscowość: Nowe

7.3.5) Kod pocztowy: 86-170

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 484267,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-23 do 2024-02-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.